Столична община обявява предстояща процедура по принудително отчуждаване във връзка с реализиране на обект: „Осигуряване на достъп от ул. „Йордан Радичков“ до ул. „Симеоновско шосе“ между кв. 117, кв. 84а и кв. 120а, м. „Витоша – ВЕЦ Симеоново“, р-н „Лозенец“

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София 1000, ул. “Московска” № 33, тел. 02 9041462, www.sofia.bg  

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост

 

УВЕДОМЯВАМ

 

собствениците на поземлен имот, отреден за улица – публична общинска собственост, съгласно действащ подробен устройствен план – ЗРКП на местност „Витоша – ВЕЦ Симеоново“, одобрен с Решение № 44, т. 2 по Протокол № 24/30.03.2001 г. на СОС и Заповед № РД-09-1944/16.10.2002 г. за поправка на ЯФГ на кмета на СО, за предстояща процедура по принудително отчуждаване на основание Глава III от Закона за общинската собственост (ЗОС), във връзка с реализиране на обект: „Осигуряване на достъп от ул. „Йордан Радичков“ до ул. „Симеоновско шосе“ между кв. 117, кв. 84а и кв. 120а, ПИ с идентификатор 68134.905.2188, м. „Витоша – ВЕЦ Симеоново“, р-н „Лозенец“, гр. София, както следва:

Поземлен имот (ПИ) с проектен идентификатор 68134.905.8929 (незастроен), с площ 607 кв. м, съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.905.2188 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-739/21.11.2017 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 30 307,51 лева (тридесет хиляди триста и седем лева и петдесет и една стотинки), собственост на  Анелия Георгиева Петкова и Николай Крачунов Петков – в режим на СИО.

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до Кмета на район „Лозенец“, за поставяне на определеното за целта място в сградата на района.

 

ВрИД КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:                      

/ИРИНА САВИНА/

30.10.2019