Столична община обявява принудително отчуждаване във връзка с реализиране на обект: „Изграждане на ул. „Народен герой“ от ул. „Любляна“ до бул. „Цар Борис III“, район „Овча купел“

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София, 1000, ул. “Московска”, № 33, тел. 02 9041462, www.sofia.bg  

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост

 

 

УВЕДОМЯВАМ

 

собствениците на поземлени имоти, отредени за улица – публична общинска собственост, съгласно действащ подробен устройствен план – ЗРКП на м. „Кв. "Овча купел" – актуализация“, одобрен с Решение № 111 по Протокол № 32/10.12.2001 г. на СОС и Решение № 24 по Протокол № 36/15.04.2002 г. на СОС за поправка на ЯФГ, за предстояща процедура по отчуждаване на основание Глава III от ЗОС, във връзка с реализирането на обект: Изграждане на ул. „Народен герой“ от ул. „Любляна“ до бул. „Цар Борис III“, район „Овча купел“, гр. София, както следва:

Поземлен имот (ПИ) с проектен идентификатор 68134.4339.9943 (застроен), с площ 34 кв. м, заедно с находяща се в имота сграда с проектен идентификатор 68134.4339.9942.2, с площ 55 кв. м съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.4339.9866 по КККР, одобрени със Заповед № 18-51/15.07.2010 г. на ИД на АГКК и Заповед за изменение на КККР № 18-319-13.01.2016 г. на началника на СГКК – София, сума за обезщетение 1 786,70 лв. (хиляда седемстотин осемдесет и шест лева и седемдесет стотинки), разпределена на собствениците, както следва:

1. Тодор Илиев Рабашус                    – 5/6 ид. ч. от 12 кв. м –   525,50 лв.  
2. Йорданка Панталеева Делчева   – 1/6 ид. ч. от 12 кв. м –   105,10 лв.
3. Неустановен собственик               – за 22 кв. м                 – 1 156,10 лв.

ПИ с идентификатор 68134.4339.9922 (незастроен), с площ 305 кв. м по КККР, одобрени със Заповед №18-51/15.07.2010 г. на ИД на АГКК и изменение със Заповед № 18-10674/10.12.2018 г. на началник на СГКК – София, сума за обезщетение 15 228,04 лв. (петнадесет хиляди двеста двадесет и осем лева и четири стотинки), собственост на Иванка Несторова Кузманова.

ПИ с идентификатор 68134.4339.9923 (незастроен), с площ 102 кв. м по КККР, одобрени със Заповед №18-51/15.07.2010 г. на ИД на АГКК и изменение със Заповед № 18-10674/10.12.2018 г. на началник на СГКК – София, сума за обезщетение 5 092,65 лв. (пет хиляди деветдесет и два лева и шестдесет и пет стотинки), собственост на Лиляна Несторова Николова.

ПИ с идентификатор 68134.4339.9924 (незастроен), с площ 60 кв. м по КККР, одобрени със Заповед №18-51/15.07.2010 г. на ИД на АГКК и изменение със заповед №18-10674/10.12.2018 г. на началник на СГКК – София, сума за обезщетение 2 995,68 лв. (две хиляди деветстотин деветдесет и пет лева и шестдесет и осем стотинки), разпределена на собствениците, както следва:

1. Лиляна Несторова Николова       – 1/2 ид. ч. – 1 497,84 лв.
2. Иванка Несторова Кузманова      – 1/2 ид. ч. – 1 497,84 лв.

ПИ с идентификатор 68134.4339.9953 (незастроен), с площ 31 кв. м по КККР, одобрени със Заповед №18-51/15.07.2010 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 1 629,05 лв. (хиляда шестстотин двадесет и девет лева и пет стотинки), разпределена на собствениците, както следва:

1. Райна Борисова Петрова                     – 2/3 ид. ч. – 1 086,03 лв.
2. Елена Станиславова Петрова             – 1/3 ид. ч. –    543,02 лв.

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Овча купел“, за поставяне на определеното за целта място в сградата на района.

 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:                   

/ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/

 

23.06.2020