Столична община обявява процедура по принудително отчуждаване на основание Глава III от ЗОС, във връзка с обект: „Улица – тупик във вилна зона „Косанин дол“, кв. 7а, УПИ I-29 и УПИ II-29“, гр. София, район „Панчарево“

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост

 

УВЕДОМЯВАМ

 

Собствениците на поземлен имот, отреден за обект – публична общинска собственост, съгласно действащия подробен устройствен план за имота, именно подробен устройствен план на м. в.з. "Косанин дол", одобрен със Заповед № РД-50-09-235/02.06.1988 г. на председателя на ИК на СНС, план за регулация и застрояване на кв. 7а и улица – тупик от о.т. 2а до о.т. 2г, одобрен със Заповед № РД-09-50-1230/18.11.2005 г. на главния архитект на София, и изменение на плана за регулация и застрояване за кв. 7а и продължение на улица – тупик с о.т. 2д, 2е, одобрен със Заповед РД-09-239/11.07.2007 г. на кмета на район „Панчарево“, за предстояща процедура по принудително отчуждаване на основание Глава III от ЗОС, във връзка с обект: „Улица – тупик във вилна зона „Косанин дол“, кв. 7а, УПИ I-29 и УПИ II-29“, гр. София, район „Панчарево“ – публична общинска собственост, както следва:

Поземлен имот с проектен идентификатор 04234.6944.3108 (незастроен), с площ от 143 кв. м, съгласно скица – проект, представляващ реална част от поземлен имот с идентификатор 04234.6944.36 по КККР на район „Панчарево“, одобрени със Заповед № РД-18-51/03.11.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК.
Собствеността върху имота не е установена.
Сумата за обезщетение е 13 984,18 (тринадесет хиляди деветстотин осемдесет и четири лева и 18 стотинки) лева.

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Панчарево“, за поставяне на определеното за целта място в сградата на района.

 

 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:
        (ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА)

12.04.2022