Столична община обявява процедура по отчуждаване на поземлени имоти във връзка с реализиране на обект: „Пътно платно на ул. „Витиня“ по о.т. 342 до о.т. 607, тротоар, прилежащ терен и подходи към подлез № 6 на бул. „Ботевградско шосе", район „Подуяне“, гр. София"

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост

УВЕДОМЯВАМ

собствениците на поземлени имоти, отредени за улица – публична общинска собственост, съгласно действащ регулационен план за кв. 90, м. „бул. Ботевградско шосе - Рамка“, одобрен със Заповед № РД-09-50-263/27.05.1997 г. на гл. архитект на София, потвърдена с Решение № 85 по Протокол № 56/06.08.2003 г. на СОС, ЧИЗРП за кв. 90, одобрено със Заповед № РД-09-50-338/20.07.2000 г. на гл. архитект на София, ИПРЗ за кв. 90, одобрено със Заповед № РД-09-50-1400/27.12.2005 г. на гл. архитект на София, във връзка с реализиране на обект: „Пътно платно на ул. „Витиня“ по о.т. 342 до о.т. 607, тротоар, прилежащ терен и подходи към подлез № 6 на бул. „Ботевградско шосе", район „Подуяне“, гр. София", както следва:

1. Поземлен имот (ПИ) с проектен идентификатор 68134.630.9026 (незастроен), с площ за отчуждаване 1 044 кв. м, съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.630.1155 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-4/09.03.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК, находящ се в гр. София, район „Подуяне“, бул. „Ботевградско шосе“ № 56, попадащ в улица, сума за обезщетение 306 283 лв. (триста и шест хиляди двеста осемдесет и три лева), разпределена на собствениците, както следва:

- Олга Евгениевна Тодорова – ½ ид. части – 153 141,50 лв.
- Тодор Иванов Тодоров        – ½ ид. части – 153 141,50 лв.

2. Поземлен имот (ПИ) с проектен идентификатор 68134.630.9024 (незастроен), с площ за отчуждаване 555 кв. м, съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.630.1 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-4/09.03.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК, находящ се в гр. София, район „Подуяне“, бул. „Ботевградско шосе“ № 56, попадащ в улица, сума за обезщетение 162 823 лв. (сто шестдесет и две хиляди осемстотин двадесет и три лева), собственост на Тодор Иванов Тодоров и Олга Евгениевна Тодорова.

В срока на обявлението собствениците на посочените имоти следва да представят документи за собственост и банкови сметки в дирекция „Инвестиционно отчуждаване“, Столична община, бул. „Ломско шосе“ № 2а, ет. 2. В противен случай сумата за паричното обезщетение ще бъде преведена по сметка на Столична община, съгласно чл. 29, ал. 2 от ЗОС.

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Подуяне“, за поставяне на определеното за целта място в сградата на района.

 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:
/ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/

01.08.2019