Столична община обявява процедура по отчуждаване на ПИ във връзка с реализиране на обект: „Осигуряване на транспортен достъп до нова гара Обеля – улица, свързваща се с бул. „Панчо Владигеров“, от о.т. 39 – о.т. 63 – о.т. 66 до о.т. 67 и о.т. 66 – о.т. 70 до о.т. 71, при кв. 1, 2, 17, 18, 19 и 20, м. „Северен парк – Гробищен парк „Бакърена фабрика“, р-н “Връбница”

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост

 

УВЕДОМЯВАМ

 

собствениците на поземлени имоти, отредени за улица – публична общинска собственост, съгласно действащ подробен устройствен план на м. ж.к „Северен парк“ – Гробищен парк “Бакърена фабрика”, одобрен с Решение № 350 по Протокол № 40/21.05.2009 г. на СОС, за предстояща процедура по отчуждаване на основание Глава III от ЗОС, във връзка с реализиране на обект: „Осигуряване на транспортен достъп до нова гара Обеля – улица, свързваща се с бул. „Панчо Владигеров“, от о.т. 39 – о.т. 63 – о.т. 66 до о.т. 67 и о.т. 66 – о.т. 70 до о.т. 71, при кв. 1, 2, 17, 18, 19 и 20, м. „Северен парк – Гробищен парк „Бакърена фабрика“, р-н “Връбница”, гр. София, както следва:

Поземлен имот (ПИ) с проектен идентификатор 68134.2819.3079 (незастроен), с площ от 390 кв. м съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.2819.879 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 24 995,10 лв. (двадесет и четири хиляди деветстотин деветдесет и пет лева и десет стотинки), разпределени на собствениците, както следва:
1. Филчо Спасов Лозанов – 1/3 ид. ч. – 8 331,71 лв.
2. Маргарита Стефанова Стоянова – 1/6 ид. ч. – 4 165,85 лв.
3. Сашка Стефанова Калдерон – 1/6 ид. ч. – 4 165,85 лв.
4. Славка Милушева Лозанова – 1/9 ид. ч. – 2 777,23 лв.
5. Камен Тодоров Спасов – 1/9 ид. ч. – 2 777,23 лв.
6. Илиана Тодорова Добринова – 1/9 ид. ч. – 2 777,23 лв.

ПИ с проектен идентификатор 68134.2819.3051 (незастроен), с площ 184 кв. м съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 36134.2819.2021 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 11 792,56 лв. (единадесет хиляди седемстотин деветдесет и два лева и петдесет и шест стотинки), собственост на Златка Миладинова Николова.

ПИ с проектен идентификатор 68134.2819.3075 (незастроен), с площ 557 кв. м съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.2819.1151 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 35 698,13 лв. (тридесет и пет хиляди шестстотин деветдесет и осем лева и тринадесет стотинки), собственост на Марина Николаева Христова.

ПИ с проектен идентификатор 68134.2819.3076 (незастроен), с площ 72 кв. м съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.2819.2181 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 4 614,48 лв. (четири хиляди шестстотин и четиринадесет лева и четиридесет и осем стотинки), разпределена на собствениците, както следва:
1. Тодор Лозанов Лозанов – 28/54 ид. ч. – 2 392,69 лв.
2. Неустановен собственик – 26/54 ид. ч. – 2 221,79 лв.

ПИ с проектен идентификатор 68134.2819.3072 (незастроен), с площ 1 185 кв. м съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.2819.967 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 75 946,65 лв. (седемдесет и пет хиляди деветстотин четиридесет и шест лева и шестдесет и пет стотинки), разпределени на собствениците, както следва:
1. Виолета Милушева Здравкова – 1/45 ид. ч. – 1 687,72 лв.
2. Даниела Драганова Любенова – 7/180 ид. ч. – 2 953,48 лв.
3. Христов Драганов Христов – 7/180 ид. ч. – 2 953,48 лв.
4. Тодорка Борисова Здравкова – 1/30 ид. ч. – 2 531,56 лв.
5. Бисерка Величкова Борисова– 1/30 ид. ч. – 2 531,56 лв.
6. Мирослав Величков Борисов – 1/30 ид. ч. – 2 531,56 лв.
7. Христина Паунова Апостолова-Кръстанова – 1/10 ид. ч. – 7 594,66 лв.
8. Красимира Методиева Василева – 1/20 ид. ч. – 3 797,33 лв.
9. Лилия Методиева Паунова – 1/20 ид. ч. – 3 797,33 лв.
10. Тодор Цветанов Здравков – 1/10 ид. ч. – 7 594,66 лв.
11. Борислав Кирилов Борисов – 1/20 ид. ч. – 3 797,33 лв.
12. Емилия Кирилова Станоева – 1/20 ид. ч.– 3 797,33 лв.
13. Здравко Лозанов Здравков – 1/10 ид. ч. – 7 594,66 лв.
14. Иван Найденов Иванов – 1/20 ид. ч. – 3 797,33 лв.
15. Любимка Найденова Минчева – 1/20 ид. ч. – 3 797,33 лв.
16. Тони Иванов Първанов – 1/20 ид. ч. – 3 797,33 лв.
17. Анни Иванова Минчева – 1/20 ид. ч. – 3 797,33 лв.
18. Николина Петкова Здравкова – 1/30 ид. ч. – 2 531,56 лв.
19. Йорданка Милчова Симеонова – 1/30 ид. ч. – 2 531,56 лв.
20. Румен Милчов Здравков – 1/30 ид. ч. – 2 531,56 лв.

ПИ с проектен идентификатор 68134.2819.3069 (незастроен), с площ 441 кв. м съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.2819.2879 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 28 263,69 лв. (двадесет и осем хиляди лева двеста шестдесет и три лева и шестдесет и девет стотинки), с неустановен собственик.

ПИ с проектен идентификатор 68134.2819.3066 (незастроен), с площ 472 кв. м съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.2819.1881 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 30 250,48 лв. (тридесет хиляди двеста и петдесет лева и четиридесет и осем стотинки), разпределени на собствениците, както следва:
1. Борис Илиев Стоянов – 6/90 ид. ч. – 2 016,70 лв.
2. Георги Илиев Стоянов – 6/90 ид. ч. – 2 016,70 лв.
3. Гина Игнатова Стоянова – 6/90 ид. ч. – 2 016,70 лв.
4. Васил Асенов Додов – 10/90 ид. ч. – 3 361,16 лв.
5. Симеон Асенов Додов – 8/90 ид. ч. – 2 688,92 лв.
6. Мария Стоянова Венкова – 18/90 ид. ч. – 6 050,10 лв.
7. Стефанка Стоянова Милушева – 18/90 ид. ч. – 6 050,10 лв.
8. Христина Иванова Танова – 9/90 ид. ч. – 3 025,05 лв.
9. Величка Иванова Стаменова – 9/90 ид. ч. – 3 025,05 лв.

ПИ с проектен идентификатор 68134.2819.3063 (незастроен), с площ 3 803 кв. м съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.2819.947 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 243 734,27 лв. (двеста четиридесет и три хиляди седемстотин тридесет и четири лева и двадесет и седем стотинки), разпределена на собствениците, както следва:
1. Митко Методиев Каменов – 1/126 ид. ч. – 1 934,40 лв.
2. Михаил Митков Каменов – 1/126 ид. ч. – 1 934,40 лв.
3. Сергей Митков Каменов – 1/126 ид. ч. – 1 934,40 лв.
4. Лилия Огнянова Йорданова – 3/126 ид. ч. – 5 803,20 лв.
5. Светлана Любомирова Михайлова – 6/126 ид. ч. – 11 606,39 лв.
6. Лилия Йорданова Георгиева – 6/126 ид. ч. – 11 606,39 лв.
7. Мариана Георгиева Владимирова – 3/126 ид. ч. – 5 803,20 лв.
8. Валентин Георгиев Кръстев – 3/126 ид. ч. – 5 803,20 лв.
9. Мирчо Йорданов Иванчев – 3/126 ид. .ч – 5 803,20 лв.
10. Антоанета Мирчева Александрова – 3/126 ид. ч. – 5 803,20 лв.
11. Тодор Любенов Тодоров – 18/126 ид. ч. – 34 819,18 лв.
12. Петранка Кирилова Божилова – 9/126 ид. ч. – 17 409,59 лв.
13. Красимира Кирилова Младжова – 9/126 ид. ч. – 17 409,59 лв.
14. Димитрина Спасова Величкова – 6/126 ид. ч. – 11 606,39 лв.
15. Магда Павлова Маркова – 6/126 ид. ч. – 11 606,39 лв.
16. Зоя Георгиева Найденова – 3/126 ид. ч. – 5 803,20 лв.
17. Павел Валентинов Найденов – 3/126 ид. ч. – 5 803,20 лв.
18. Зойка Кирилова Ангелова – 18/126 ид. ч. – 34 819,18 лв.
19. Светла Методиева Иванова – 18/126 ид. ч. – 34 819,18 лв.
20. Кънчо Стоилов Кръстев –6/126 ид. ч. – 11 606,39 лв.

ПИ с проектен идентификатор 68134.2819.3058 (незастроен), с площ 2 987 кв. м съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.2819.948 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 191 436,83 лв. (сто деветдесет и една хиляди четиристотин тридесет и шест лева и осемдесет и три стотинки), разпределена на собствениците, както следва:
1. Лиляна Атанасова Младенова – 1/4 ид. ч. – 47 859,20 лв.
2. Николай Трайчов Николов– 1/4 ид. ч. – 47 859,21 лв.
3. Виктор Асенов Игнатов – 1/4 ид. ч. – 47 859,21 лв.
4. Елисавета Асенова Бугова – 1/4 ид. ч. – 47 859,21 лв.

ПИ с проектен идентификатор 68134.2819.3053 (незастроен), с площ 916 кв. м съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.2819.1795 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 58 706,44 лв. (петдесет и осем хиляди седемстотин и шест лева и четиридесет и четири стотинки), разпределена на собствениците, както следва:
1. Петър Вергинов Крумов – 1/16 ид. ч. – 3 621,09 лв.
2. Валентина Вергинова Димитрова – 1/16 ид. ч. – 3 621,09 лв.
3. Никола Вергинов Костов – 1/16 ид. ч. – 3 621,09 лв.
4. Миглена Феодорова Андонова – 1/32 ид. ч. – 1 810,53 лв.
5. Вергиния Феодорова Андонова – 1/32 ид. ч. – 1 810,53 лв.
6. Росица Тодорова Крумова – 1/8 ид. ч.– 7 242,16 лв.
7. Александър Георгиев Димитров – 1/24 ид. ч. – 2 414,06 лв.
8. Ели Александрова Александрова – 1/24 ид. ч. – 2 414,06 лв.
9. Теодора Александрова Георгиева – 1/24 ид. ч. – 2 414,06 лв.
10. Андрей Първанов Жотев – 1/8 ид. ч. – 7 242,17 лв.
11. Първан Христов Първанов – 1/16 ид. ч. – 3 621,09 лв.
12. София Христова Владимирова – 1/16 ид. ч. – 3 621,09 лв.
13. Бойко Борисов Цветков – 1/8 ид. ч. – 7 242,17 лв.
14. Стоян Борисов Добренов – 1/8 ид. ч. – 7 242,17 лв.
15. Неустановен собственик – 12 кв. м – 769,08 лв.

ПИ с проектен идентификатор 68134.2819.3056 (незастроен), с площ 265 кв. м съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.2819.2183 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 16 983,85 лв. (шестнадесет хиляди деветстотин осемдесет и три лева и осемдесет и пет стотинки), разпределена на собствениците, както следва:
1. Красимир Боянов Боянов            – 1/2 ид. ч. – 8 491,93 лв.
2. Данаил Боянов Боянов                – 1/2 ид. ч. – 8 493,92 лв.

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до Кмета на район „Връбница“, за поставяне на определеното за целта място в сградата на района.

 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:                      

/ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/

27.07.2020