Столична община обявява процедура по отчуждаване на недвижими имоти, попадащи в улична регулация и в обхвата на обект: „Разширение и реконструкция на бул. „Ломско шосе“, в участъка от ул. „Лазарица“ до „Околовръстен път“, район "Връбница"

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за общинската собственост, СЪОБЩАВАМ, че по реда на чл. 25, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от ЗОС са издадени заповеди за отчуждаване на недвижими имоти, попадащи в улична регулация и в обхвата на обект: „Разширение и реконструкция на бул. „Ломско шосе“, в участъка от ул. „Лазарица“ до „Околовръстен път“, гр. София, както следва:

1. Заповед за отчуждаване № СОА19-РД40-124/05.09.2019 г. на кмета на Столична община на поземлен имот (ПИ) с проектен идентификатор 68134.2815.3170 (незастроен), с площ 202 кв. м, съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.2815.268 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на ИД на АГКК. Липсват данни за 99 кв. м от собствеността на поземления имот.

2. Заповед за отчуждаване № СОА19-РД40-133/05.09.2019 г. на кмета на Столична община на ПИ с проектен идентификатор 68134.2815.3208 (незастроен), с площ от 516 кв. м, съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.2815.23 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на ИД на АГКК. Липсват данни за 47 кв. м от собствеността на поземления имот.

3. Заповед за отчуждаване № СОА19-РД40-130/05.09.2019 г. на кмета на Столична община на ПИ с идентификатор 68134.2815.8 (застроен), с площ 275 кв. м, заедно с попадащи в имота сграда с идентификатор 68134.2815.8.1, сграда с идентификатор 68134.2815.8.2 и сграда с идентификатор 68134.2815.8.3 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на ИД на АГКК. Липсват данни за 25 кв. м от собствеността на отчуждавания имот.

4. Заповед за отчуждаване № СОА19-РД40-98/05.09.2019 г. на кмета на Столична община на ПИ с проектен идентификатор 68134.2813.316 (незастроен), с площ 88 кв. м, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.2813.245 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на ИД на АГКК. Липсват данни за собствеността на отчуждавания имот.

Обявлението да се обнародва в „Държавен вестник”, да се публикува на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Връбница” за поставяне на определено за целта място в сградата на съответния район.

 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:
/ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/

04.10.2019