Столична община обявява процедура по принудително отчуждаване във връзка с обект: „Инженерна инфраструктура на кв. „Модерно предградие“ и вътрешноквартална ВиК мрежа, район „Връбница“

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост

УВЕДОМЯВАМ

собствениците на поземлен имот, отреден за улица – публична общинска собственост (съгласно действащ регулационен план на м. „Модерно предградие“, одобрен с Решения № 40 по Протокол № 20/30.03.2001 г. и № 149 по Протокол № 40/18.07.2002 г. на СОС), за предстояща процедура по принудително отчуждаване на основание глава III от ЗОС, във връзка с обект: „Инженерна инфраструктура на кв. „Модерно предградие“ и вътрешноквартална ВиК мрежа, район „Връбница“ – публична общинска собственост, за задоволяване на неотложна общинска нужда, която не може да бъде задоволена по друг начин (чл. 21, ал. 1 от ЗОС), намиращ се на територията на район „Връбница” – Столична община, а именно: ПИ с проектен идентификатор: 68134.2824.3661 (застроен), с площ за отчуждаване 48 кв. м и сграда с проектен идентификатор 68134.2824.3660.3, с площ от 4 кв. м, представляващи реална част от поземлен имот (ПИ) с идентификатор 68134.2824.325 по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-39/20.07.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, сума за обезщетение – 3 714 лева, разпределена, както следва:

- Кирил Ябленов Войнов – 1/2 ид. ч. – 1 857 лв.;

- Петър Ябленов Войнов – 1/2 ид. ч. – 1 857 лв.

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район "Връбница" за поставяне на определено за целта място в сградата на района.

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:

                     /ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/

12.03.2019