Столична община обявява предстояща процедура по принудително отчуждаване във връзка с реализиране на обект: „Изграждане на ул. „3“ в обхват на етап 2 о.т. 101 – о.т. 187 – о.т. 190 – о.т. 191 до о.т. 224 (кв. 24 – 31), м. „Малинова долина“, р-н „Студентски“ (ПИ 68134.1608.7057)“

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София, 1000, ул. „Московска ” № 33, тел. 02 9041462, www.sofia.bg

 

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост

 

УВЕДОМЯВАМ

 

собствениците на поземлен имот, отреден за улица – публична общинска собственост, съгласно действащ подробен устройствен план – ПРЗ на м. „Ж.к. "Малинова долина" – части: 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-та и 6-та“, одобрен с Решение № 696 по Протокол № 114/19.07.2007 г. на СОС и Решение № 851 по Протокол № 117/13.09.2007 г. на СОС за поправка на ОФГ, във връзка с реализиране на обект: Изграждане на ул. „3“ в обхват на етап 2 о.т. 101 – о.т. 187 – о.т. 190 – о.т. 191 до о.т. 224 (кв. 24 - 31), м. „Малинова долина“, р-н „Студентски“ (ПИ 68134.1608.7057)“, гр. София:

Поземлен имот (ПИ) с проектен идентификатор 68134.1608.9998 (незастроен), с площ за отчуждаване 200 кв. м, съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.1608.7057 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-38/10.07.2012 г. на изпълнителния директор на АГКК, находящ се в гр. София, район „Студентски“, ж.к. „Малинова долина“, попадащ в улица, сума за обезщетение 7 494,00 лв. (седем хиляди четиристотин деветдесет и четири лева и нула стотинки), разпределена на собствениците, както следва:

  • Стоянка Илиева Механджийска – 1/6 ид. части – 1 249,00 лв.

  • Надежда Василева Христова – 1/6 ид. части – 1 249,00 лв.

  • Елена Василева Механджийска – 1/6 ид. части – 1 249,00 лв.

  • Виолета Методиева Димитрова – 1/6 ид. части – 1 249,00 лв.

  • Веселина Димитрова Славчева – 1/6 ид. части – 1 249,00 лв.

  • Славка Димитрова Русева – 1/6 ид. части – 1 249,00 лв.

В срока на обявлението собствениците на посочения имот следва да представят документи за собственост и банкови сметки в дирекция „Инвестиционно отчуждаване“, Столична община, бул. „Ломско шосе“ № 2а, ет. 2. В противен случай сумата за паричното обезщетение ще бъде преведена по сметка на Столична община, съгласно чл. 29, ал. 2 от ЗОС.

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Студентски“, за поставяне на определеното за целта място в сградата на района.

 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:                      

/ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/

 

 

07.02.2020