Столична община обявява процедура по принудително отчуждаване на поземлени имоти, във връзка с реализацията на обект: „Ул. “Екатерина Ненчева“ в участъка от ул. ”Чавдар Мутафов“ до бул. “Симеоновско шосе“, м. “Витоша – ВЕЦ Симеоново“, от о.т. 1176 – о.т. 117в – о.т. 117е – о.т. 117а – о.т. 4г – о.т. 4 – о.т. 49 – о.т. 3, обслужващ кв. 37, кв. 36, кв. 3б и кв. 4 и улица о.т. 117а – о.т. 80д,...

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА


Гр. София – 1000, ул. "Московска" № 33, www.sofia.bg

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост

УВЕДОМЯВАМ

 

Собствениците на поземлени имоти, отредени за обект – публична общинска собственост, съгласно действащия подробен устройствен план – улично-регулационен план на м. „Витоша – ВЕЦ Симеоново", одобрен с Решение № 44 по Протокол № 24/30.03.2001  г. на СОС, Заповед № РД-09-1944/16.10.2002 г. за поправка на ЯФГ на кмета на Столична община, ИПРЗ на м. "Витоша – ВЕЦ Симеоново“, кв. З-б, одобрен със Заповед № РД-09-50-964/02.12.2015 г. на главния архитект на Столична община и ЧЗРП на м. "Витоша – ВЕЦ Симеоново“, кв. 36, одобрен със Заповед № РД-50-1111/28.11.1995 г. на главния архитект на София, потвърдена с Решение № 85 по Протокол № 56/06.08.2003 г. на СОС, за предстояща процедура по принудително отчуждаване на основание Глава III от ЗОС, във връзка с обект: „Ул. “Екатерина Ненчева“ в участъка от ул. ”Чавдар Мутафов“ до бул. “Симеоновско шосе“, м. “Витоша – ВЕЦ Симеоново“, от о.т. 1176 – о.т. 117в – о.т. 117е – о.т. 117а – о.т. 4г – о.т. 4 – о.т. 49 – о.т. 3, обслужващ кв. 37, кв. 36, кв. 3б и кв. 4 и улица о.т. 117а – о.т. 80д, обслужващ кв. 3б и терен, отреден „за корекция на река и озеленяване“, както следва:

   1. Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.905.422 (незастроен), с площ от 126 кв. м, съгласно скица-проект за изменение на КККР, издадена от СГКК – град София, представляващ реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.905.732 по КККР на район "Лозенец“, одобрени със Заповед № РД-18-739/21.11.2017 г. на изпълнителния директор на АГКК. Собственик на имота е "Училищни имоти" ЕООД. Сумата за обезщетение е 19 715 (деветнадесет хиляди седемстотин и петнадесет) лева;

   2. Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.905.423 (незастроен), с площ от 19 кв. м, съгласно скица-проект за изменение на КККР, издадена от СГКК – град София, представляващ реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.905.732 по КККР на район "Лозенец", одобрени със Заповед № РД-18-739/21.11.2017 г. на изпълнителния директор на АГКК. Собственик на имота е "Училищни имоти" ЕООД. Сумата за обезщетение е 2 973 (две хиляди деветстотин седемдесет и три) лева;

   3. Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.905.432 (застроен), с площ от 51 кв. м и сграда с идентификатор 68134.905.753.2, с площ от 94 кв. м, съгласно скица-проект за изменение на КККР, издадена от СГКК – град София, представляващ реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.905.753 по КККР на район "Лозенец“, одобрени със Заповед № РД-18-739/21.11.2017 г. на изпълнителния директор на АГКК. Собственикът на имота не е установен. Сумата за обезщетение за имота е 7 980 (седем хиляди деветстотин и осемдесет) лева. Сградата в имота не е оценена, поради липса на информация относно устройствения ѝ статут;

   4. Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.905.425 (незастроен), с площ от 39 кв. м, съгласно скица-проект за изменение на КККР, издадена от СГКК – град София, представляващ реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.905.754 по КККР на район "Лозенец“, одобрени със Заповед № РД-18-739/21.11.2017 г.  на изпълнителния директор на АГКК. Собственик на имота е Венета Танева. Сумата за обезщетение е 6102 (шест хиляди сто и два) лева;

   5. Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.905.424 (незастроен), с площ от 32 кв. м, съгласно скица-проект за изменение на КККР, издадена от СГКК – град София, представляващ реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.905.756 по КККР на район "Лозенец", одобрени със Заповед № РД-18-739/21.11.2017 г.  на изпълнителния директор на АГКК. Собственик на имота е Люба Шайлекова. Сумата за обезщетение е 5 007 (пет хиляди и седем) лева;

   6. Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.905.420 (незастроен), с площ от 88 кв. м, съгласно скица-проект за изменение на КККР, издадена от СГКК – град София, представляващ реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.905.1796 по КККР на район "Лозенец“, одобрени със Заповед № РД-18-739/21.11.2017 г.  на изпълнителния директор на АГКК. Собственик на имота е Веско Дуралиев. Сумата за обезщетение е 13 769 (тринадесет хиляди седемстотин шестдесет и девет) лева;

   7. Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.905.421 (незастроен), с площ от 104 кв. м, съгласно скица-проект за изменение на КККР, издадена от СГКК – град София, представляващ реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.905.1797 по КККР на район "Лозенец“, одобрени със Заповед № РД-18-739/21.11.2017 г. на изпълнителния директор на АГКК. Собственик на имота е Веско Дуралиев. Сумата за обезщетение е 16 272 (шестнадесет хиляди двеста седемдесет и два) лева.

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район "Лозенец“ за поставяне на определеното за целта място в сградата на района.

 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:
             /ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/

 

25.02.2022