Столична община обявява процедура по отчуждаване на недвижими имоти, попадащи в улична регулация и в обхвата на обект: „Изграждане на пробив бул. „Рожен“, р-н „Надежда“, гр. София, съгласно влязъл в сила ПУП на м. НПЗ „Илиянци-запад“, одобрен със Заповед № РД-09-50-251/13.09.1989 г. на гл. архитект на гр. София, ИПРЗ за м. „Илиянци-запад II част“

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за общинската собственост, СЪОБЩАВАМ, че по реда на чл. 25, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от ЗОС са издадени заповеди за отчуждаване на недвижими имоти, попадащи в улична регулация и в обхвата на обект: „Изграждане на пробив бул. „Рожен“, р-н „Надежда“, гр. София, съгласно влязъл в сила ПУП на м. НПЗ „Илиянци-запад“, одобрен със Заповед № РД-09-50-251/13.09.1989 г. на гл. архитект на гр. София, ИПРЗ за м. „Илиянци-запад II част“, одобрен с Решение № 542 по Протокол № 86/23.07.2015 г. на СОС, както следва:

1. Заповед за отчуждаване № СОА19-РД40-52/16.05.2019 г. на кмета на Столична община на поземлен имот (ПИ) с проектен идентификатор 68134.1369.2250 (незастроен), с площ 109 кв. м, съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.1369.2025 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-48/12.10.2011 г. на ИД на АГКК. Липсват данни за собственика на поземления имот.

2. Заповед за отчуждаване №СОА19-РД40-74/16.05.2019 г. на кмета на Столична община на ПИ с проектен идентификатор 68134.1369.2194 (незастроен), с площ от 282 кв. м, съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.1369.24 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-48/12.10.2011 г. на ИД на АГКК. Липсват данни за собственика на поземления имот.

Обявлението да се обнародва в „Държавен вестник”, да се публикува на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Надежда” за поставяне на определено за целта място в сградата на съответния район.
 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:     

                                                            (ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА)

           

18.06.2019