Столична община обявява процедура по отчуждаване на поземлени имоти във връзка с реализиране на обект: „Разширение и реконструкция на бул. „Ломско шосе“, в участъка от ул. „Лазарица“ до „Околовръстен път“, гр. София"

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост

УВЕДОМЯВАМ

собствениците на поземлени имоти, отредени за улица – публична общинска собственост, съгласно действащ регулационен план за м. бул. „Разпределител север – юг“ към м. ж.к. „Обеля – 2“, одобрен с Решение № 35 по Протокол № 24/30.03.2001 г. на СОС, ИПР за Втори метродиаметър, одобрено с Решение № 654 по Протокол № 23/23.10.2008 г. на СОС, действащ регулационен план за м. ж.к. „Обеля – 2“, одобрен с Решение № 491 по Протокол № 25/27.09.2012 г. на СОС, действащ регулационен план на бул. „Ломско шосе“, одобрен със Заповед № РД-09-50-629/29.11.1994 г. на гл. архитект на София, ИПР и ПЗ, одобрени със Заповед № РД-09-50-287/17.10.2002 г. на гл. архитект на София, действащ ПРЗ за кв. 1 на м. бул. „Ломско шосе“, одобрен със Заповед № РД-09-50-589/16.08.2004 г. на гл. архитект на София, ИПРЗ, одобрено със Заповед № РД-09-50-921/03.07.2008 г. на гл. архитект на София, ИПР, одобрено с Решение № 196 по Протокол № 15/26.04.2012 г. на СОС, действащ ПРЗ и ИПР за кв. 4 на м. „Ломско шосе – пътен възел село Мрамор“, одобрени със Заповед № РД-09-50-1288/05.12.2005 г. на гл. архитект на София, действащ ПРЗ и ИПР за кв. 4 на м. „Ломско шосе – пътен възел село Мрамор“, одобрени със Заповед № РД-09-50-727/26.05.2008 г. на гл. архитект на София, действащ ПРЗ за кв. 4 на м. „Ломско шосе – пътен възел село Мрамор“, одобрено с Решение № 818 по Протокол № 28/18.12.2008 г. на СОС, действащ ПРЗ и ИПР за кв. 4 на м. „Ломско шосе – пътен възел село Мрамор“, одобрени със Заповед № РД-09-50-402/02.05.2012 г. на гл. архитект на София, ИПР, одобрено със Заповед № РД-09-50-29/22.01.2003 г. на гл. архитект на София, действащ ПРЗ за кв. 5, м. бул. „Ломско шосе“, одобрен със Заповед № РД-09-50-475/09.05.2005 г. на гл. архитект на София, действащ ПРЗ за кв. 5, м. „Ломско шосе“, одобрен със Заповед № РД-09-50-928/26.07.2007 г. на гл. архитект на София, ИПР, одобрено със Заповед РД-09-50-1514/08.12.2008 г. на гл. архитект на София, ИПР, одобрено със Заповед № РД-09-028/01.02.2008 г. на кмета на р-н „Връбница“, ИПР, одобрено със Заповед № РД-09-684/20.12.2005 г. на кмета на р-н „Връбница“, ИПР, одобрено със Заповед № РД-09-140/30.04.2008 г. на кмета на р-н „Връбница“, ИПР и ПЗ за кв. 4 на м. бул. „Ломско шосе“, одобрени със Заповед № РД09-50-1046/25.07.2008 г. на гл. архитект на София, ИПР, одобрено със Заповед № РД-09-025/21.06.2006 на кмета на р-н „Връбница“, ИПРЗ, одобрено със Заповед № РД-09-50-151/11.02.2008 г. на гл. архитект на София, ИПРЗ, одобрено със Заповед № РД-09-50-1919/02.12.2010 г. на гл. архитект на София, действащ план за регулация на кв. 1, м. бул. „Ломско шосе – складова зона“, одобрен със Заповед № РД-09-50-31/23.01.2013 г. на гл. архитект на София, ИПР, одобрено с Решение № 654 по Протокол № 23/23.10.2008 г. на СОС, във връзка с реализиране на обект: „Разширение и реконструкция на бул. „Ломско шосе“, в участъка от ул. „Лазарица“ до „Околовръстен път“, гр. София", както следва:

Поземлен имот (ПИ) с проектен идентификатор 68134.2813.328 (застроен), с площ 568 кв. м, и сграда с проектен идентификатор 68134.2813.328.1, с площ 2 кв. м, представляващи реална част от ПИ с идентификатор 68134.2813.211 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, сума за обезщетение 15 960,80 лв. (петнадесет хиляди деветстотин и шестдесет лева и 80 ст.), собственост на „Пътно поддържане“ ЕООД.

ПИ с проектен идентификатор 68134.2813.324 (незастроен), с площ 387 кв. м, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.2813.230 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, сума за обезщетение 10 331,00 лв. (десет хиляди триста тридесет и един лева), собственост на „Юмекс Петролиум“ ЕООД.

ПИ с проектен идентификатор 68134.2813.326 (застроен), с площ 780 кв. м, и сграда с идентификатор 68134.2813.327.1, с площ 52 кв. м, представляващи реална част от ПИ с идентификатор 68134.2813.231 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, сума за обезщетение 21 918,00 лв. (двадесет и една хиляди деветстотин и осемнадесет лева), собственост на Славейко Цветанов Атанасов.

ПИ с проектен идентификатор 68134.2813.312 (застроен), с площ 19 кв. м, и сграда с идентификатор 68134.2813.313.4, с площ 2 кв. м, представляващи реална част от ПИ с идентификатор 68134.2813.236 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, сума за обезщетение 408,40 лв. (четиристотин и осем лева и 40 ст.), собственост на Кристина Живкова Чочова.

ПИ с проектен идентификатор 68134.2813.316 (незастроен), с площ 88 кв. м, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.2813.245 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, сума за обезщетение 2 472,80 лв. (две хиляди четиристотин седемдесет и два лева и 80 ст.), неустановен собственик.

ПИ с проектен идентификатор 68134.2813.318 (незастроен), с площ 63 кв. м, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.2813.277 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, сума за обезщетение 1 433,90 лв. (хиляда четиристотин тридесет и три лева и 90 ст.), собственост на Кирил Василев Миленков.

ПИ с проектен идентификатор 68134.2814.522 (незастроен), с площ 2 486 кв. м, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.2814.111 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, сума за обезщетение 56 583,80 лв. (петдесет и шест хиляди петстотин осемдесет и три лева и 80 ст.), собственост на „Щрабаг“ ЕАД.

ПИ с проектен идентификатор 68134.2812.284 (незастроен), с площ 1 133 кв. м, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.2812.204 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на Изпълнителния директор на АГКК, сума за обезщетение 30 212,58 лв. (тридесет хиляди двеста и дванадесет лева и 58 ст.), собственост на „Фронери България“ ЕООД.

ПИ с проектен идентификатор 68134.2812.282 (незастроен), с площ 372 кв. м, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.2812.247 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, сума за обезщетение 8 676,20 лв. (осем хиляди шестотин седемдесет и шест лева и 20 ст.), разпределена на собствениците, както следва:

1. „Софконсулт“ ЕООД – 20/100 ид. ч. – 1 735,65 лв.
2. „Месокомбинат Балкан“ ЕООД – 23,60/100 ид. ч. – 2 048,05 лв.
3. „Денера“ ЕООД – 12,96/100 ид. ч. – 1 124,70 лв.
4. „Прайм Маркет“ ООД – 5,56/100 ид. ч. – 482,50 лв.
5. ЕТ „Маркал – Валентина Димитрова“ – 17,51/100 ид. ч. – 1 519,55 лв.
6. „Българска Енергетика“ АД – 20,37/100 ид. ч. – 1 767,75 лв.


ПИ с проектен идентификатор 68134.2813.330 (незастроен), с площ 537 кв. м, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.2813.50 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, сума за обезщетение 13 580,70 лв. (тринадесет хиляди петстотин и осемдесет лева и 70 ст.), собственост на „Пътно поддържане“ ЕООД.

ПИ с проектен идентификатор 68134.2813.332 (незастроен), с площ 481 кв. м, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.2813.51 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, сума за обезщетение 12 164,50 лв. (дванадесет хиляди сто шестдесет и четири лева и 50 ст.), собственост на „Груп Травел“ ЕООД.

ПИ с проектен идентификатор 68134.2813.320 (незастроен), с площ 690 кв. м, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.2813.154 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, сума за обезщетение 16 480,70 лв. (шестнадесет хиляди четиристотин и осемдесет лева и 70 ст.), собственост на „Прайм Маркет“ ООД.

ПИ с идентификатор 68134.2813.289 (незастроен), с площ 411 кв. м, по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, сума за обезщетение 9 816,70 лв. (девет хиляди осемстотин и шестнадесет лева и 70 ст.), собственост на „Биби – Руди Газ“ ООД.

ПИ с проектен идентификатор 68134.2813.314 (застроен), с площ 22 кв. м, и сграда с проектен идентификатор 68134.2813.315.2, с площ 25 кв. м, представляващи реална част от ПИ с идентификатор 68134.2813.168 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, сума за обезщетение 3 290,00 лв. (три хиляди двеста и деветдесет лева), собственост на „Аликар БГ“ ЕООД.

ПИ с проектен идентификатор 68134.2813.310 (незастроен), с площ 7 кв. м, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.2813.177 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, сума за обезщетение 177,00 лв. (сто седемдесет и седем лева), собственост на Иван Владиславов Славков.

ПИ с проектен идентификатор 68134.2813.322 (незастроен), с площ 904 кв. м, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.2813.198 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, сума за обезщетение 25 402,40 лв. (двадесет и пет хиляди четиристотин и два лева и 40 ст.), собственост на „Евромастер Импорт-Експорт“ ООД.

ПИ с идентификатор 68134.2815.259 (незастроен), с площ 321 кв. м по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, сума за обезщетение 7 487,00 лв. (седем хиляди четиристотин осемдесет и седем лева), разпределена на собствениците, както следва:

1. Росица Атанасова Андреева – 1/2 ид. ч. – 3 743,50 лв.
2. Адреан Владимиров Андреев – 1/2 ид. ч. – 3 743,50 лв.


ПИ с проектен идентификатор 68134.2815.3174 (незастроен), с площ 59 кв. м, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.2815.130 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, сума за обезщетение 9,10 лв. (девет лева и 10 ст.), разпределена на собствениците, както следва:

1. Росица Атанасова Андреева – 1/2 ид. ч. – 4,55 лв.
2. Адреан Владимиров Андреев – 1/2 ид. ч. – 4,55 лв.


ПИ с проектен идентификатор 68134.2815.3204 (застроен), с площ 828 кв. м, и сгради с проектен идентификатор 68134.2815.3204.1 с площ 6 кв. м, и 68134.2815.3203.4 с площ 152 кв. м, представляващи реална част от ПИ с идентификатор 68134.2815.202 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, сума за обезщетение 111 008,00 лв. (сто и единадесет хиляди и осем лева), в спор за собственост между Александър Крумов Георгиев, Мирослав Спасов Пешев и Нели Григорова Пешева.

ПИ с проектен идентификатор 68134.2815.3166 (незастроен), с площ 962 кв. м, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.2815.3025 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, сума за обезщетение 148,90 лв. (сто четиридесет и осем лева и 90 ст.), разпределена на собствениците, както следва:

1. Татяна Костадинова Георгиева – 1/2 ид. ч. – 74,45 лв.
2. Стоян Николаев Георгиев – 1/2 ид. ч. – 74,45 лв.


ПИ с проектен идентификатор 68134.2815.3206 (незастроен), с площ 797 кв. м, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.2815.203 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, сума за обезщетение 21 275,90 лв. (двадесет и една хиляди двеста седемдесет и пет лева и 90 ст.), в спор за собственост между Александър Крумов Георгиев, Мирослав Спасов Пешев и Нели Григорова Пешева.

ПИ с проектен идентификатор 68134.2815.3182 (незастроен), с площ 83 кв. м, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.2815.2950 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, сума за обезщетение 12,80 лв. (дванадесет лева и 80 ст.), разпределена на собствениците, както следва:

1. Тошко Младенов Боянов – 1/4 ид. ч. – 3,20 лв.
2. Фиданка Боянова Златкова – 1/4 ид. ч. – 3,20 лв.
3. Мирон Боянов Колев – 1/4 ид. ч. – 3,20 лв.
4. Данаил Боянов Колев – 1/4 ид. ч. – 3,20 лв.


ПИ с проектен идентификатор 68134.2815.3200 (незастроен), с площ 668 кв. м, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.2815.2802 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, сума за обезщетение 17 859,00 лв. (седемнадесет хиляди осемстотин петдесет и девет лева), собственост на Стоян Иванов Стоянов.

ПИ с идентификатор 68134.2815.209 (незастроен), с площ 382 кв. м, по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, сума за обезщетение 9 124,10 лв. (девет хиляди сто двадесет и четири лева и 10 ст.), разпределена на собствениците, както следва:

1. Тошко Младенов Боянов – 1/4 ид. ч. – 2 281,02 лв.
2. Фиданка Боянова Златкова – 1/4 ид. ч. – 2 281,02 лв.
3. Мирон Боянов Колев – 1/4 ид. ч. – 2 281,02 лв.
4. Данаил Боянов Колев – 1/4 ид. ч. – 2 281,02 лв.


ПИ с проектен идентификатор 68134.2815.3160 (незастроен), с площ 312 кв. м, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.2815.262 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, сума за обезщетение 48,30 лв. (четиридесет и осем лева и 30 ст.), разпределена на собствениците, както следва:

1. Иванка Петрова Петкова – 1/2 ид. ч. – 24,16 лв.
2. Диана Лозанова Маринова – 1/4 ид. ч. – 12,07 лв.
3. Симеон Лозанов Бандов – 1/4 ид. ч. – 12,07 лв.


ПИ с проектен идентификатор 68134.2815.3172 (незастроен), с площ 95 кв. м, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.2815.269 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, сума за обезщетение 14,70 лв. (четиринадесет лева и 70 ст.), разпределена на собствениците, както следва:

1. Петър Димитров Петров – 1/2 ид. ч. – 7,35 лв.
2. Величка Илиева Богданова – 1/12 ид. ч. – 1,22 лв.
3. Стоян Николов Борисов – 1/12 ид. ч. – 1,22 лв.
4. Борис Николаев Борисов – 1/12 ид. ч. – 1,22 лв.
5. Малинка Иванова Богданова – 1/12 ид. ч. – 1,22 лв.
6. Милена Богданова Богданова – 1/12 ид. ч. – 1,22 лв.
7. Ивета Богданова Богданова – 1/12 ид. ч. – 1,22 лв.


ПИ с идентификатор 68134.2815.160 (незастроен), с площ 906 кв. м, по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, с площ 906 кв. м, сума за обезщетение 21 130,60 лв. (двадесет и една хиляди сто и тридесет лева и 60 ст.), собственост на Снежана Стоилова Михайлова.

ПИ с проектен идентификатор 68134.2815.3168 (незастроен), с площ 150 кв. м, съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.2815.267 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, сума за обезщетение 23,30 лв. (двадесет и три лева и 30 ст.), собственост на Снежана Стоилова Михайлова.

ПИ с проектен идентификатор 68134.2815.3176 (незастроен), с площ 132 кв. м, съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.2815.77 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, сума за обезщетение 20,40 лв. (двадесет лева и 40 ст.), разпределени на собствениците, както следва:

1. Росица Стефанова Колева – 8/48 ид. ч. – 3,40 лв.
2. Ирина Тодорова Иванова – 8/48 ид. ч. – 3,40 лв.
3. Руска Иванова Попова – 2/48 ид. ч. – 0,85 лв.
4. Николина Иванова Делиева – 2/48 ид. ч. – 0,85 лв.
5. Ваня Иванова Николова – 2/48 ид. ч. – 0,85 лв.
6. Емил Иванов Николов – 2/48 ид. ч. – 0,85 лв.
7. Иванка Андонова Станчева – 12/48 ид. ч. – 5,10 лв.
8. Иван Тодоров Станчев – 12/48 ид. ч. – 5,10 лв.


ПИ с идентификатор 68134.2815.123 (незастроен), с площ 577 кв. м по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, сума за обезщетение 13 457,40 лв. (тринадесет хиляди четиристотин петдесет и седем лева и 40 ст.), разпределена на собствениците, както следва:

1. Росица Стефанова Колева – 8/48 ид. ч. – 2 242,91 лв.
2. Ирина Тодорова Иванова – 8/48 ид. ч. – 2 242,91 лв.
3. Руска Иванова Попова – 2/48 ид. ч. – 560,72 лв.
4. Николина Иванова Делиева – 2/48 ид. ч. – 560,72 лв.
5. Ваня Иванова Николова – 2/48 ид. ч. – 560,72 лв.
6. Емил Иванов Николов – 2/48 ид. ч. – 560,72 лв.
7. Иванка Андонова Станчева – 12/48 ид. ч. – 3 364,35 лв.
8. Иван Тодоров Станчев – 12/48 ид. ч. – 3 364,35 лв.


ПИ с проектен идентификатор 68134.2815.3162 (незастроен), с площ 371 кв. м, съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.2815.3023 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, сума за обезщетение 54,70 лв. (петдесет и четири лева и 70 ст.), разпределена на собствениците, както следва:

1. Георги Петров Петров – 1/2 ид. ч. – 27,35 лв.
2. Сергей Михайлов Иванов – 1/2 ид. ч. – 27,35 лв.


ПИ с проектен идентификатор 68134.2815.3164 (незастроен), с площ 273 кв. м, съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.2815.3024 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, сума за обезщетение 42,30 лв. (четиридесет и два лева и 30 ст), разпределена на собствениците, както следва:

1. Антон Любенов Трайков – 3/12 ид. ч. – 10,58 лв.
2. Румен Любенов Трайков – 3/12 ид. ч. – 10,58 лв.
3. Венци Георгиев Захариев – 1/12 ид. ч. – 3,52 лв.
4. Георги Венциев Захариев – 1/12 ид. ч. – 3,52 лв.
5. Евелина ВенциеваЗахариева – 1/12 ид. ч. – 3,52 лв.
6. Любомир Ценов Лазаров – 3/12 ид. ч. – 10,58 лв.


ПИ с проектен идентификатор 68134.2815.3170 (незастроен), с площ 202 кв. м, съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.2815.268 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, сума за обезщетение 31,30 лв. (тридесет и един лева и 30 ст.), разпределена на собствениците, както следва:

1. Веселина Генадиева Методиева – 9/72 ид. ч. – 3,91 лв.
2. Румен Генадиев Методиев – 9/72 ид. ч. – 3,91 лв.
3. Величка Илиева Богданова – 4/72 ид. ч. – 1,74 лв.
4. Стоян Николов Борисов – 4/72 ид. ч. – 1,74 лв.
5. Борис Николов Борисов – 4/72 ид. ч. – 1,74 лв.
6. Малинка Иванова Богданова – 2/72 ид. ч. – 0,87 лв.
7. Милена Богданова Богданова – 2/72 ид. ч. – 0,87 лв.
8. Ивета Богданова Богданова – 2/72 ид. ч. – 0,87 лв.
9. Снежана Стоилова Михайлова – 18/72 ид. ч. – 7,82 лв.
10. Иванка Петрова Йорданова – 18/72 ид. ч. – 7,82 лв.


ПИ с проектен идентификатор 68134.2815.3186 (застроен), с площ 402 кв. м, заедно с находящите се в имота сгради с проектни идентификатори 68134.2815.3186.1, 68134.2815.3186.2, 68134.2815.3186.3 и 68134.2815.3186.4 и подобрения, съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващи реална част от ПИ с идентификатор 68134.2815.1 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, сума за обезщетение 29 827,60 лв. (двадесет и девет хиляди осемстотин двадесет и седем лева и 60 ст.), собственост на Рашко Младенов Момчилов и Ангелина Цветанова Момчилова.

ПИ с проектен идентификатор 68134.2815.3188 (застроен), с площ 435 кв. м, заедно с находяща се в имота сграда с проектен идентификатор 68134.2815.3188.1, съгласно  скица – проект за изменение на КККР, представляващи реална част от ПИ с идентификатор 68134.2815.2 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, сума за обезщетение 25 712,10 лв. (двадесет и пет хиляди седемстотин и дванадесет лева и 10 ст.), собственост на Елена Спасова Славчева  и Методи Жеков Славчев.

ПИ с проектен идентификатор 68134.2815.3190 (застроен), с площ 410 кв. м, заедно с находящи се в имота сграда с проектен идентификатор 68134.2815.3190.1, сграда с проектен идентификатор 68134.2815.3190.2, сграда с проектен идентификатор 68134.2815.3190.3, сграда с проектен идентификатор 68134.2815.3190.4 и сграда с проектен идентификатор 68134.2815.3189.1, съгласно скица – проект за изменение на КККР,  представляващи реална част от ПИ с идентификатор 68134.2815.3 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, сума за обезщетение 10 945,00 лв. (десет хиляди деветстотин четиридесет и пет лева), разпределена на собствениците, както следва:

1. Мариана Николова Страхинова и Милко Бориславов Страхинов – 119,5/653 ид. ч. – 2 003,40 лв.
2. Татяна Веселинова Орманлиева – 132/653 ид. ч. – 2 213,41 лв.
3. Райна Иванова Терзийска – 44/653 ид. ч. – 737,43 лв.
4. Валентин Маринов Терзийски – 44/653 ид. ч. – 737,43 лв.
5. Пламен Маринов Терзийски – 44/653 ид. ч. – 737,43 лв.
6. Красимира Иванова Георгиева – 128,5/653 ид. ч. – 2 153,75 лв.
7. Даниела Иванова Танева – 128,5/653 ид. ч. – 2 153,75 лв.
8. Надежда Стайкова Пенева – 6,25/653ид. ч. – 104,70 лв.
9. Силвия Николова Пенева – 6,25/653ид. ч. – 104,70 лв.


ПИ с проектен идентификатор 68134.2815.3178 (незастроен), с площ 139 кв. м, съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.2815.3120 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, сума за обезщетение 21,50 лв. (двадесет и един лева и 50 ст.), собственост на Божидар Николов Григоров.

ПИ с проектен идентификатор 68134.2815.3192 (застроен), с площ 621 кв. м, заедно с находящи в имота сграда с проектен идентификатор 68134.2815.3192.1, сграда с проектен идентификатор 68134.2815.3192.2, сграда с проектен идентификатор 68134.2815.3192.3 и сграда с проектен идентификатор 68134.2815.3192.4, съгласно скица – проект за изменение на КККР,  представляващи реална част от ПИ с идентификатор 68134.2815.91 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, сума за обезщетение 15 705,10 лв. (петнадесет хиляди седемстотин и пет лева и 10 ст.), разпределена на собствениците, както следва:

1. Виктор Пеюв Стойков и Даниела Методиева Стойкова – 1/2 ид. ч. – 7 852,55 лв.
2. Денка Атанасова Богданова – 2/8 ид. ч. – 3 926,29 лв.
3. Катя Радоева Вучкова – 1/8 ид. ч. – 1 963,13 лв.
4. Асен Радоев Богданов – 1/8 ид. ч. – 1 963,13 лв.


ПИ с проектен идентификатор 68134.2815.3194 (застроен), с площ 184 кв. м, и сгради с проектни идентификатори 68134.2815.3193.1 и 68134.2815.3193.3, съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващи реална част от ПИ с идентификатор 68134.2815.104 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, сума за обезщетение 32 630,90 лв. (тридесет и две хиляди и шестстотин и тридесет лева и 90 ст.), собственост на Любка Йонева Нончева.

ПИ с идентификатор 68134.2815.8 (застроен), с площ 275 кв. м, заедно с находящи в имота сграда с  идентификатор 68134.2815.8.1, сграда с идентификатор 68134.2815.8.2 и сграда 68134.2815.8.3, по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, сума за обезщетение 7 341,10 лв. (седем хиляди триста и четиридесет лева и 10 ст.), разпределена на собствениците, както следва:

1. Цветомир Антонов Любомиров – 250 кв. м – 6 673,73 лв.
2. Неустановен собственик – 25 кв. м – 667,37 лв.


ПИ с проектен идентификатор 68134.2815.3184 (застроен), с площ 691 кв. м, заедно с находяща се в имота сграда с проектен идентификатор 68134.2815.3184.1, съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващи реална част от ПИ с идентификатор 68134.2815.71 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, сума за обезщетение 17 475,40 лв. (седемнадесет хиляди четиристотин седемдесет и пет лева и 40 ст.), разпределена на собствениците, както следва:

1. Михаил Станиславов Митев и Блага Иванова Митева – 6/12 ид. ч. – 8 737,70 лв.
2. Иван Методиев Николов – 4/12 ид. ч. – 5 825,14 лв.
3. Катя Радоева Вучкова – 1/12 ид. ч. – 1 456,28 лв.
4. Асен Радоев Богданов – 1/12 ид. ч. – 1 456,28 лв.


ПИ с проектен идентификатор 68134.2815.3196 (застроен), с площ 459 кв. м, заедно с находяща се в имота сграда с проектен идентификатор 68134.2815.3196.1 и изградена ограда, съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващи реална част от ПИ с идентификатор 68134.2815.54 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, сума за обезщетение 172 057,10 лв. (сто седемдесет и две хиляди петдесет и седем лева и 10 ст.), разпределена на собствениците, както следва:

1. Васил Тасков Цветанов и Детелина Симеонова Цветанова – 1/2 ид. ч. – 99 173,05 лв.
2. Димитри  Коста Макрати и Лиляна Димитрова Макрати – 1/2 ид. ч. – 99 173,05 лв.


ПИ с проектен идентификатор 68134.2815.3208 (незастроен), с площ 516 кв. м, съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.2815.23 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, сума за обезщетение 12 904,60 лв. (дванадесет хиляди деветстотин и четири лева и 60 ст.), разпределена на собствениците, както следва:

1. Милан Георгиев Георгиев – 1/2 ид. ч. – 5 864,60 лв.
2. Георги Богомилов Георгиев – 1/4 ид. ч. – 2 932,29 лв.
3. Богомил Богомилов Георгиев – 1/4 ид. ч. – 2 932,29 лв.
4. Неустановен собственик – 47 кв. м – 1 175,42 лв.


ПИ с проектен идентификатор 68134.2815.3198 (незастроен), с площ 1 142 кв. м, съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.2815.6 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, сума за обезщетение 30 485,70 лв. (тридесет хиляди четиристотин осемдесет и пет лева и 70 ст.), собственост на „ТЕХНОАРТ – КИРОВ И СИЕ“ СД.

ПИ с проектен идентификатор 68134.2815.3180 (незастроен), с площ 218 кв. м, съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.2815.3121 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, сума за обезщетение 36,60 лв. (тридесет и шест лева и 60 ст.), собственост на Атанас Григоров Николов.

ПИ с идентификатор 68134.2815.263 (незастроен), с площ 1 093 кв. м, по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, сума за обезщетение 25 515,40 лв. (двадесет и пет хиляди петстотин и петнадесет лева и 40 ст.), собственост на Атанас Григоров Николов.

ПИ с идентификатор 68134.2815.39 (незастроен), с площ 1 233 кв. м, по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, сума за обезщетение 28 757,30 лв. (двадесет и осем хиляди седемстотин и петдесет и седем и 30 ст.), разпределена на собствениците, както следва:

1. Веселина Генадиева Методиева – 9/72 ид. ч. – 3 594,66 лв.
2. Румен Генадиев Методиев – 9/72 ид. ч. – 3 594,66 лв.
3. Величка Илиева Богданова – 4/72 ид. ч. – 1 597,62 лв.
4. Стоян Николов Борисов – 4/72 ид. ч. – 1 597,62 лв.
5. Борис Николов Борисов – 4/72 ид. ч. – 1 597,62 лв.
6. Малинка Иванова Богданова – 2/72 ид. ч. – 798,81 лв.
7. Милена Богданова Богданова – 2/72 ид. ч. – 798,81 лв.
8. Ивета Богданова Богданова – 2/72 ид. ч. – 798,81 лв.
9. Снежана Стоилова Михайлова – 18/72 ид. ч. – 7 189,34 лв.
10. Иванка Петрова Йорданова – 18/72 ид. ч. – 7 189,34 лв.


ПИ с идентификатор 68134.2815.264 (незастроен),  с площ 702 кв. м, по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, отреден за улица – публична общинска собственост, сума за обезщетение 16 396,10 лв.(шестнадесет хиляди триста деветдесет и шест лева и 10 ст.), собственост на Божидар Николов Григоров.

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Връбница“ за поставяне на определеното за целта място в сградата на района.

 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:
/ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/

24.07.2019