Столична община обявява процедура по отчуждаване на поземлен имот във връзка с реализиране на обект: „Улица от о.т. 24 до о.т. 25, между кв. 7е и кв. 7г в ж.к. „Стрелбище“, р-н "Триадица"

 

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост

УВЕДОМЯВАМ


собствениците на поземлен имот, отреден за улица – публична общинска собственост, съгласно действащ регулационен план на местността ж.к. „Красно село" – "Стрелбище" урбанистичен блок 32, утвърден с Решение № 490 по Протокол № 66/24.07.2014 г. на СОС, във връзка с реализиране на обект: „Улица от о.т. 24 до о.т. 25, между кв. 7е и кв. 7г в ж.к. „Стрелбище“, район „Триадица“, гр. София, а именно:
Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 68134.1003.358 (застроен)
, с площ за отчуждаване 368 кв. м, по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-108/13.12.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед № 18-8752/17.10.2018 г. на началника на СГКК – София, находящ се в гр. София, район „Триадица“, ж.к. „Стрелбище“, ул. „Дедеагач“ № 6, попадащ в улица, сума за обезщетение 28 796,00 лв. (двадесет и осем хиляди седемстотин деветдесет и шест лева), разпределена на собствениците, както следва:
 - Розинка Стоянова Коцева       –   ½ ид. части – 14 398,00 лв.
 - Тодорка Алексиева Цветкова  –   ¼ ид. части –  7 199,00 лв.
 - Алекси Рангелов Раков            – 1/8 ид. части –  3 599,50 лв.
 - Веска Рангелова Зашева          – 1/8 ид. части –  3 599,50 лв.
В срока на обявлението собствениците на посочения имот следва да представят документи за собственост и банкови сметки в дирекция „Инвестиционно отчуждаване“, Столична община, бул. „Ломско шосе“ № 2а, ет. 2. В противен случай сумата за паричното обезщетение ще бъде преведена по сметка на Столична община, съгласно чл. 29, ал. 2 от ЗОС.
Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Триадица“, за поставяне на определеното за целта място в сградата на района.

02.08.2019