Столична община обявява принудително отчуждаване на ПИ с идентификатор 68134.1369.2061 във връзка с реализиране на обект: „Изграждане на пробив бул. „Рожен“, р-н „Надежда“

 

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост

УВЕДОМЯВАМ

собствениците на поземлен имот, отреден за улица – публична общинска собственост, съгласно действащ подробен устройствен план – м. НПЗ „Илиянци-запад“, одобрен със Заповед № РД-09-50-251/13.09.1989 г. на гл. архитект на София и ИПРЗ на м. „Илиянци-запад II част“, одобрен с Решение № 542 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г. на СОС, за предстояща процедура по принудително отчуждаване на основание Глава III от Закона за общинската собственост (ЗОС), във връзка с реализиране на обект: „Изграждане на пробив бул. „Рожен“, р-н „Надежда“, гр. София, на поземлен имот с идентификатор 68134.1369.2061 (незастроен), с площ 689 кв. м по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-48/12.10.2011 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 52 832,52 лв. (петдесет и две хиляди осемстотин тридесет и два лева и петдесет и две стотинки), разпределена на собствениците, както следва:

  1. Мария Кирилова Цонкова  – 3/8 ид. ч. – 19 812,20 лв.
  2. Кирил Милков Ламбрев      – 3/8 ид. ч. – 19 812,20 лв.
  3. Валери Димитров Бонев     – 1/8 ид. ч.  –  6 604,06 лв.
  4. Боно Димитров Бонев          – 1/8 ид. ч. –  6 604,06 лв.

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до Кмета на район „Надежда“, за поставяне на определеното за целта място в сградата на района.

Обявлението не подлежи на самостоятелно обжалване.

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:...................                

                                /ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/

22.06.2020