Столична община обявява процедура по принудително отчуждаване във връзка с обект: „Осигуряване на достъп по ул. „Лея Иванова“ в участъка от о.т.129б – о.т.158 – о.т.159, обслужващ кв. 37 и кв. 35, м. „Витоша – ВЕЦ Симеоново“, район „Лозенец“ – публична общинска собственост

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост

УВЕДОМЯВАМ

собственика на поземлен имот, отреден за улица – публична общинска собственост (съгласно ЗРКП на м. „Витоша – ВЕЦ Симеоново“ в граници: бул. „Тодор Каблешков“, бул. „Симеоновско шосе“, „Околовръстен път“ и р. Драгалевска, одобрен с Решение № 44 по Протокол № 24/30.03.2001 г. на СОС и Заповед № РД-09-1944/16.10.2002 г. за поправка на ЯФГ на кмет на Столична община и ИПР за кв. 35, УПИ IV, промяна на улица от О.Т.113в – О.Т.113а – О.Т.129б –О.Т.115, одобрено със Заповед № РД-09-209/12.09.2016 г.), за предстояща процедура по принудително отчуждаване на основание глава III от ЗОС, във връзка с обект: „Осигуряване на достъп по ул. „Лея Иванова“ в участъка от о.т.129б – о.т.158 – о.т.159, обслужващ кв. 37 и кв. 35, м. „Витоша – ВЕЦ Симеоново“, район „Лозенец“ – публична общинска собственост, по реда на чл. 21, ал. 1 от ЗОС, а именно:

ПИ с идентификатор 68134.905.3537 (незастроен), с площ 139 кв. м по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-739/21.11.2017 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение – 33 729,74 лева, собственик: Минко Бойков Николов.

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Лозенец”, за поставяне на определено за целта място в сградата на района.

 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:       

/ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/


 

10.12.2019