Столична община обявява процедура по принудително отчуждаване на имоти – публична общинска собственост, във връзка с реализиране на обект: „Изграждане на бул. „Тодор Каблешков“, в участъка от ул. „Луи Айер“ до улица „Емилиян Станев“ – поетапно, район „Триадица“, гр. София"

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост

УВЕДОМЯВАМ

собствениците на поземлени имоти, попадащи в обхвата на улична регулация, въз основа на влезли в сила действащи планове за регулация: ЧЗРП, кв. 24 и 44, м. „Манастирски ливади-изток“, одобрен със Заповед РД-09-50-80/13.03.1996 г. на гл. архитект на гр. София, ЧЗРП, кв. 25, одобрен със Заповед РД-09-50-239/13.06.1996 г. на гл. архитект на гр. София, ЧЗРКП, кв. 27, м. „Манастирски ливади-изток“, одобрен със Заповед РД-09-50-715/25.07.1995 г. на гл. архитект на гр. София, потвърдени с Решение № 85 по Протокол 56/06.08.2003 г. на СОС, улично-регулационен план на м. „Манастирски ливади-изток“, утвърден с Решение № 50 по Протокол № 24/30.03.2001 г. на СОС, улично-регулационен план на м. „Кръстова вада“ и м. „Южен парк - IV част“, утвърден с Решение № 45 по Протокол № 24/30.03.2001 г. на СОС и Решение № 147 по Протокол № 40/18.07.2002 г. за поправка на ЯФГ, ЧЗРКП, кв. 187а, м. „Южен парк - 3 част“, одобрен със Заповед РД-09-50-252/19.06.1996 г. на гл. архитект на гр. София, предвиждащ изграждане на обект: „Изграждане на бул. „Тодор Каблешков“, в участъка от ул. „Луи Айер“ до улица „Емилиян Станев“ – поетапно, район „Триадица“, гр. София", за предстояща процедура по принудително отчуждаване на основание глава III от ЗОС, във връзка с обект – публична общинска собственост, за задоволяване на общинска нужда, която не може да бъде задоволена по друг начин (чл. 21, ал. 1 от ЗОС), а именно:

Поземлен имот с идентификатор 68134.1006.2 (незастроен), с площ за отчуждаване 393 кв. м по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-108/13.12.2016 г. на ИД на АГКК, р-н „Триадица“, гр. София, сума на парично обезщетение в размер на 90 059,88 лв., определена на собственика – Иван Цветков Предов.

Поземлен имот с идентификатор 68134.1006.3 (незастроен), с площ за отчуждаване 399 кв. м по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-108/13.12.2016 г. на ИД на АГКК, р-н „Триадица“, гр. София, сума на парично обезщетение в размер на 91 434,84 лв., определена на собственика – Валентин Георгиев Меченов.

Поземлен имот с идентификатор 68134.1006.12 (незастроен), с площ за отчуждаване 431 кв. м по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-108/13.12.2016 г. на ИД на АГКК, р-н „Триадица“, гр. София, сума на парично обезщетение в размер на 98 767,96 лв., разпределена, както следва:

- Константин Иванов Панов – 1/2 ид. ч. – 49 383,97 лв.
- Тодор Русев Грънчев – 1/6 ид. ч. – 16 461,33 лв.
- Жанета Тодорова Грънчева-Колева – 1/6 ид. ч. – 16 461,33 лв.
- Розен Тодоров Грънчев – 1/6 ид. ч. – 16 461,33 лв.

Поземлен имот с идентификатор 68134.1006.29 (незастроен), с площ за отчуждаване 373 кв. м по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-108/13.12.2016 г. на ИД на АГКК, р-н „Триадица“, гр. София, сума на парично обезщетение в размер на 85 476,68 лв., разпределена, както следва:

- Павлина Петрова Павлова – 3/4 ид. ч. – 64 107,51 лв.
- Александър Димитров Попов – 1/4 ид. ч. - 21 369,17 лв.

Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.1006.1738 (незастроен), с площ за отчуждаване 222 кв. м, който представлява реална част от ПИ с идентификатор 68134.1006.314 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-108/13.12.2016 г. на ИД на АГКК, р-н „Триадица“, гр. София, сума на парично обезщетение в размер на 50 873,52 лв., разпределена, както следва:

- Диана Радкова Илиева – 1/2 ид. ч. от 169 кв. м – 19 364,02 лв.
- Емануела Христова Дамянова – 1/2 ид. ч. от 169 кв. м – 19 364,02 лв.
- Неустановен собственик – 53 кв. м – 12 145,48 лв.

Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.1006.1740 (застроен), с площ за отчуждаване 244 кв. м, заедно с находящата се в имота сграда с проектен идентификатор 68134.1006.1740.1, с площ 22 кв. м; сграда с проектен идентификатор 68134.1006.1740.2, с площ 49 кв. м; част от сграда с проектен идентификатор 68134.1006.1741.3, с площ за отчуждаване 2 кв. м, който представлява реална част от ПИ с идентификатор 68134.1006.315 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-108/13.12.2016 г. на ИД на АГКК, р-н „Триадица“, гр. София, обща сума на парично обезщетение в размер на 60 316,31 лв., от които:

Обща сума на парично обезщетение за поземлен имот с проектен идентификатор 68134.1006.1740 в размер на 55 915,04 лв., разпределена между собствениците, както следва:

- Надка Велинова Димитрова – 1/2 ид. ч. от 178 кв. м – 20 395,24 лв.
- Светла Радомирова Спасова – 1/6 ид. ч. от 178 кв. м – 6 798,42 лв.
- Валентин Атанасов Спасов – 1/6 ид. ч. от 178 кв. м – 6 798,41 лв.
- Радомир Атанасов Спасов - 1/6 ид. ч. от 178 кв. м – 6 798,41 лв.
- Неустановен собственик – 66 кв. м – 15 124,56 лв.

Обща сума на парично обезщетение за сграда с проектен идентификатор 68134.1006.1741.3  в размер на 1 986,39 лв., разпределена между собствениците, както следва:

- Светла Радомирова Спасова – 1/3 ид. ч. – 662,13 лв.
- Валентин Атанасов Спасов – 1/3 ид. ч. – 662,13 лв.
- Радомир Атанасов Спасов – 1/3 ид. ч. – 662,13 лв.

Обща сума на парично обезщетение за строителни съоръжения и трайни насаждения в размер на  2 414,88 лв., разпределена между собствениците, както следва:

- Надка Велинова Димитрова – 1/2 ид. ч. – 1 207,44 лв.
- Светла Радомирова Спасова – 1/6 ид. ч. – 402,48 лв.
- Валентин Атанасов Спасов – 1/6 ид. ч. – 402,48 лв.
- Радомир Атанасов Спасов – 1/6 ид. ч. – 402,48 лв.

Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.1006.1742 (застроен), с площ за отчуждаване 263 кв. м, заедно с находящата се в имота сграда с проектен идентификатор 68134.1006.1742.1, с площ 35 кв. м, който представлява реална част от ПИ с идентификатор 68134.1006.320 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-108/13.12.2016 г. на ИД на АГКК, р-н „Триадица“, гр. София, сума на парично обезщетение в размер на 60 269,08 лв., определена на собственика – „СЪНИ СКАЙ“ АД.

Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.1006.1744 (незастроен), с площ за отчуждаване 198 кв. м, който представлява реална част от ПИ с идентификатор 68134.1006.321 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-108/13.12.2016 г. на ИД на АГКК, р-н „Триадица“, гр. София, сума на парично обезщетение в размер на 45 373,68 лв., определена на собственика – „СЪНИ СКАЙ“ АД.

Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.1006.1746 (незастроен), с площ за отчуждаване 34 кв. м, който представлява реална част от ПИ с идентификатор 68134.1006.322 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-108/13.12.2016 г. на ИД на АГКК, р-н „Триадица“, гр. София, сума на парично обезщетение в размер на 7 791,44 лв., определена на собственика – „СЪНИ СКАЙ“ АД.

Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.1006.1748 (застроен), с площ за отчуждаване 235 кв. м, заедно с находящата се в имота част от сграда с проектен идентификатор 68134.1006.1749.3, с площ 43 кв. м, който представлява реална част от ПИ с идентификатор 68134.1006.328 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-108/13.12.2016 г. на ИД на АГКК, р-н „Триадица“, гр. София, сума на парично обезщетение в размер на 53 852,60 лв., определена на собственика – „СЪНИ СКАЙ“ АД.

Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.1006.1750 (незастроен), с площ за отчуждаване 133 кв. м, който представлява реална част от ПИ с идентификатор 68134.1006.329 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-108/13.12.2016 г. на ИД на АГКК, р-н „Триадица“, гр. София, сума на парично обезщетение в размер на 30 478,28 лв., определена на собственика – „СЪНИ СКАЙ“ АД.

Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.1006.1752 (незастроен), с площ за отчуждаване 42 кв. м, който представлява реална част от ПИ с идентификатор 68134.1006.330 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-108/13.12.2016 г. на ИД на АГКК, р-н „Триадица“, гр. София, сума на парично обезщетение в размер на 9 624,72 лв., разпределена, както следва:

- Мария Цветанова Кърнолска и Емил Петков Кърнолски – за 11 кв. м в режим на СИО – 2 520,76 лв.
- Неустановен собственик – 31 кв. м – 7 103,96 лв.

Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.1006.1754 (застроен), с площ за отчуждаване 325 кв. м, заедно с находящата се в имота сграда с проектен идентификатор 68134.1006.1754.1, с площ 48 кв. м и сграда с проектен идентификатор 68134.1006.1754.3, с площ 53 кв. м, който представлява реална част от ПИ с идентификатор 68134.1006.13 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-108/13.12.2016 г. на ИД на АГКК, р-н „Триадица“, гр. София, сума на парично обезщетение в размер на 74 477,00 лв., разпределена, както следва:

- Снежанка Иванова Йорданова – 1/2 ид. ч. – 37 238,50 лв.
- Костадинка Златева Неделчева – 1/2 ид. ч. – 37 238,50 лв.

Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.1006.1756 (застроен), с площ за отчуждаване 840 кв. м, заедно с находящата се в имота сграда с проектен идентификатор 68134.1006.1756.1, с площ 138 кв. м, който представлява реална част от ПИ с идентификатор 68134.1006.14 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-108/13.12.2016 г. на ИД на АГКК, р-н „Триадица“, гр. София, обща сума на парично обезщетение в размер на 244 908,33  лв., от които:

Обща сума на парично обезщетение за поземлен имот с проектен идентификатор 68134.1006.1756 в размер на 192 494,40 лв., разпределена между собствениците, както следва:

- Георги Рангелов Георгиев – 2/3 ид. ч. от 309 кв. м – 47 206,96 лв.
- Маргарита Рангелова Димова – 1/6 ид. ч. от 309 кв. м – 11 801,74 лв.
- Ангел Рангелов Гьошев – 1/6 ид. ч. от 309 кв. м – 11 801,74 лв.
- Неустановен собственик – 531 кв. м – 121 683,96 лв.

Обща сума на парично обезщетение за сграда с проектен идентификатор 68134.1006.1756.1 в размер на 51 728,05 лв., разпределена между собствениците, както следва:

- Георги Рангелов Георгиев – 50,90 кв. м – североизточната част от сградата – 21 114,34 лв.
- Георги Рангелов Георгиев – 1/3 ид. ч. от 73,80 кв. м – югозападна част от сградата – 10 204,57 лв.
- Маргарита Рангелова Димова – 1/3 ид. ч. от 73,80 кв. м – югозападна част от сградата – 10 204,57 лв.
- Ангел Рангелов Гьошев – 1/3 ид. ч. от 73,80 кв. м – югозападна част от сградата – 10 204,57 лв.

Обща сума на парично обезщетение за строителни съоръжения и трайни насаждения в размер на  685,88 лв., разпределена между собствениците, както следва:

- Георги Рангелов Георгиев – 2/3 ид. ч. – 457,26 лв.
- Маргарита Рангелова Димова – 1/6 ид. ч. – 114,31 лв.
- Ангел Рангелов Гьошев – 1/6 ид. ч. – 114,31 лв.

Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.1006.1758 (застроен), с площ за отчуждаване 79 кв. м, заедно с находящата се в имота част от сграда с проектен идентификатор 68134.1006.1759.1, с площ за отчуждаване 2 кв. м и част от сграда с проектен идентификатор 68134.1006.1759.2, с площ за отчуждаване 11 кв. м, която представлява реална част от ПИ с идентификатор 68134.1006.16 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-108/13.12.2016 г. на ИД на АГКК, р-н „Триадица“, гр. София, обща сума на парично обезщетение в размер на 19 344,89 лв., разпределена, както следва:

Обща сума на парично обезщетение за поземлен имот с проектен идентификатор 68134.1006.1758 в размер на 18 103,64 лв., определена на собственика Александър Йорданов Симеонов.

Обща сума на парично обезщетение за сграда с проектен идентификатор 68134.1006.1759.1 в размер на 1 241,25 лв., определена на собственика Александър Йорданов Симеонов.

Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.1006.1760 (незастроен), с площ за отчуждаване 354 кв. м, който представлява реална част от ПИ с идентификатор 68134.1006.17 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-108/13.12.2016 г. на ИД на АГКК, р-н „Триадица“, гр. София, сума на парично обезщетение в размер на 81 122,64 лв., разпределена, както следва:

- Николай Николаев Милев – 1/2 ид. ч. – 40 561,32 лв.
- Маргарита Стойкова Милева – 1/2 ид. ч. – 40 561,32 лв.

Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.1006.1767 (незастроен), с площ за отчуждаване 2181 кв. м, който представлява реална част от ПИ с идентификатор 68134.1006.6 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-108/13.12.2016 г. на ИД на АГКК, р-н „Триадица“, гр. София, сума на парично обезщетение в размер на 499 797,96 лв., разпределена, както следва:

- Павлина Петрова Павлова – 1/2 ид. ч. – 249 898,98 лв.
- Александър Димитров Попов – 1/4 ид. ч. – 124 949,49 лв.
- Иван Николов Петков – 1/4 ид. ч. – 124 949,49 лв.

Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.1006.1768 (незастроен), с площ за отчуждаване 179 кв. м, който представлява реална част от ПИ с идентификатор 68134.1006.4 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-108/13.12.2016 г. на ИД на АГКК, р-н „Триадица“, гр. София, сума на парично обезщетение в размер на 41 019,64 лв., определена  на собственика – „ВИТОША – 95“ ЕООД.

Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.1006.1771 (незастроен), с площ за отчуждаване 117 кв. м, който представлява реална част от ПИ с идентификатор 68134.1006.5 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-108/13.12.2016 г. на ИД на АГКК, р-н „Триадица“, гр. София, сума на парично обезщетение в размер на 26 811,72 лв., определена  на неустановен собственик.

Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.1006.1774 (застроен), с площ за отчуждаване 485 кв. м, заедно с находящата се в имота част от сграда с проектен идентификатор 68134.1006.1775.3, с площ за отчуждаване 36 кв. м, която представлява реална част от ПИ с идентификатор 68134.1006.30 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-108/13.12.2016 г. на ИД на АГКК, р-н „Триадица“, гр. София, сума на парично обезщетение в размер на 111 142,60 лв., разпределена, както следва:

- Анка Ценева Младенова – 1/3 ид. ч. от 406 кв. м – 31 012,99 лв.
- Анна Димитрова Колева – 1/2 ид. ч. от 406 кв. м – 46 519,48 лв.
- Ангел Йосифов Тодоров – 1/6 ид. ч. от 406 кв. м – 15 506,49 лв.
- Неустановен собственик – 79 кв. м – 18 103,64 лв.

В срока на обявлението собствениците на посочените имоти следва да представят документи за собственост и банкови сметки в дирекция „Инвестиционно отчуждаване“, Столична община, бул. „Ломско шосе“ № 2а, ет. 2. В противен случай сумата на паричното обезщетение ще бъде преведена по сметка на Столична община, съгласно чл. 29, ал. 2 от ЗОС.

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Триадица“ за поставяне на определено за целта място в сградата на района.

 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:
/ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/

24.07.2019