Столична община обявява процедура по принудително отчуждаване на поземлени имоти, отредени за улица, във връзка с реализацията на обект: „Изграждане на пробив бул. „Рожен”, район „Надежда”, гр. София"

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост


УВЕДОМЯВАМ

собствениците на поземлени имоти, отредени за улица – публична общинска собственост, съгласно действащ подробен устройствен план на местност НПЗ „Илиянци – запад“, одобрен със Заповед № РД-09-50-251/13.09.1989 г. на гл. архитект на гр. София, ИПРЗ за м. „Илиянци – запад II част“, одобрен с Решение № 542 по Протокол № 86/23.07.2015 г. на СОС и ПУП на м. „Илиянци“, одобрен със Заповед № РД-50-324/03.05.1995 г. на гл. архитект на гр. София, потвърдена с Решение № 85 по Протокол № 56/06.08.2003 г. на СОС, за предстояща процедура по принудително отчуждаване на основание Глава III от ЗОС, във връзка с реализиране на обект: „Изграждане на пробив бул. „Рожен“ р-н „Надежда“, гр. София", както следва:

ПИ с проектен идентификатор 68134.1369.2197 (застроен), представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.1369.23, съгласно КККР, одобрени със Заповед № РД-18-48/12.10.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, отреден за улица – публична общинска собственост, местност НПЗ „Илиянци – запад“, местност „Илиянци – запад II част“ и местност „Илиянци“, с площ от 5 448 кв. м, сума за обезщетение 122 471,04 лв. (сто двадесет и две хиляди четиристотин седемдесет и един лева и 4 ст.), собственост на „СПЕКТЪР М.Н.“ ЕООД.

ПИ с проектен идентификатор 68134.1369.2267 (незастроен), представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.1369.17, съгласно КККР, одобрени със Заповед № РД-18-48/12.10.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, отреден за улица – публична общинска собственост, местност НПЗ „Илиянци – запад“, местност „Илиянци – запад II част“ и местност „Илиянци", с площ от 1 147 кв. м, сума за обезщетение 23 697,02 лв. (двадесет и три хиляди шестстотин деветдесет и седем лева и 2 ст.), собственост на „СОФАРМА“ АД.

ПИ с проектен идентификатор 68134.1369.2266 (незастроен), представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.1369.17, съгласно КККР, одобрени със Заповед № РД-18-48/12.10.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, отреден за улица – публична общинска собственост, местност НПЗ „Илиянци – запад“, местност „Илиянци – запад II част“ и местност „Илиянци“, с площ от 256 кв. м, сума за обезщетяване 5 288,96 лв. (пет хиляди двеста осемдесет и осем лева и 96 ст.), собственост на „СОФАРМА“ АД.

ПИ с идентификатор 68134.1370.948 (незастроен), съгласно КККР, одобрени със Заповед № РД-18-48/12.10.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, отреден за улица – публична общинска собственост, местност НПЗ „Илиянци – запад“, местност „Илиянци – запад II част“ и местност „Илиянци“, с площ от 233 кв. м, сума за обезщетение 5 433,56 лв. (пет хиляди четиристотин тридесет и три лева и 56 ст.), собственост на Венцислав Христов Божилов.

ПИ с проектен идентификатор 68134.1369.2260 (незастроен), представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.1369.752, съгласно КККР, одобрени със Заповед № РД-18-48/12.10.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, отреден за улица – публична общинска собственост, местност НПЗ „Илиянци – запад“, местност „Илиянци – запад II част“ и местност „Илиянци“, с площ от 312 кв. м, сума за обезщетение 7 275,84 лв. (седем хиляди двеста седемдесет и пет лева и 84 ст.), собственост на Васко Бориславов Стефанов.

ПИ с проектен идентификатор 68134.1369.2256 (застроен), представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.1369.954,  съгласно КККР, одобрени със Заповед № РД-18-48/12.10.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, отреден за улица – публична общинска собственост, местност НПЗ „Илиянци – запад“, местност „Илиянци – запад II част“ и местност „Илиянци“, с площ от 4 441 кв. м, сума за обезщетение 112 312,89 лв. (сто и дванадесет хиляди триста и дванадесет лева и 89 ст.), собственост на „АГРИКО 2000“ ООД.

ПИ с проектен идентификатор 68134.1369.2255 (незастроен), представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.1369.1094, съгласно КККР, одобрени със Заповед № РД-18-48/12.10.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, отреден за улица – публична общинска собственост, местност НПЗ „Илиянци – запад“, местност „Илиянци – запад II част“ и местност „Илиянци“, с площ от 36 кв. м, сума за обезщетение 728,28 лв. (седемстотин двадесет и осем лева и 28 ст.), собственост на „АГРИКО 2000“ ООД.

ПИ с проектен идентификатор 68134.1369.2252 (застроен), представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.1369.1093, съгласно КККР, одобрени със Заповед № РД-18-48/12.10.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, отреден за улица – публична общинска собственост, местност НПЗ „Илиянци – запад“, местност „Илиянци – запад II част“ и местност „Илиянци“, с площ от 913 кв. м, сума за обезщетение 23 080,64 лв. (двадесет и три хиляди и осемдесет лева и 64 ст.), собственост на „АГРИКО 2000“ ООД.

ПИ с проектен идентификатор 68134.1369.2239 (незастроен), представляващ реална част от  ПИ с идентификатор 68134.1369.2019, съгласно КККР, одобрени със Заповед № РД-18-48/12.10.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, отреден за улица – публична общинска собственост, местност НПЗ „Илиянци – запад“, местност „Илиянци – запад II част“ и местност „Илиянци“, с площ от 808 кв. м, сума за обезщетение 65 367,20 лв. (шестдесет и пет хиляди триста шестдесет и седем лева и 20 ст.), собственост на „ДЕНЕС“ ООД.

ПИ с проектен идентификатор 68134.1369.2246 (незастроен), представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.1369.868, съгласно КККР, одобрени със Заповед № РД-18-48/12.10.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, отреден за улица – публична общинска собственост, местност НПЗ „Илиянци – запад“, местност „Илиянци – запад II част“ и местност „Илиянци“, с площ от 666 кв. м, сума за обезщетение 53 879,40 лв. (петдесет и три хиляди осемстотин седемдесет и девет лева и 40 ст.), разпределена на собствениците, както следва:

1. Йорданка Василева Вълчева-Здравкова      – 6/36 ид. ч. – 8 979,90 лв.
2. Александър Атанасов Йорданов                  – 3/36 ид. ч. – 4 489,95 лв.
3. Анюта Атанасова Насева                              – 3/36 ид. ч. – 4 489,95 лв.
4. Иван Станимиров Антов                               – 6/36 ид. ч. – 8 979,90 лв.
5. Габриела Стефанова Атанасова                    – 2/36 ид. ч. – 2 993,30 лв.
6. Николай Стефанов Атанасов                        – 2/36 ид. ч. – 2 993,30 лв.
7. Стефан Стефанов Атанасов                          – 2/36 ид. ч. – 2 993,30 лв.
8. Георги Димитров Антов                                – 3/36 ид. ч. – 4 489,95 лв.
9. Ивайло Димитров Антов                               – 3/36 ид. ч. – 4 489,95 лв.
10. Цветан Георгиев Колев                                – 3/36 ид. ч. – 4 489,95 лв.
11. Диляна Георгиева Димитрова                     – 3/36 ид. ч. – 4 489,95 лв.

ПИ с проектен идентификатор 68134.1370.2074 (незастроен), представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.1370.199,  съгласно КККР, одобрени със Заповед № РД-18-48/12.10.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, отреден за улица – публична общинска собственост, местност НПЗ „Илиянци – запад“, местност „Илиянци – запад II част“ и местност „Илиянци“, с площ от 31 кв. м, сума за обезщетение 871,10 лв. (осемстотин седемдесет и един лева и 10 ст.), разпределена на собствениците, както следва:

1. Иван Петров Георгиев                    – 1/8 ид. ч. – 108,89 лв.
2. Ревка Петрова Костова                   – 1/8 ид. ч. – 108,89 лв.
3. Първолетка Евлогиева Генчева      – 1/8 ид. ч. – 108,89 лв.
4. Георги Евлогиев Георгиев              – 1/8 ид. ч. – 108,89 лв.
5. Деница Георгиева Данева               – 1/16 ид. ч. – 54,44 лв.
6. Теодор Георгиев Данев                   – 1/16 ид. ч. – 54,44 лв.
7. Георги Божидаров Данев                – 1/16 ид. ч. – 54,44 лв.
8. Светлослав Божидаров Данев        – 1/16 ид. ч. – 54,44 лв.
9. Георги Милушев Войков                – 1/8 ид. ч. – 108,89 лв.
10. Росица Милушева Пергамова      – 1/8 ид. ч. – 108,89 лв.

ПИ с проектен идентификатор 68134.1369.2265 (незастроен), представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.1369.2040, съгласно КККР, одобрени със Заповед № РД-18-48/12.10.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, отреден за улица – публична общинска собственост, местност НПЗ „Илиянци – запад“, местност „Илиянци – запад II част“ и местност „Илиянци“, с площ от 134 кв.м, сума за обезщетение 3 351,34 лв. (три хиляди триста петдесет и един лева и 34 ст.), собственост на „ПРИНТЛЕНД“ ООД.

ПИ с проектен идентификатор 68134.1369.2251 (незастроен), представляващ реална част ПИ с идентификатор 68134.1369.2059, съгласно КККР, одобрени със Заповед № РД-18-48/12.10.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, отреден за улица – публична общинска собственост, местност НПЗ „Илиянци – запад“, местност „Илиянци – запад II част“ и местност „Илиянци“, с площ от 2 153 кв. м, сума за обезщетение 174 177,70 лв. (сто седемдесет и четири хиляди сто седемдесет и седем лева и 70 ст.), собственост на „АРОМА РИЪЛ ЕСТЕЙТ“ АД.   

ПИ с проектен идентификатор 68134.1369.2238 (незастроен), представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.1369.2189, съгласно КККР, одобрени със Заповед № РД-18-48/12.10.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, отреден за улица – публична общинска собственост, местност НПЗ „Илиянци – запад“, местност „Илиянци – запад II част“ и местност „Илиянци“, с площ от 13 кв. м, сума за обезщетение 1 051,70 лв. (хиляда петдесет и един лева и 70 ст.), собственост на Христо Стоименов Владимиров.

ПИ с проектен идентификатор 68134.1372.2073 (незастроен), представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.1372.1366, съгласно КККР, одобрени със Заповед № РД-18-48/12.10.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, отреден за улица – публична общинска собственост, местност НПЗ „Илиянци – запад“, местност „Илиянци – запад II част“ и местност „Илиянци“, с площ от 223 кв.м, сума за обезщетение 18 040,70 лв. (осемнадесет хиляди и четиридесет лева и 70 ст.), разпределена на собствениците, както следва:

1. Тодорка Найденова Дякова                  –  6/60 ид. ч.  – 1804,07 лв.
2. Станчо Найденов Станков                   –  6/60 ид. ч.  – 1804,07 лв.
3. Милка Благоева Аврамова                   – 12/60 ид. ч. – 3608,10 лв.
4. Маргарита Истилиянова Тодорова      –  6/60 ид. ч. – 1804,07 лв.
5. Валентина Истилиянова Димитрова   –  6/60 ид. ч. – 1804,07 лв.
6. Лавринка Здравкова Митева                –  3/60 ид. ч. – 902,04 лв.
7. Огнян Лозанов Александров               –  2/60 ид. ч. – 601,36 лв.
8. Екатерина Огнянова Георгиева           –  2/60 ид. ч. – 601,36 лв.
9. Пламен Огнянов Александров            –  2/60 ид. ч. – 601,36 лв.
10. Величко Благоев Митев                     –  3/60 ид. ч. – 902,04 лв
11. Петра Кирилова Митева                    –  3/60 ид. ч. – 902,04 лв.
12. Румяна Венкова Михайлова              –  3/60 ид. ч. – 902,04 лв.
13. Таня Венкова Благоева                       –  3/60 ид. ч. – 902,04 лв.
14. Мариана Венкова Благоева                –  3/60 ид. ч. – 902,04 лв.

ПИ с проектен идентификатор 68134.1372.2071 (незастроен), представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.1372.514, съгласно КККР, одобрени със Заповед № РД-18-48/12.10.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, отреден за улица – публична общинска собственост, местност НПЗ „Илиянци – запад“, местност „Илиянци – запад II част“ и местност „Илиянци“, с площ от 175 кв. м, сума за обезщетение 3 939,25 лв. (три хиляди деветстотин тридесет и девет лева и 25 ст.), собственост на „ДАВ СТРОЙ“ ООД.

ПИ с проектен идентификатор 68134.1369.2259 (незастроен), представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.1369.606, съгласно КККР, одобрени със Заповед № РД-18-48/12.10.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, отреден за улица – публична общинска собственост, местност НПЗ „Илиянци – запад“, местност „Илиянци – запад II част“ и местност „Илиянци“, с площ от 174 кв. м, сума за обезщетение 3 300,78 лв. (три хиляди и триста лева и 78 ст.), собственост на „ИНТЕРЛИЙЗ“ ЕАД.

ПИ с проектен идентификатор 68134.1369.2194 (незастроен), представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.1369.24, съгласно КККР, одобрени със Заповед № РД-18-48/12.10.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, отреден за улица – публична общинска собственост, местност НПЗ „Илиянци – запад“, местност „Илиянци – запад II част“ и местност „Илиянци“, с площ от 282 кв. м, сума за обезщетение 6 452,16 лв. (шест хиляди четиристотин петдесет и два лева и 16 ст.), с неустановен собственик.

ПИ с идентификатор 68134.1369.137 (незастроен), съгласно КККР, одобрени със Заповед № РД-18-48/12.10.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, отреден за улица – публична общинска собственост, местност НПЗ „Илиянци – запад“, местност „Илиянци – запад II част“ и местност „Илиянци“, с площ от 732 кв. м, сума за обезщетение 59 218,80 лв. (петдесет и девет хиляди двеста и осемнадесет лева и 80 ст.), разпределена на собствениците, както следва:

1. Бойка Георгиева Кръстева                   – 1/6 ид. ч. –  9869,80 лв.
2. Румяна Георгиева Симова                   – 1/6 ид. ч. –  9869,80 лв.
3. Александър Атанасов Йорданов         – 1/6 ид. ч. –  9869,80 лв.
4. Анюта Атанасова Насева                     – 1/6 ид. ч. –  9869,80 лв.
5. Валентина Петкова Чикова                  – 1/3 ид. ч. – 19739,60 лв.

ПИ с идентификатор 68134.1369.687 (незастроен), съгласно КККР, одобрени със Заповед № РД-18-48/12.10.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, отреден за улица – публична общинска собственост, местност НПЗ „Илиянци – запад“, местност „Илиянци – запад II част“ и местност „Илиянци“, с площ от 555 кв. м, сума за обезщетение 44 899,50 лв. (четиридесет и четири хиляди осемстотин деветдесет и девет лева и 50 ст.), разпределена на собствениците, както следва:

1. Лъчезар Игнатиев Исаев                      – 1/2 ид. ч. – 22 449,75 лв.
2. Галина Драганова Стефанова              – 1/2 ид. ч. – 22 449,75 лв.

ПИ с идентификатор 68134.1369.668 (незастроен), съгласно КККР, одобрени със Заповед № РД-18-48/12.10.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, отреден за улица – публична общинска собственост, местност НПЗ „Илиянци – запад“, местност „Илиянци – запад II част“ и местност „Илиянци“, с площ от 208 кв. м, сума за обезщетение 16 827,20 лв. (шестнадесет хиляди осемстотин двадесет и седем лева и 20 ст.), разпределена на собствениците, както следва:

1. Лъчезар Игнатиев Исаев                      – 1/2 ид. ч. – 8413,60 лв.
2. Галина Драганова Стефанова              – 1/2 ид. ч. – 8413,60 лв.

ПИ с проектен идентификатор 68134.1369.2242 (незастроен), представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.1369.2021, съгласно КККР, одобрени със Заповед № РД-18-48/12.10.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, отреден за улица – публична общинска собственост, местност НПЗ „Илиянци – запад“, местност „Илиянци – запад II част“ и местност „Илиянци“, с площ от 487 кв. м, сума за обезщетение 39 398,30 лв. (тридесет и девет хиляди триста деветдесет и осем лева и 30 ст.), разпределени на собствениците, както следва:     

1. Даринка Милушева Христова          – 876/6480 ид. ч. – 5326,07 лв.
2. Асен Петров Милушев                     – 432/6480 ид. ч. – 2626,55 лв.
3. Момчил Петров Милушев                – 432/6480 ид. ч. – 2626,55 лв.
4. Десислава Илиева Георгиева            – 112/6480 ид. ч. – 680,96 лв.
5. Тодор Илиев Георгиев                       – 112/6480 ид. ч. – 680,96 лв.
6. Маргарита Велинова Георгиева       –   64/6480 ид. ч. – 389,12 лв.
7. Цветанка Тодорова Йосифова          – 288/6480 ид. ч. – 1751,04 лв.
8. Соня Кирилова Симова                     – 576/6480 ид. ч. – 3502,07 лв.
9. Галина Йорданова Гигова                 – 576/6480 ид. ч. – 3502,07 лв.
10. Василка Николова Григорова         – 216/6480 ид. ч. – 1313,28 лв.
11. Цветелина Димитрова Петрова      – 108/6480 ид. ч. –   656,64 лв.
12. Станислав Димитров Григоров       – 108/6480 ид. ч. –  656,64 лв.
13. Златка Христова Велева                   – 216/6480 ид. ч. – 1313,28 лв.
14. Венцислав Христов Божилов           – 216/6480 ид. ч. – 1313,28 лв.
15. Ели Иванова Христова                      – 216/6480 ид. ч. – 1313,28 лв.
16. Илиан Иванов Латинов                     – 216/6480 ид. ч. – 1313,28 лв.
17. Антоанета Николова Минова           – 216/6480 ид. ч. – 1313,28 лв.
18. Иво Николов Кръстанов                   – 216/6480 ид. ч. – 1313,28 лв.
19. Антоанета Венциславова Христова – 54/6480 ид. ч. – 328,32 лв.
20. Галина Венциславова Христова       – 54/6480 ид. ч. – 328,32 лв.
21. Венцислав Иванов Христов              – 12/6480 ид. ч. – 72,96 лв.
22. Симеон Петров Стоянов                    – 12/6480 ид. ч. – 72,96 лв.
23. Любомир Стаменов Арсов                – 12/6480 ид. ч. – 72,96 лв.
24. Василка Стаменова Арсова               – 12/6480 ид. ч. – 72,96 лв.
25. Павлина Николова Кръстанова         – 12/6480 ид. ч. – 72,96 лв.
26. Лилия Николова Петрова                  – 12/6480 ид. ч. – 72,96 лв.
27. Румен Николов Радев                        – 12/6480 ид. ч. – 72,96 лв.
28. Евтим Георгиев Христов                   – 1080/6480 ид. ч. – 6566,35 лв.
29. Даниел Огнянов Радев                      – 12/6480 ид. ч. – 72,96 лв.

ПИ с проектен идентификатор 68134.1369.2243 (незастроен), представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.1369.622, съгласно КККР, одобрени със Заповед № РД-18-48/12.10.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, отреден за улица – публична общинска собственост, местност НПЗ „Илиянци – запад“, местност „Илиянци – запад II част“ и местност „Илиянци“, с площ от 1 409 кв. м, сума за обезщетение 113 988,10 лв. (сто и тринадесет хиляди деветстотин осемдесет и осем и 10 ст.), собственост на ЕТ „НИКОЛ – НИКОЛИНА ВЛАДИМИРОВА“.

ПИ с проектен идентификатор 68134.1369.2262 (незастроен), представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.1369.2039, съгласно КККР, одобрени със Заповед № РД-18-48/12.10.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, отреден за улица – публична общинска собственост, местност НПЗ „Илиянци – запад“, местност „Илиянци – запад II част“ и местност „Илиянци“, с площ от 35 кв. м, сума за обезщетение 714,35 лв. (седемстотин и четиринадесет лева и 35 ст.), собственост на „БОМАР ПЛАНЕТ ЛОГИСТИК“ ООД.

ПИ с проектен идентификатор 68134.1370.2072 (незастроен), представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.1370.178, съгласно КККР, одобрени със Заповед № РД-18-48/12.10.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, отреден за улица – публична общинска собственост, местност НПЗ „Илиянци – запад“, местност „Илиянци – запад II част“ и местност „Илиянци“, с площ от 8 кв. м, сума за обезщетение 200,08 лв. (двеста лева и 8 ст.), разпределена на собствениците, както следва:

1. Мария Здравкова Филипова                  – 1/2 ид. ч. – 100,04 лв.
2. Даниела Здравкова Зарзалиева             – 1/2 ид. ч. – 100,04 лв.

ПИ с проектен идентификатор 68134.1369.2250 (незастроен), представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.1369.2025, съгласно КККР, одобрени със Заповед № РД-18-48/12.10.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, отреден за улица – публична общинска собственост, местност НПЗ „Илиянци – запад“, местност „Илиянци – запад II част“ и местност „Илиянци“, с площ от 109 кв. м, сума за обезщетение 8 818,10 лв. (осем хиляди осемстотин и осемнадесет лева и 10 ст.), с неустановен собственик.

ПИ с проектен идентификатор 68134.1369.2247 (незастроен), представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.1369.2108, съгласно КККР, одобрени със Заповед № РД-18-48/12.10.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, отреден за улица – публична общинска собственост, местност НПЗ „Илиянци – запад“, местност „Илиянци – запад II част“ и местност „Илиянци“, с площ от 446 кв. м, сума за обезщетение 36 081,40 лв. (тридесет и шест хиляди осемдесет и един лева и 40 ст.), разпределени на собствениците, както следва:

1. Венцислав Димитров Янакиев                         – 288/4320 ид. ч.   – 2405,43 лв.
2. Венчо Лилов Александров                               – 288/4320 ид. ч.   – 2405,43 лв.
3. Денка Атанасова Богданова                             –   48/4320 ид. ч.    –  400,90 лв.
4. Катя Радоева Вучкова                                       –   48/4320 ид. ч.    –  400,90 лв.
5. Асен Радоев Богданов                                      –   48/4320 ид. ч.    –  400,90 лв.
6. Виолета Лозанова Григорова                          – 144/4320 ид. ч.    – 1202,71 лв.
7. Тони Панталеев Александров                            – 144/4320 ид. ч. – 1202,71 лв.
8. Елена Христова Георгиева                                 –  48/4320 ид. ч.  – 400,90 лв.
9. Борислав Александров Георгиев                       –  48/4320 ид. ч.  – 400,90 лв.
10. Евелина Александрова Георгиева                   –  48/4320 ид. ч.  – 400,90 лв.
11. Анета Маринова Костова                                 – 144/4320 ид. ч. – 1202,71 лв.
12. Филип Георгиев Костов                                   – 144/4320 ид. ч.  – 1202,71 лв.
13. Стоян Борисов Борисов                                   – 240/4320 ид. ч.  – 2004,52 лв.
14. Емилия Тодорова Христова                            – 240/4320 ид. ч.  – 2004,52 лв.
15. Сарайка Александрова Дишева                      – 240/4320 ид. ч.  – 2004,52 лв.
16. Тодор Маринов Борисов                                  – 120/4320 ид. ч. – 1002,26 лв.
17. Саша Маринова Борисова                               – 120/4320 ид. ч. – 1002,26 лв.
18. Гергина Величкова Антова                              – 120/4320 ид. ч. – 1002,26 лв.
19. Величко Борисов Стоичков                             –  40/4320 ид. ч.  – 334,09 лв.
20. Венета Борисова Стоичкова                            –  40/4320 ид. ч.  – 334,09 лв.
21. Елена Борисова Деянова                                  –  40/4320 ид. ч.  – 334,09 лв.
22. Цветанка Кирилова Симеонова                       –  60/4320 ид. ч.  – 501,13 лв.
23. Иван Димитров Иванов                                    –  30/4320 ид. ч.  – 250,57 лв.
24. Камелия Димитрова Иванова                          –  30/4320 ид. ч. – 250,57 лв.
25. Георги Димитров Гълъбов                               –  60/4320 ид. ч.  – 501,13 лв.
26. Дойчин Георгиев Дойчинов                             – 20/4320 ид. ч.  – 167,04 лв.
27. Димитър Георгиев Дойчинов                           –  20/4320 ид. ч.  – 167,04 лв.
28. Георги Дойчинов Василев                                –  20/4320 ид. ч.  – 167,04 лв.
29. Цветанка Тодорова Йосифова                          – 200/4320 ид. ч. – 1670,44 лв.
30. Тодор Илиев Георгиев                                      – 100/4320 ид. ч.  – 835,22 лв.
31. Десислава Илиева Георгиева                           – 100/4320 ид. ч. – 835,22 лв.
32. Васил Стоименов Василев                               – 400/4320 ид. ч. – 3340,88 лв.
33. Крум Милушев Стоичков                                 – 310/4320 ид. ч. – 2589,18 лв.
34. Яни Радославов Янев                                        – 45/4320 ид. ч.  – 375,85 лв.
35. Емилия Радославова Джамбазова                    – 45/4320 ид. ч. – 375,85 лв.
36. Венцислав Йорданов Янакиев                         – 60/4320 ид. ч.  – 501,13 лв.
37. Александър Георгиев Янакиев                         – 60/4320 ид. ч.  – 501,13 лв.
38. Владимир Иванов Янакиев                               – 30/4320 ид. ч.   – 250,57 лв.
39. Пламен Иванов Янакиев                                   – 30/4320 ид. ч.  – 250,57 лв.
40. Емилия Георгиева Ангелова                             – 60/4320 ид. ч. – 501,13 лв.

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до Кмета на район „Надежда“, за поставяне на определеното за целта място в сградата на района.

 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:                      

/ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/

25.03.2019