Столична община обявява процедура по принудително отчуждаване на поземлен имот, отреден за обект – публична общинска собственост: „Улица от О.Т. 98 – О.Т. 97, по плана на м. НПЗ ,,Орион и съседни жилищни територии“, район "Връбница"


О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост

УВЕДОМЯВАМ

 

Собствениците на поземлен имот, отреден за обект – публична общинска собственост – „Улица от О.Т. 98 – О.Т. 97, по плана на м. НПЗ ,,Орион и съседни жилищни територии“, район "Връбница", гр. София, одобрен с Решение № 40 по Протокол № 24/30.03.2001 г. на СОС и Решение № 149 по Протокол № 40/18.07.2002 г. на СОС, за поправка на ЯФГ, за предстояща процедура по принудително отчуждаване на основание Глава III от ЗОС, а именно:

        ПИ с проектен идентификатор 68134.2821.2631 (незастроен), с площ 86 кв. м по КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.2821.923, съгласно действащ ПУП – ИПРЗ на УПИ VII, кв. 21, одобрен със Заповед № РД-09-50-1179/02.10.2006, сума за обезщетение – 11 051,86 (единадесет хиляди и петдесет и един лева и осемдесет и шест стотинки) лева, разпределена на собствениците, както следва:

  1. Захари  Кръстев – 1/2 ид.ч. – 5 525,93 лв.
  2. Ивайло Кръстев – 1/2 ид.ч. – 5 525,93 лв.

       

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Връбница”, за поставяне на определено за целта място в сградата на района.

 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:
/ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/

02.02.2022