Столична община обявява предстояща процедура по принудително отчуждаване във връзка с реализиране на обект: "Локални платна в обхвата „Северна скоростна тангента“ от км 2+780 до км 3+680 при пътен възел с бул. „Рожен“ и Лот 70 „Северна скоростна тангента“ доизграждане на пътен възел „ССТ – бул. „Рожен“, район „Надежда“, гр. София

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост

 

УВЕДОМЯВАМ

собствениците на поземлен имот, отреден за улица – публична общинска собственост, съгласно действащ подробен устройствен план – м. НПЗ „Илиянци-запад“, одобрен със Заповед № РД-09-50-251/13.09.1989 г. на гл. архитект на София, за предстояща процедура по принудително отчуждаване на основание Глава III от Закона за общинската собственост (ЗОС), във връзка с реализиране на обект: Локални платна в обхвата „Северна скоростна тангента“ от км 2+780 до км 3+680 при пътен възел с бул. „Рожен“ и Лот 70 „Северна скоростна тангента“ доизграждане на пътен възел „ССТ – бул. „Рожен“, район „Надежда“, гр. София, както следва:

Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 68134.1369.2105 (незастроен), с площ 199 кв. м по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-48/12.10.2011 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 4 976,80 лв. (четири хиляди деветстотин седемдесет и шест лева и осемдесет стотинки), разпределена на собствениците, както следва:

 

 

 1.  

Василка Миланова Кръстанова

– 1/8   ид. ч.

– 622,10 лв.

 1.  

Антоанета Николова Минова

– 1/16 ид. ч.

– 311,05 лв.

 1.      

Иво Николов Кръстанов

– 1/16 ид. ч.

– 311,05 лв.

 1.  

Марика Трендафилова Спасова

– 1/12 ид. ч.

– 414,73 лв.

 1.  

Костадин Младенов Спасов

– 1/12 ид. ч.

– 414,73 лв.

 1.  

Цветанка Младенова Михайлова

– 1/12 ид. ч.

– 414,73 лв.

 1.  

Велика Първанова Гяурска

– 1/12 ид. ч.

– 414,73 лв.

 1.  

Марияна Василева Аначкова

– 1/12 ид. ч.

– 414,73 лв.

 1.  

Мартин Кристиан Георгиев

– 1/48 ид. ч.

– 103,69 лв.

 1.  

Кристиан Кристианов Георгиев

– 1/48 ид. ч.

– 103,69 лв.

 1.  

Емилиан Петров Георгиев

– 1/24 ид. ч.

– 207,37 лв.

 1.  

Благой Найденов Петров

– 1/12 ид. ч.

– 414,73 лв.

 1.  

Таня Георгиева Витова

– 1/12 ид. ч.

– 414,73 лв.

 1.  

Стефка Илиева Григорова

– 1/24 ид. ч.

– 207,37 лв.

 1.  

Николай Илиев Маринов

– 1/24 ид. ч.

– 207,37 лв.

 

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до Кмета на район „Надежда“, за поставяне на определеното за целта място в сградата на района.


КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:

/ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/
 

05.02.2020