Столична община обявява процедура по принудително отчуждаване на поземлени имоти на основание Глава III от ЗОС, във връзка с реализиране на обект: „Пробив на бул. „Петър Дертлиев“ – СОП, р-н „Люлин“, гр. София"

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост

 

УВЕДОМЯВАМ

 

собствениците на поземлени имоти, отредени за улица – публична общинска собственост, съгласно действащ подробен устройствен план на местност ж.к. „Люлин – 5. МР“, одобрен с Решение № 411 по Протокол № 21/19.07.2012 г. на СОС, Решение № 821 по Протокол № 66/06.12.2018 г. на СОС за поправка на очевидна фактическа грешка, действащ подробен устройствен план на местност „Южна тангента“, одобрен със Заповед № РД-50-09-364/29.11.1988 г. на гл. архитект на гр. София, ИПР за кв. 2, одобрен със Заповед № РД-09-50-71/28.03.2002 г. на гл. архитект на гр. София, ИПРЗ на кв. 2, одобрен с Решение № 326 по Протокол № 90/26.05.2011 г. на СОС и ИПРЗ на кв. 2, одобрено с Решение № 22 по Протокол 75/22.01.2015 г., за предстояща процедура по принудително отчуждаване на основание Глава III от Закона за общинската собственост (ЗОС), във връзка с реализиране на обект: „Пробив на бул. „Петър Дертлиев“ – СОП, р-н „Люлин“, гр. София, както следва:

Поземлен имот (ПИ) с проектен идентификатор 68134.4362.1437 (незастроен), с площ 378 кв. м, съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.4362.15 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-14/06.03.2009 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 14 163,66 лева (четиринадесет хиляди сто шестдесет и три лева и 66 ст.), разпределена на собствениците, както следва:

1. Снежанка Григорова Каранешева – 3/6 ид. ч. – 7 081,83 лв.
2. Светла Драгомирова Панчева – 1/6 ид. ч. – 2 360,61 лв.
3. Виктор Спасов Панчев – 2/6 ид. ч. – 4 721,22 лв.

ПИ с проектен идентификатор 68134.4362.1441 (незастроен), с площ 3 кв. м, съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.4362.1197 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-14/06.03.2009 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 112,41 лева (сто и дванадесет лева и 41 ст.), собственост на „РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН“ АД.

ПИ с проектен идентификатор 68134.4362.1435 (незастроен), с площ 53 кв. м, съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.4362.1267 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-14/06.03.2009 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 2 231,30 лева (две хиляди  двеста тридесет и един лева и 30 ст.), собственост на „РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН“ АД.

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до Кмета на район „Люлин“, за поставяне на определеното за целта място в сградата на района.

 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:                      

/ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/


 

08.08.2019