Столична община обявява процедура по отчуждаване на части от поземлени имоти, попадащи в улична регулация и в обхвата на обект: „Изграждане на бул. „Тодор Каблешков“, в участъка от ул. „Луи Айер“ до улица „Емилиян Станев“ – поетапно, район „Триадица“

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за общинската собственост, СЪОБЩАВАМ, че по реда на чл. 25, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от ЗОС са издадени заповеди за отчуждаване на недвижими имоти, попадащи в улична регулация, в обхвата на обект – публична общинска собственост: „Изграждане на бул. „Тодор Каблешков“, в участъка от ул. „Луи Айер“ до улица „Емилиян Станев“ – поетапно, район „Триадица“, гр. София, подлежащи на отчуждаване, съгласно влязъл в сила подробен устройствен план, както следва:

Заповед за отчуждаване № СОА19-РД40-146/10.09.2019 г. на кмета на Столична община на поземлен имот с проектен идентификатор 68134.1006.1738 (незастроен), с площ за отчуждаване 222 кв. м, който представлява реална част от ПИ с идентификатор 68134.1006.314 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-108/13.12.2016 г. на ИД на АГКК, находящ се в гр. София, р-н „Триадица“. Липсват данни за собственика на 53 кв. м от отчуждавания имот.

Заповед за отчуждаване № СОА19-РД40-160/11.09.2019 г. на кмета на Столична община на поземлен имот с проектен идентификатор 68134.1006.1740 (застроен), с площ за отчуждаване 244 кв. м, заедно с находящите се в имота: сграда с проектен идентификатор 68134.1006.1740.1, с площ 22 кв. м; сграда с проектен идентификатор 68134.1006.1740.2, с площ 49 кв. м; част от сграда с проектен идентификатор 68134.1006.1741.3, с площ за отчуждаване 2 кв. м, които представляват реална част от ПИ с идентификатор 68134.1006.315 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-108/13.12.2016 г. на ИД на АГКК, находящ се в гр. София, р-н „Триадица“. Липсват данни за собственика на 66 кв. м от отчуждавания имот.

Заповед за отчуждаване № СОА19-РД40-150/10.09.2019 г. на кмета на Столична община на поземлен имот с проектен идентификатор 68134.1006.1752 (незастроен), с площ за отчуждаване 42 кв. м, който представлява реална част от ПИ с идентификатор 68134.1006.330 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-108/13.12.2016 г. на ИД на АГКК, находящ се в гр. София, р-н „Триадица“. Липсват данни за собственика на 31 кв. м от отчуждавания имот.

Заповед за отчуждаване № СОА19-РД40-153/10.09.2019 г. на кмета на Столична община на поземлен имот с проектен идентификатор 68134.1006.1756 (застроен), с площ за отчуждаване 840 кв. м, заедно с находящата се в имота сграда с проектен идентификатор 68134.1006.1756.1, с площ 138 кв. м, които представляват реална част от ПИ с идентификатор 68134.1006.14 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-108/13.12.2016 г. на ИД на АГКК, находящ се в гр. София, р-н „Триадица“. Липсват данни за собственика на 531 кв. м от отчуждавания имот.

Заповед за отчуждаване № СОА19-РД40-157/10.09.2019 г. на кмета на Столична община на поземлен имот с проектен идентификатор 68134.1006.1771 (незастроен), с площ за отчуждаване 117 кв. м, който представлява реална част от ПИ с идентификатор 68134.1006.5 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-108/13.12.2016 г. на ИД на АГКК, находящ се в гр. София, р-н „Триадица“. Липсват данни за собственика на 117 кв. м от отчуждавания имот.

Заповед за отчуждаване № СОА19-РД40-161/11.09.2019 г. на кмета на Столична община на поземлен имот с проектен идентификатор 68134.1006.1774 (застроен), с площ за отчуждаване 485 кв. м, заедно с находящата се в имота част от сграда с проектен идентификатор 68134.1006.1775.3, с площ за отчуждаване 36 кв. м, които представляват реална част от ПИ с идентификатор 68134.1006.30 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-108/13.12.2016 г. на ИД на АГКК, находящ се в гр. София, р-н „Триадица“. Липсват данни за собственика на 79 кв. м от отчуждавания имот.

Обявлението да се обнародва в „Държавен вестник“, да се постави на таблото за обявления на Столична община, да се публикува на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Триадица“ за поставяне на определено за целта място в сградата на съответния район.

 

 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:       

/ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/

 

 

 

 

 

07.10.2019