Столична община обявява процедура по принудително отчуждаване във връзка с обект - публична общинска собственост: „Трасе на Главен канализационен колектор - клон II“ по ул. „Емилиян Станев“ до ул. „Д-р Борис Вълчев“, район „Триадица“, гр. София

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост

 

УВЕДОМЯВАМ

 

собствениците на поземлени имоти, попадащи в обхвата на улична регулация, съгласно действащ регулационен план на местност „Кръстова вада“ и местност „Южен парк“ – IV ч., утвърден с Решение № 45 по Протокол № 24/30.03.2001 г. на СОС и Решение № 147 по Протокол № 40/18.07.2002 г. за поправка на ЯФГ и ИПР, одобрено със Заповед № РА50-759/16.11.2017 г. на гл. архитект на Столична община, за предстояща процедура по принудително отчуждаване на основание Глава III от ЗОС, във връзка с обект – публична общинска собственост: „Трасе на Главен канализационен колектор – клон II“ по ул. „Емилиян Станев“ до ул. „Д-р Борис Вълчев“, район „Триадица“, гр. София, а именно:

Поземлен имот с идентификатор 68134.1007.1851, (незастроен), с площ за отчуждаване 16 кв. м по КККР, одобрени със Заповед РД-18-108/13.12.2016 г. на ИД на АГКК, находящ се в гр. София, р-н „Триадица“, сума за обезщетение на собствениците в размер на 1011,20 лв., разпределена, както следва:

- Пенка Михайлова Любенова – 1/3 ид. ч. – 337,07 лв.

- Стоянка Михайлова Николова – 1/3 ид. ч. – 337,07 лв.

- Елена Любомирова Цветанова и Валери Цветанов Цветанов – в режим на СИО – 1/3 ид. ч. – 337,06 лв.

Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.1007.2355, (незастроен), с площ за отчуждаване 33 кв. м, съгласно скица проект за изменение на КККР, представляващ реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.1007.1850 по КККР, одобрени със Заповед РД-18-108/13.12.2016 г. на ИД на АГКК, находящ се в гр. София, р-н „Триадица“, сума за обезщетение на собствениците в размер на 2085,60 лв., разпределена, както следва:

- Пенка Михайлова Любенова – 1/3 ид. ч. – 695,20 лв.

- Стоянка Михайлова Николова – 1/3 ид. ч. – 695,20 лв.

- Елена Любомирова Цветанова и Валери Цветанов Цветанов – в режим на СИО – 1/3 ид. ч. – 695,20 лв.

Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.1007.2327, (застроен), с площ за отчуждаване 98 кв. м, заедно с попадащата в имота част от сграда с проектен идентификатор 68134.1007.2326.2, с площ 47 кв. м, съгласно скица проект за изменение на КККР, представляващ реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.1007.612 по КККР, одобрени със Заповед РД-18-108/13.12.2016 г. на ИД на АГКК, находящ се в гр. София, р-н „Триадица“, сума за обезщетение в размер на 6193,60 лв., определена на собственичката – Татяна Петрова Курдова.

Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.1007.2323, (незастроен), с площ за отчуждаване 61 кв. м, съгласно скица проект за изменение на КККР, представляващ реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.1007.1087 по КККР, одобрени със Заповед РД-18-108/13.12.2016 г. на ИД на АГКК, находящ се в гр. София, р-н „Триадица“, сума за обезщетение в размер на 3855,20 лв., определена на собственик – ЕТ „ГРИМИТ – ГРИГОР МИТРЕВ“.

Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.1007.2321, (незастроен), с площ за отчуждаване 52 кв. м, съгласно скица проект за изменение на КККР, представляващ реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.1007.1085 по КККР, одобрени със Заповед РД-18-108/13.12.2016 г. на ИД на АГКК, находящ се в гр. София, р-н „Триадица“, сума за обезщетение на собствениците в размер на 3286,40 лв., разпределена, както следва:

- Иван Дончев Иванов и Божидара Иванова Дончева – в режим на СИО – 1769,73 лв.

- Неустановен собственик – за 24 кв. м – 1516,67 лв.

Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.1007.2325, (незастроен), с площ за отчуждаване 29 кв. м, съгласно скица проект за изменение на КККР, представляващ реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.1007.609 по КККР, одобрени със Заповед РД-18-108/13.12.2016 г. на ИД на АГКК, находящ се в гр. София, р-н „Триадица“, сума за обезщетение на собствениците в размер на 1832,80 лв., разпределена, както следва:

- Людмил Димитров Петров – 1/2 ид. ч. – 916,40 лв.

- Емил Димитров Николов – 1/2 ид. ч. – 916,40 лв.

 

В срока на обявлението собствениците на посочените имоти следва да представят документи за собственост и банкови сметки в дирекция “Инвестиционно отчуждаване”, Столична община, бул. “Ломско шосе” № 2а, ет. 2. В противен случай сумата за паричното обезщетение ще бъде преведена по сметка на Столична община, съгласно чл. 29, ал. 2 от ЗОС.

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Триадица”, за поставяне на определено за целта място в сградата на района.

 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:

/ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/

20.05.2019