Столична община обявява предстояща процедура по принудително отчуждаване на ПИ във връзка с реализацията на обект: "Изграждане на южното платно на бул. "Тодор Каблешков" от бул. "България" до ул. "Ген. Стефан Тошев", м. "Манастирски ливади-запад" – поетапно, район "Витоша"

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост,

УВЕДОМЯВАМ

Собственика на поземлен имот, който се засяга от реализацията на обект: "Изграждане на южното платно на бул. "Тодор Каблешков" от бул. "България" до ул. "Ген. Стефан Тошев", м. "Манастирски ливади-запад" – поетапно, район "Витоша" за предстояща процедура по принудително отчуждаване на основание Глава III от ЗОС, съгласно влязъл сила план за регулация, одобрен със Заповед № РД-09-50-66/10.02.1999 г. на главния архитект на София, потвърдена с Решение № 85 по Протокол № 56/06.08.2003 г. на СОС, предвиждащ изграждане на обект – публична общинска собственост (чл. 21, ал. 1 от ЗОС), а именно:

ПИ с идентификатор 68134.1932.747 (застроен), с площ 477 кв. м, сграда с идентификатор 68134.1932.747.1, с площ 63 кв. м, и сграда с идентификатор 68134.1932.747.2, с площ 10 кв. м, район "Витоша".

Сумата за обезщетение е 262 777,71 лв., определена на собственика:

Анушка Анастасова (налице са данни за нерешен спор за собственост, касаещ част от имота).

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до Кмета на район "Витоша" за поставяне на определеното за целта място, в сградата на района.
 


КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:
/ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/

18.12.2020