Столична община обявява предстояща процедура по принудително отчуждаване във връзка с реализиране на обект: „Инженерна инфраструктура и вътрешноквартална ВиК мрежа на кв. „Модерно предградие“, район „Връбница“

 

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост

 

УВЕДОМЯВАМ

 

собствениците на поземлени имоти, отредени за улица – публична общинска собственост, съгласно действащ регулационен план на НПЗ „Орион и съседни жилищни територии“, НПЗ „Орион и съседни жилищни територии – част север“, одобрен с Решение № 40 по Протокол № 20/30.03.2001 г. на СОС и Решение № 149 по Протокол № 40/18.07.2002 г. на СОС за ЯФГ, за предстояща процедура по принудително отчуждаване на основание Глава III от ЗОС, във връзка с реализиране на обект: „Инженерна инфраструктура и вътрешноквартална ВиК мрежа на кв. „Модерно предградие“, район „Връбница, както следва:

1. Поземлен имот (ПИ) с проектен идентификатор 68134.2822.2887 (незастроен), с площ 28 кв. м, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.2822.552 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, сума за обезщетение 597,97 лв. (петстотин деветдесет и седем лева и деветдесет и седем стотинки), собственост на: неустановен собственик.

2. ПИ с проектен идентификатор 68134.2822.2889 (незастроен), с площ 36 кв. м, представляващ реална част от ПИ идентификатор 68134.2822.1655 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, сума за обезщетение 744,54 лв. (седемстотин четиридесет и четири лева и петдесет и четири стотинки), собственост на Цветан Симеонов Тодоров.

3. ПИ с проектен идентификатор 68134.2822.3056 (застроен), с площ 80 кв. м, сграда с идентификатор 68134.2822.3055.7, сграда с идентификатор 68134.2822.3055.8, сграда с идентификатор 68134.2822.3055.9 и сграда с идентификатор 68134.2822.3055.10, представляващи реална част от ПИ с идентификатор 68134.2822.456 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, сума за обезщетение 10 911,94 лв. (десет хиляди деветстотин и единадесет лева и деветдесет и четири стотинки), разпределена на собствениците, както следва:

  1. Станко Николов Гигов – 1/4 ид. ч. от ПИ с проектен идентификатор 68134.2822.3056 и сграда с идентификатор 68134.2822.3055.7 – 3 606,39 лв.

  2. Сретен Николов Гигов – 1/4 ид. ч. от ПИ с проектен идентификатор 68134.2822.3056 и сграда с идентификатор 68134.2822.3055.8 – 2 709,85 лв.

  3. Богомил Михайлов Зарков – 1/3 ид. ч. от ПИ с проектен идентификатор 68134.2822.3056 и сграда с идентификатор 68134.2822.3055.9 – 1 337,91 лв.

  4. Станислав Иванов Зарков – 5/72 ид. ч. от ПИ с проектен идентификатор 68134.2822.3056 и 1/2 ид. ч. от сграда с идентификатор 68134.2822.3055.10 – 1 604,36 лв.

  5. Васил Иванов Зарков – 5/72 ид. ч. от ПИ с проектен идентификатор 68134.2822.3056 и 1/2 ид. ч. от сграда с идентификатор 68134.2822.3055.10 9 – 1 604,36 лв.

  6. Павлина Василева Заркова – 1/36 ид. ч. от ПИ с проектен идентификатор 68134.2822.3056 – 49,07 лв.

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Връбница“, за поставяне на определеното за целта място в сградата на района.

 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:

/ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/

07.02.2020