Столична община обявява предстояща процедура по принудително отчуждаване на ПИ във връзка с реализиране на обект: „Изграждане на техническа и транспортна инфраструктура по ул. „Борис Руменов“ в участък, обслужващ кв. 98, 120, 126, участъка на изток от р. Драгалевска до безименна улица, от о.т. 666 – о.т. 18а – о.т. 608 – о.т. 609а – о.т. 607 – о.т. 505 – о.т. 501 – о.т. 399 – о.т. 504 – о.т....

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост

 

УВЕДОМЯВАМ

 

собствениците на поземлени имоти, отредени за улица – публична общинска собственост, съгласно действащ подробен устройствен план на м. „Витоша – ВЕЦ Симеоново“, одобрен с Решение № 44 по Протокол № 24/30.03.2001 г. на СОС и Заповед № РД-09-1944/16.10.2002 г. за ЯФГ на кмета на Столична община, за предстояща процедура по принудително отчуждаване на основание Глава III от ЗОС, във връзка с реализиране на обект: „Изграждане на техническа и транспортна инфраструктура по ул. „Борис Руменов“ в участък, обслужващ кв. 98, 120, 126, участъка на изток от р. Драгалевска до безименна улица, от о.т. 666 – о.т. 18а – о.т. 608 – о.т. 609а – о.т. 607 – о.т. 505 – о.т. 501 – о.т. 399 – о.т. 504 – о.т. 398, м. „Витоша ВЕЦ Симеоново“ и осигуряване на транспортна връзка между ул. „Асен Йорданов“ и ул. „Ангел Каралийчев“”, р-н „Лозенец“, гр. София, както следва:

 

Поземлен имот (ПИ) с проектен идентификатор 68134.905.13 (незастроен), с площ 49 кв. м, съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.905.1229 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-739/21.11.2017 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 2 446,47 лв. (две хиляди четиристотин четиридесет и шест лева и четиридесет и седем стотинки), собственост на Йорданка Антонова Павлова.

ПИ с проектен идентификатор 68134.905.15 (незастроен), с площ 99 кв. м, съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващи реална част от ПИ с идентификатор 68134.905.2844 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-739/21.11.2017 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 4 692,60 лв. (четири хиляди шестстотин деветдесет и два лева и шестдесет стотинки), собственост на „МАДРИГАЛ“ ЕООД.

ПИ с проектен идентификатор 68134.905.17 (незастроен), с площ 15 кв. м, съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.905.575 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-739/21.11.2017 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 853,20 лв. (осемстотин петдесет и три лева и двадесет стотинки), собственост на Адриана Дантева Андреева – Недкова.

ПИ с проектен идентификатор 68134.905.19 (незастроен), с площ 14 кв. м, съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.905.755 по КККР, одобрени със заповед № РД-18-739/21.11.2017 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 796,32 лв. (седемстотин деветдесет и шест лева и тридесет и две стотинки), собственост на Антония Христова Боева.

ПИ с проектен идентификатор 68134.905.21 (незастроен), с площ 19 кв. м, съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.905.1574 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-739/21.11.2017 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 984,66 лв. (деветстотин осемдесет и четири лева и шестдесет и шест стотинки), собственост на Стефан Георгиев Илиев и Нора Георгиева Илиева – в режим на СИО.

ПИ с проектен идентификатор 68134.905.23 (незастроен), с площ 115 кв. м, съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.905.1099 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-739/21.11.2017 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 5 596,36 лв. (пет хиляди петстотин деветдесет и шест лева и тридесет и шест стотинки), собственост на „УНИТЕХКОМ“ ЕООД.

ПИ с проектен идентификатор 68134.905.25 (незастроен), с площ 55 кв. м, съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.905.2841 по КККР одобрени със Заповед № РД-18-739/21.11.2017 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 2 676,52 лв. (две хиляди шестстотин седемдесет и шест лева и петдесет и две стотинки), собственост на „УНИТЕХКОМ“ ЕООД.

ПИ с проектен идентификатор 68134.905.26 (незастроен), с площ 160 кв. м, съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.905.1571 по КККР одобрени със Заповед № РД-18-739/21.11.2017 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 6 633,48 лв. (шест хиляди шестстотин тридесет и три лева и четиридесет и осем стотинки), собственост на Денница Фотинова Пенева.

ПИ с проектен идентификатор 68134.905.28 (незастроен), с площ 201 кв. м, съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.905.1573 по КККР одобрени със Заповед № РД-18-739/21.11.2017 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 9 527,40 лв. (девет хиляди петстотин двадесет и седем лева и четиридесет стотинки), собственост на Захари Пеков Пеков.

ПИ с проектен идентификатор 68134.905.30 (незастроен), с площ 278 кв. м, съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.905.2845 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-739/21.11.2017 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 18 739,98 лв. (осемнадесет хиляди седемстотин тридесет и девет лева и деветдесет и осем стотинки), собственост на Лилия Георгиева Кърджилова.

ПИ с проектен идентификатор 68134.905.32 (незастроен), с площ 9 кв. м, съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.905.583 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-739/21.11.2017 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 426,60 лв. (четиристотин двадесет и шест лева и шестдесет стотинки), разпределена на собствениците, както следва:

1. Лиляна Йорданова Кюркчиева      – 1/2 ид. ч. – 213,30 лв.
2. Марийка Йорданова Поибренска   – 1/2 ид. ч. – 213,30 лв.

ПИ с проектен идентификатор 68134.905.145 (незастроен), с площ 1 530 кв. м, съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.905.1414 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-739/21.11.2017 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 72 522,00 лв. (седемдесет и две хиляди петстотин двадесет и два лева), разпределена на собствениците, както следва:

1.  Златка Николова Николова –   9/72 ид. ч. –   9 065,25 лв.
2.  Венета Владимирова Лозанова   – 9/144 ид. ч. –   4 532,63 лв.
3.  Пламен Ангелов Лозанов    – 9/144 ид. ч. –   4 532,62 лв.
4.  Любка Симеонова Колева – 9/216 ид. ч. –   3 021,75 лв.
5.  Симеон Красимиров Колев – 9/216 ид. ч. –   3 021,75 лв.
6.  Веселин Красимиров Колев – 9/216 ид. ч. –   3 021,75 лв.
7.  Емилия Веселинова Класанова –   9/72 ид. ч. –   9 065,25 лв.
8.  Йорданка Василева Фезова –   3/36 ид. ч. –   6 043,50 лв.
9.  Васил Стефанов Стефанов –   3/72 ид. ч. –   3 021,75 лв.
10. Гергана Стефанова Стефанова –   3/72 ид. ч. –   3 021,75 лв.
11. Йорданка Димитрова Колева –   2/36 ид. ч. –   4 029,00 лв.
12. Цветанка Георгиева Колева –   2/36 ид. ч. –   4 029,00 лв.
13. Димитър Георгиев Колев –   2/36 ид. ч. –   4 029,00 лв.
14. Ангел Борисов Колев     –   6/36 ид. ч. – 12 087,00 лв.

 

ПИ с проектен идентификатор 68134.905.150 (незастроен), с площ 5 кв. м, съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.905.2867 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-739/21.11.2017 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 237,00 лв. (двеста тридесет и седем лева), разпределена на собствениците, както следва:

1. Петър Тодоров Григоров                        – 1/2 ид. ч. – 118,50 лв.
2. Славена Тодорова Тодорова-Кьосева   – 1/2 ид. ч. – 118,50 лв.

ПИ с проектен идентификатор 68134.905.151 (незастроен), с площ 829 кв. м, съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.905.1491 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-739/21.11.2017 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 39 294,60 лв. (тридесет и девет хиляди двеста деветдесет и четири лева и шестдесет стотинки), разпределена на собствениците, както следва:

1.  Мария Методиева Петрова – 1/9 ид. ч.   – 4 366,06 лв.
2.  Лазарина Методиева Терзиева  – 1/9 ид. ч.   – 4 366,06 лв.
3.  Ангел Тодоров Георгиев   – 1/27 ид. ч. – 1 455,36 лв.
4.  Тодор Ангелов Георгиев  – 1/27 ид. ч. – 1 455,36 лв.
5.  Мирослав Ангелов Георгиев – 1/27 ид. ч. – 1 455,36 лв.
6.  Снежана Григорова Георгиева – 1/18 ид. ч. – 2 183,04 лв.
7.  Йордан Георгиев Георгиев – 1/18 ид. ч. – 2 183,04 лв.
8.  Григор Георгиев Георгиев  – 1/18 ид. ч. – 2 183,03 лв.
9.  Иванка Василева Георгиева – 1/18 ид. ч. – 2 183,03 лв.
10. Васил Петров Йорданов  – 1/18 ид. ч. – 2 183,03 лв.
11. Емилия Петрова Георгиева  – 1/18 ид. ч. – 2 183,03 лв.
12. Райна Дамянова Вълчева – 1/12 ид. ч. – 3 274,56 лв.
13. Цветанка Стоянова Барболова – 1/24 ид. ч. – 1 637,26 лв.
14. Йордан Стоянов Паунски – 1/24 ид. ч. – 1 637,26 лв.
15. Борислав Бойков Колев – 1/12 ид. ч. – 3 274,56 лв.
16. Радка Борисова Георгиева – 1/36 ид. ч. – 1 091,52 лв.
17. Василка Георгиева Гюрова    – 1/36 ид. ч. – 1 091,52 лв.
18. Борислав Георгиев Василев  – 1/36 ид. ч. – 1 091,52 лв.ПИ с проектен идентификатор 68134.905.152 (незастроен), с площ 1 149 кв. м, съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.905.2895 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-739/21.11.2017 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 64 628,92 лв. (шестдесет и четири хиляди шестстотин двадесет и осем лева и деветдесет и две стотинки), разпределена на собствениците, както следва:

1. Васка Кръстева Милушева         – 1/4 ид. ч. – 16 157,23 лв.
2. Росица Милушева Пантелеева  – 1/4 ид. ч. – 16 157,23 лв.
3. Димитър Йорданов Милушев   – 1/2 ид. ч. – 32 314,46 лв.

ПИ с проектен идентификатор 68134.905.153 (незастроен), с площ 30 кв. м, съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.905.1768 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-739/21.11.2017 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 1 573,68 лв. (хиляди петстотин седемдесет и три лева и шестдесет и осем стотинки), собственост на Стоянчо Стефанов Милушев.

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до Кмета на район „Лозенец“, за поставяне на определеното за целта място в сградата на района.

Обявлението не подлежи на самостоятелно обжалване.

 

 

 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:                      

                                                           /ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/

12.05.2020