Столична община обявява процедура по отчуждаване на имоти, които се засягат от реализацията на обект: "Транспортен достъп между ж.к. "Обеля 1" и ж.к. "Обеля 2", по улици – от о.т. 69-68-67-66-56-54-53 до о.т. 48; от о.т. 69-70-71 до о.т. 47; от о.т. 47-48-52-51 до о.т. 50; от о.т. 47-46-43-42 до о.т. 41" – поетапно, район "Връбница"

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
София, 1000, ул. “Московска ” № 33,
www.sofia.bg

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост,

 

У В Е Д О М Я В А М

 

Собствениците на поземлени имоти, които се засягат от реализацията на обект: "Транспортен достъп между ж.к. "Обеля 1" и ж.к. "Обеля 2", по улици – от о.т. 69-68-67-66-56-54-53 до о.т. 48; от о.т. 69-70-71 до о.т. 47; от о.т. 47-48-52-51 до о.т. 50; от о.т. 47-46-43-42 до о.т. 41" – поетапно, район "Връбница", съгласно действащ регулационен план на м. "ж.к. "Обеля-2", кв. 25а – стар", одобрен с Решение № 38 по Протокол № 24/30.03.2001 г. на СОС и ИПР за кв. 50, одобрено със Заповед № РД-09-165/28.04.2006 г. на кмета на район "Връбница", предвиждащ изграждане на обект – публична общинска собственост (чл. 21, ал. 1 от ЗОС), а именно:

1. ПИ с идентификатор 68134.2818.4672 – незастроен, с площ 195 кв. м, район "Връбница". Сумата за обезщетение е 20 007 лв. Собственик на имота: Димитър Стефанов и Светла Апостолова, в режим на СИО.

2. ПИ с проектен идентификатор 68134.2818.4707 – незастроен, с площ 184 кв. м, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.2818.915, район "Връбница". Сумата за обезщетение е 18 878,40 лв., разпределена, както следва:

За 60 кв. м от отчуждавания имот – 6 156 лв.:

– Георги Стефанов и Милка Стефанова, в режим на СИО.

За 124 кв. м от отчуждавания имот: неустановен собственик – 12 722,40 лв.

3. ПИ с проектен идентификатор 68134.2818.4704 – незастроен, с площ 7 кв. м и ПИ с проектен идентификатор 68134.2818.4706 – незастроен, с площ 12 кв. м, представляващи реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.2818.987, район "Връбница". Сумата за обезщетение е 1 949,31 лв., разпределена, както следва:

– Антон Величков (88%) – 1 715,39 лв.;

– Ана Славчева (6 %) – 116,96 лв.

– Веселин Велинов (6 %) – 116,96 лв.

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до Кмета на район "Връбница" за поставяне на определеното за целта място, в сградата на района.

 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:

                                                              /ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/

02.08.2022