Столична община обявява процедура по принудително отчуждаване във връзка с реализиране на обект: „Изграждане на инженерна инфраструктура на м. „Манастирски ливади – изток“, I етап [в карето между бул. „България“, бул. „Т. Каблешков“, ул. „Костенски водопад“ (г), ул. „Васил Стефанов“, район „Триадица“]“, гр. София

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост

 

УВЕДОМЯВАМ

 

собствениците на поземлени имоти, отредени за улица – публична общинска собственост, съгласно действащ подробен устройствен план, за предстояща процедура по принудително отчуждаване на основание глава III от ЗОС, във връзка с реализиране на обект: „Изграждане на инженерна инфраструктура на м. „Манастирски ливади – изток“, I етап [в карето между бул. „България“, бул. „Т. Каблешков“, ул. „Костенски водопад“ (г), ул. „Васил Стефанов“, район „Триадица“]“, гр. София – публична общинска собственост, за задоволяване на общинска нужда, която не може да бъде задоволена по друг начин (чл. 21, ал. 1 от ЗОС), намиращи се на територията на район „Триадица“ –Столична община, както следва:

1. Поземлен имот (ПИ) с проектен идентификатор 68134.1006.1789 (незастроен), с площ за отчуждаване 913 кв. м, съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.1006.746 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-108/13.12.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК, находящ се в гр. София, район „Триадица“, попадащ в улица, сума за обезщетение 57 701,60 лв. (петдесет и седем хиляди седемстотин и един лева и 60 ст.), разпределена на собствениците, както следва:

- „МАКС СПОРТ 2000“ ЕООД – 895 кв. м – 56 564,00 лв. 

- Неустановен собственик – 18 кв. м – 1 137,60 лв.

2. Поземлен имот (ПИ) с проектен идентификатор 68134.1006.1977 (незастроен), с площ за отчуждаване 223 кв. м, съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.1006.830 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-108/13.12.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК, находящ се в гр. София, район „Триадица“, „Манастирски ливади – изток“, попадащ в улица, сума за обезщетение 10 570,22 лв. (десет хиляди петстотин и седемдесет лева и 22 ст.), разпределена на собствениците, както следва:

- Васил Лазаров Вътев – ½ ид. части от 205 кв. м – 4 858,51 лв.

- Васил Лазаров Вътев и Василка Петкова Вътева – ½ ид. части в режим на СИО от 205 кв. м – 4 858,51 лв.

- Неустановен собственик – за 18 кв. м – 853,20 лв.

3. Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 68134.1006.2051 (незастроен), с площ за отчуждаване 379 кв. м, по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-108/13.12.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК, находящ се в гр. София, район „Триадица“, попадащ в улица, сума за обезщетение 23 952,80 лв. (двадесет и три хиляди деветстотин петдесет и два лева и 80 ст.), разпределена на собствениците, както следва:

- Илиян Ангелов Галчев – ½ ид. части – 11 976,40 лв.

- Милен Тошков Тодоров – ½ ид. части – 11 976,40 лв.

4. Поземлен имот (ПИ) с проектен идентификатор 68134.1006.1785 (незастроен), с площ за отчуждаване 232 кв. м, съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.1006.852 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-108/13.12.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК, находящ се в гр. София, район „Триадица“, попадащ в улица, сума за обезщетение 14 662,40 лв. (четиринадесет хиляди шестстотин шестдесет и два лева и 40 ст.), собственост на „JIEA 2006“ ЕООД.

5. Поземлен имот (ПИ) с проектен идентификатор 68134.1006.1780 (незастроен), с площ за отчуждаване 588 кв. м, съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.1006.1080 ■ по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-108/13.12.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК, находящ се в гр. София, район „Триадица“, попадащ в улица, сума за обезщетение 29 393,10 лв. (двадесет и девет хиляди триста деветдесет и три лева и 10 ст.), собственост на Манастир „Успение Богородично“ – Софийска епархия, местно поделение на БПЦ – Българска патриаршия.

6. Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 68134.1006.1084 (незастроен), с площ за отчуждаване 1 285 кв. м, по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-108/13.12.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК, находящ се в гр. София, район „Триадица“, местност IV-40, попадащ в улица, сума за обезщетение 62 633,82 лв. (шестдесет и две хиляди шестстотин тридесет и три лева и 82 ст.), разпределена на собствениците, както следва:

- Геновева Кирилова Янева – 836,67/1285 ид. части – 40 781,20 лв.

- Василка Кирилова Петрова – 448,33/1285 ид. части – 21 852,62 лв.

7. Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 68134.1006.1448 (незастроен), с площ за отчуждаване 1 251 кв. м, по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-108/13.12.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК, находящ се в гр. София, район „Триадица“, попадащ в улица, сума за обезщетение 70 366,20 лв. (седемдесет хиляди триста шестдесет и шест лева и 20 ст.), собственост на „ИМОБЕНЕ“ ЕООД.

8. Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 68134.1006.1542 (незастроен), с площ за отчуждаване 576 кв. м, по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-108/13.12.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК, находящ се в гр. София, район „Триадица“, попадащ в улица, сума за обезщетение 32 398,80 лв. (тридесет и две хиляди триста деветдесет и осем лева и 80 ст.), собственост на „Манастирски Ливади Дивелопмент“ ЕООД.

9. Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 68134.1006.1544 (незастроен), с площ за отчуждаване 1 851 кв. м, по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-108/13.12.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК, находящ се в гр. София, район „Триадица“, попадащ в улица, сума за обезщетение 97 621,74 лв. (деветдесет и седем хиляди шестстотин двадесет и един лева и 74 ст.), собственост на „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД.

10. Поземлен имот (ПИ) с проектен идентификатор 68134.1006.1784 (незастроен), с площ за отчуждаване 1 056 кв. м, съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.1006.1560 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-108/13.12.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК, находящ се в гр. София, район „Триадица“, попадащ в улица, сума за обезщетение 54 279,84 лв. (петдесет и четири хиляди двеста седемдесет и девет лева и 84 ст.), разпределена на собствениците, както следва:

- Здравка Йорданова Петрова            – 1/6 ид. части – 9 046,64 лв.
- Пламен Йорданов Петров                – 1/6 ид. части – 9 046,64 лв.
- Кремена Петрова Дончева               – 2/6 ид. части – 18 093,28 лв.
- Емил Манолов Тодоров                    – 1/6 ид. части – 9 046,64 лв.
- Петър Манолов Тодоров                   – 1/6 ид. части – 9 046,64 лв.

11. Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 68134.1006.1550 (незастроен), с площ за отчуждаване 276 кв. м, по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-108/13.12.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК, находящ се в гр. София, район „Триадица“, попадащ в улица, сума за обезщетение 15 524,40 лв. (петнадесет хиляди петстотин двадесет и четири лева и 40 ст.), собственост на „Манастирски Ливади Дивелопмент“ ЕООД.

12. Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 68134.1006.1557 (незастроен), с площ за отчуждаване 1 355 кв. м, по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-108/13.12.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК, находящ се в гр. София, район „Триадица“, попадащ в улица, сума за обезщетение 76 216,00 лв. (седемдесет и шест хиляди двеста и шестнадесет лева), собственост на „Манастирски Ливади Дивелопмент“ ЕООД.

13. Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 68134.1006.909 (незастроен), с площ за отчуждаване 742 кв. м, по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-108/13.12.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК, находящ се в гр. София, район „Триадица“, попадащ в улица, сума за обезщетение 36 108,70 лв. (тридесет и шест хиляди сто и осем лева и 70 ст.), собственост на „СИТИ ХОУМ ПАРК“ ЕООД.

14. Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 68134.1006.911 (незастроен), с площ за отчуждаване 782 кв. м, по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-108/13.12.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК, находящ се в гр. София, район „Триадица“, попадащ в улица, сума за обезщетение 42 997,47 лв. (четиридесет и две хиляди деветстотин деветдесет и седем лева и 47 ст.), собственост на „СИТИ ХОУМ ПАРК“ ЕООД.

15. Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 68134.1006.924 (незастроен), с площ за отчуждаване 473 кв. м, по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-108/13.12.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК, находящ се в гр. София, район „Триадица“, попадащ в улица, сума за обезщетение 16 923,94 лв. (шестнадесет хиляди деветстотин двадесет и три лева и 94 ст.), собственост на „СИТИ ХОУМ ПАРК“ ЕООД.

16. Поземлен имот (ПИ) с проектен идентификатор 68134.1006.1826 (незастроен), с площ за отчуждаване 79 кв. м, съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.1006.799 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-108/13.12.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК, находящ се в гр. София, район „Триадица“, попадащ в улица, сума за обезщетение 3 744,60 лв. (три хиляди седемстотин четиридесет и четири лева и 60 ст.), разпределена на собствениците, както следва:

- Павел Христов Павлов        – ½ ид. части – 1 872,30 лв.
- Светослав Христов Павлов – ½ ид. части – 1 872,30 лв.

17. Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 68134.1006.1416 (незастроен), с площ за отчуждаване 98 кв. м, по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-108/13.12.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК, находящ се в гр. София, район „Триадица“, попадащ в улица, сума за обезщетение 5 512,50 лв. (пет хиляди петстотин и дванадесет лева и 50 ст.), собственост на „СМ И ПАРТНЬОРИ“ АД.

18. Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 68134.1006.1529 (незастроен), с площ за отчуждаване 333 кв. м, по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-108/13.12.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК, находящ се в гр. София, район „Триадица“, попадащ в улица, сума за обезщетение 18 730,60 лв. (осемнадесет хиляди седемстотин и тридесет лева и 60 ст.), собственост на „СМ – 5“ ООД.

19. Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 68134.1006.801 (незастроен), с площ за отчуждаване 978 кв. м, по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-108/13.12.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК, находящ се в гр. София, район „Триадица“, попадащ в улица, сума за обезщетение 46 357,20 лв. (четиридесет и шест хиляди триста петдесет и седем лева и 20 ст.), разпределена на собствениците, както следва:

- Тодор Павлов Николов                                 – ½ ид. части Ѝ– 23 178,60 лв.

- Павел Христов Павлов                                 – ¼ ид. части – 11 589,30 лв.

- Светослав Христов Павлов                          – ¼ ид. части – 11 589,30 лв.

20. Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 68134.1006.1227 (незастроен), с площ за отчуждаване 114 кв. м, по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-108/13.12.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК, находящ се в гр. София, район „Триадица“, попадащ в улица, сума за обезщетение 7 204,80 лв. (седем хиляди двеста и четири лева и 80 ст.), разпределена на собствениците, както следва:

- „СИТИ ХОУМ ПАРК“ ЕООД – ½ ид. части – 3 602,40 лв.

- Стойне Манолов Манолов и Красимира Александрова Манолова – ½ ид. части в режим на СИО – 3 602,40 лв.

21. Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 68134.1006.1415 (незастроен), с площ за отчуждаване 126 кв. м, по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-108/13.12.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК, находящ се в гр. София, район „Триадица“, попадащ в улица, сума за обезщетение 7 087,20 лв. (седем хиляди осемдесет и седем лева и 20 ст.), собственост на Тодор Павлов Николов.

22. Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 68134.1006.1694 (незастроен), с площ за отчуждаване 1 315 кв. м, по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-108/13.12.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК, находящ се в rp. София, район „Триадица“, попадащ в улица, сума за обезщетение 76 454,10 лв. (седемдесет и шест хиляди четиристотин петдесет и четири лева и 10 ст.), собственост на „ПРЕМИЕР ФОР“ АД.

23. Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 68134.1006.986 (застроен), с площ за отчуждаване 390 кв. м, по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-108/13.12.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК, находящ се в гр. София, район „Триадица“, попадащ в улица, сума за обезщетение 18 731,70 лв. (осемнадесет хиляди седемстотин тридесет и един лева и 70 ст.), разпределена на собствениците, както следва:

- Невена Михайлова Стефанова – 4/6 ид. части – 12 487,80 лв.

- Елена Калинова Мичева – 1/6 ид. части – 3 121,95 лв.

- Мила Калинова Стефанова – 1/6 ид. части – 3 121,95 лв.

24. Поземлен имот (ПИ) с проектен идентификатор 68134.1006.1887 (застроен), с площ за отчуждаване 437 кв. м, съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.1006.985 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-108/13.12.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК, находящ се в гр. София, район „Триадица“, попадащ в улица, сума за обезщетение 22 094,72 лв. (двадесет и две хиляди и деветдесет и четири лева и 72 ст.), разпределена на собствениците, както следва:

- Александър Мирчев Рошков                      – ½ ид. части – 11 047,36 лв.

- Пенка Филипова Рошкова                          – ½ ид. части – 11 047,36 лв.

В срока на обявлението собствениците на посочените имоти следва да представят документи за собственост и банкови сметки в дирекция „Инвестиционно отчуждаване“, Столична община, бул. „Ломско шосе“ № 2а, ет. 2. В противен случай сумата за паричното обезщетение ще бъде преведена по сметка на Столична община, съгласно чл. 29, ал. 2 от ЗОС.

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Триадица“, за поставяне на определеното за целта място в сградата на района.

 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:

/ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/


 

13.08.2019