Столична община обявява заповеди за отмяна на отчуждаване на недвижими имоти в р-н „Красна поляна" и р-н „Надежда"

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
София 1000, ул. "Московска" №33, www.sofia.bg

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, СЪОБЩАВАМ, че по реда на § 9, ал. 2 от ПР на ЗУТ, са издадени заповеди за отмяна на отчуждаване на недвижими имоти, а именно:

Заповед № С0А20-РД43-2/03.07.2020 г. на кмета на Столична община за отмяна на Заповед за отчуждаване на недвижим имот № РД-40-645/15.05.1989 г. на Председателя на ИК на СНС, с която на основание чл. 95 и чл. 98 от ЗТСУ (отм.) е отчужден недвижим имот пл. № 347, кв. 14, м. „Факултета", находящ се на ул. „Тумба" 47, гр. София, в полза на държавата за водоснабдяване, собственост на Кирил Димитров, Янко Димитров, Асен Димитров, Александър Димитров, Димчо  Димитров, Йорданка Станимирова, Катя Костадинова, Асен Димитров, Анка Младенова, Иван Димитров, Йорданка Сандова и Стефка Димитрова.

Заповед № СОА20-РД43-3/04.07.2020 г. на кмета на Столична община за отмяна на Заповед за отчуждаване на недвижим имот № РД-40-455/20.04.1990 г. на Председателя на ИК на СНС, с която на основание чл. 95 и чл. 98 от ЗТСУ (отм.) е отчужден недвижим имот пл. № 634, кв. 29 нов (3 стар), м. „бул. Станке Димитров", находящ се на ул. „Ремсист" № 33, гр. София, в полза на държавата за бл. 274 – държавно жилищно строителство, собственост на Венета Йоскова, Сава Илиев, Любомир Илиев, Методи Илиев, Стоилка Зарева, Мария Митева, Кирил Митев, Мария Стамова, Янка Митева, Достана Стамова, Цветан Стамов и Кирил Богданов.

Адресатите на заповедите, респ. техните наследници, могат да получат копие от съответната заповед в дирекция „Инвестиционно отчуждаване" към направление „Архитектура и градоустройство", Столична община.

Обявлението да се публикува за срок от 14 дни на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кметовете на райони „Красна поляна" и „Надежда" за поставяне на определено за целта място в сградата на съответния район. След изтичане на този срок заповедите ще се считат за връчени на заинтересованите лица.

 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:
                                                           /ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/

07.10.2021