Столична община обявява предстояща процедура по принудително отчуждаване на поземлен имот, във връзка с реализацията на обект: „Довеждаща инфраструктура и локални платна на „Северна скоростна тангента“ при пробив бул. „Рожен“, район „Надежда“, гр. София“

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост

 

УВЕДОМЯВАМ

 

Собствениците на поземлен имот, отреден за обект – публична общинска собственост, съгласно действащия подробен устройствен план за имота, одобрен със Заповед № РД-09-50-251/13.09.1989 г. на главния архитект на София и изменение на плана за регулация, одобрено с Решение № 540 по Протокол № 80/25.07.2019 г. на СОС, за предстояща процедура по принудително отчуждаване на основание Глава III от ЗОС, във връзка с обект: Довеждаща инфраструктура и локални платна на „Северна скоростна тангента“ при пробив бул. „Рожен“, район „Надежда“, гр. София – публична общинска собственост, както следва:

 

Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.1351.1036 (незастроен), с площ от 179 кв. м, съгласно скица – проект, представляващ реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.1351.60 по КККР на район „Надежда“, одобрени със Заповед № РД-18-48/12.10.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК. Собственици на имота са: Николинка Стойкова, Михаил Русинов, Таня Кръстева, Маша Вълова, Цветелина Андонова, Емилия Христова, Стоян Борисов, Павлина Христова, Ронка Василева, Елена Станоева, Илияна Станоева, Маноил Митев, Росица Филева, Любен Василев, Георги Василев, Емилия Кръстева, Асен Тренев, Димитър Димитров, Сийка Бояджиева, Иван Георгиев, Ревка Костова, Първолетка Генчева, Георги Георгиев, Деница Данева, Теодор Данев, Георги Данев, Светослав Данев, Георги Войков, Росица Пергамова. Сумата за обезщетение е 19 348,11 (деветнадесет хиляди триста четиридесет и осем лева и 11 стотинки) лева, разпределена, както следва:

 • Николинка Стойкова – 1/16 идеална част – 1 209,25 лева;
 • Михаил Русинов – 1/64 идеална част – 302,31 лева;
 • Таня Кръстева – 1/64 идеална част – 302,31 лева;
 • Маша Вълова – 1/64 идеална част – 302,31 лева;
 • Цветелина Андонова – 1/64 идеална част – 302,31 лева;
 • Емилия Христова – 1/32 идеална част – 604,63 лева;
 • Стоян Борисов – 1/32 идеална част – 604,63 лева;
 • Павлина Христова– 1/32 идеална част – 604,63 лева;
 • Ронка Василева – 1/32 идеална част – 604,63 лева;
 • Елена Станоева – 1/96 идеална част – 201,54 лева;
 • Илияна Станоева – 1/96 идеална част – 201,54 лева;
 • Маноил Митев – 1/48 идеална част – 403,09 лева;
 • Росица Филева – 1/48 идеална част – 403,09 лева;
 • Любен Василев – 1/32 идеална част – 604,63 лева;
 • Георги Василев – 1/32 идеална част – 604,63 лева;
 • Емилия Кръстева – 1/32 идеална част – 604,63 лева;
 • Асен Тренев – 1/32 идеална част – 604,63 лева;
 • Димитър Димитров – 1/32 идеална част – 604,63 лева;
 • Сийка Бояджиева – 1/32 идеална част – 604,63 лева;
 • Иван Георгиев – 1/16 идеална част – 1 209,25 лева;
 • Ревка Костова – 1/16 идеална част – 1 209, 25 лева;
 • Първолетка Генчева – 1/16 идеална част – 1 209,26 лева;
 • Георги Георгиев – 1/16 идеална част – 1 209,26 лева;
 • Деница Данева – 1/32 идеална част – 604,63 лева;
 • Теодор Данев – 1/32 идеална част – 604,63 лева;
 • Георги Данев – 1/32 идеална част – 604,63 лева;
 • Светослав Данев – 1/32 идеална част – 604,63 лева;
 • Георги Войков – 1/16 идеална част – 1 209,26 лева;
 • Росица Пергамова – 1/16 идеална част – 1 209,26 лева.

 

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Надежда“, за поставяне на определеното за целта място в сградата на района.

 

 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:

        (ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА)

18.03.2022