Столична община обявява процедура по отчуждаване на ПИ във връзка с реализиране на обект: „Улица от о.т. 131 – о.т. 129а – о.т. 129 – о.т. 128 – о.т. 127 – о.т. 125 – о.т.137 – о.т. 136 – о.т. 135, кв. 26, кв. 27 и кв. 35, м. ж.к. „Левски – зона В“, район „Подуяне“

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София, 1000, ул. ”Московска“ № 33, www.sofia.bg

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост

УВЕДОМЯВАМ

Собствениците на поземлен имот, отреден за улица – публична общинска собственост (съгласно действащ ЗРКП на м. „Левски – зона В“, одобрен с Решение № 121 по Протокол № 24/30.03.2001 г. на СОС, ИПРЗ за кв. 26, одобрено със Заповед № РД-09-50-644/29.06.2005 г. на главния архитект на София), за предстояща процедура по принудително отчуждаване на основание глава III от ЗОС, във връзка с обект: „Улица от о.т. 131 – о.т. 129а – о.т. 129 – о.т. 128 – о.т. 127 – о.т. 125 – о.т. 137 – о.т. 136 – о.т. 135, кв. 26, кв. 27 и кв. 35, м. ж.к. „Левски – зона В“, район „Подуяне“ – публична общинска собственост, по реда на чл. 21, ал. 1 от ЗОС, а именно:

ПИ с проектен идентификатор 68134.609.1257, с площ 263 кв. м и сграда с идентификатор 68134.609.824.3, с площ от 9 кв. м, представляващи реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.609.10, съгласно скица – проект № 15-313394/08.04.2020 г. по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-4/09.03.2016 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение – 80 340,40 лева. Собственици на имота: Георги Манев – 1/2 ид. ч., и Полина Манева – 1/2 ид. ч.

За 12 кв. м от ПИ с идентификатор 68134.609.10 е вписана искова молба, с ищец Александър Александров.

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Подуяне”, за поставяне на определено за целта място в сградата на района.

 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:..........................
                                     /ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/

12.08.2020