Столична община обявява процедура по отчуждаване на недвижими имоти във връзка с обект: "Изграждане на Източна тангента - I етап, в участъка от бул. „Владимир Вазов“ до „Северна скоростна тангента“, район "Подуяне"

 

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за общинската собственост, СЪОБЩАВАМ, че по реда на чл. 25, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от ЗОС са издадени заповеди за отчуждаване на недвижими имоти, попадащи в улична регулация, въз основа на влязъл в сила план за регулация на м. „Левски – зона Г“, одобрен с Решение № 4 по Протокол № 23/19.03.2001 г. на СОС и ИПР на м. „Източна тангента и прилежащи територии“ от „Северна скоростна тангента“ до бул. „Ботевградско шосе“, части от м. "Левски – зона Г“, м. „Левски – зона В“, м. „Триъгълника" – "Ботевградско шосе“, м. бул. „Ботевградско шосе" – рамка“, м. „Летищен комплекс – София“, одобрено с Решение № 45 по Протокол № 4/03.12.2015 г. на СОС, предвиждащ изграждане на обект: „Изграждане на Източна тангента – I етап, в участъка от бул. „Владимир Вазов“ до „Северна скоростна тангента“ – публична общинска собственост, както следва:

Заповед за отчуждаване № СОА18-РД40-113/21.12.2018 г. на кмета на Столична община на поземлен имот с проектен идентификатор 68134.632.159 (незастроен), с площ за отчуждаване 212 кв. м, представляващ реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.632.14 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-4/09.03.2016 г. на ИД на АГКК, находящ се в гр. София, р-н „Подуяне“, отреден за обект – публична общинска собственост.

Собственикът на 1/8 ид. ч. от ПИ с проектен идентификатор 68134.632.159 (незастроен), а именно: Кирил Симеонов Симеонов, не е намерен на настоящия и постоянен адрес. 

Заповед за отчуждаване № СОА18-РД40-114/21.12.2018 г. на кмета на Столична община на поземлен имот с проектен идентификатор 68134.632.165 (незастроен), с площ за отчуждаване 617 кв. м, представляващ реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.632.76 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-4/09.03.2016 г. на ИД на АГКК, находящ се в гр. София, р-н „Подуяне“, отреден за обект – публична общинска собственост.

Собственикът на ПИ с проектен идентификатор 68134.632.165 (незастроен), а именно: „ВЕС - СТРОЙ КОМЕРС“ ООД, не е намерен на настоящия и постоянен адрес.

Заповед за отчуждаване № СОА18-РД40-115/21.12.2018 г. на кмета на Столична община на поземлен имот с проектен идентификатор 68134.632.172 (незастроен), с площ за отчуждаване 72 кв. м, представляващ реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.632.56 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-4/09.03.2016 г. на ИД на АГКК, находящ се в гр. София, р-н „Подуяне”, отреден за обект – публична общинска собственост.

Собственикът на ПИ с проектен идентификатор 68134.632.172 (незастроен), а именно: Недялко Георгиев Костов, не е намерен на настоящия и постоянен адрес.

Обявлението да се обнародва в „Държавен вестник’’, да се публикува на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район. „Подуяне” за поставяне на определено за целта място в сградата на съответния район.

 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:

/ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/

22.03.2019