Столична община обявява предстояща процедура по принудително отчуждаване във връзка с реализацията на обект: „Изграждане на техническа инфраструктура по ул. „Филип Кутев“, в участъка от бул. „Черни връх“ до ул. „Сребърна“ и проектно трасе на бул. „Т. Каблешков“ до бул. „Симеоновско шосе“ – поетапно, участък от ул. „Чавдар Мутафов“ до „Симеоновско шосе“, р-н „Лозенец"

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост

 

УВЕДОМЯВАМ

 

 

собствениците на поземлени имоти, отредени за улица – публична общинска собственост, съгласно влязло в сила ЧЗРКП на м. „Кръстова вада“, кв. 138, одобрено с Решение № 17 по Протокол № 14/24.07.2000 г. на СОС и ПУП – ЗРКП на м. „Кръстова вада“ и м. „Южен парк“ IV ч., одобрен с Решение № 45 по Протокол № 24/30.03.2001 г. на СОС, Решение № 147 по Протокол № 40/18.07.2002 г. за поправка на ЯФГ и Решение № 294 по Протокол № 53/17.05.2018 г. на СОС за ОФГ, за предстояща процедура по принудително отчуждаване на основание Глава III от ЗОС, във връзка с реализацията на обект: „Изграждане на техническа инфраструктура по ул. „Филип Кутев“, в участъка от бул. „Черни връх“ до ул. „Сребърна“ и проектно трасе на бул. „Т. Каблешков“ до бул. „Симеоновско шосе“ – поетапно, участък от ул. „Чавдар Мутафов“ до „Симеоновско шосе“, р-н „Лозенец“, гр. София, както следва:

Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 68134.903.2 (незастроен), с площ 1 629 кв. м по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-739/21.11.2017 г. на ИД на АГКК и последно изменение със Заповед № 18-2671/12.03.2020 г. на началника на СГКК – гр. София, сума за обезщетение 314 234,10 лв. (триста и четиринадесет хиляди двеста тридесет и четири лева и десет стотинки), разпределена на собствениците, както следва:

Веселина Ангелова – 1/2 ид. ч. – 157 117,05 лв.
Михаил Янков           – 1/2 ид. ч. – 157 117,05 лв.

ПИ с идентификатор 68134.903.4 (незастроен), с площ 357 кв. м по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-739/21.11.2017 г. на ИД на АГКК и последно изменение със Заповед № 18-2671/12.03.2020 г. на началника на СГКК – гр. София, сума за обезщетение 68 865,30 лв. (шестдесет и осем хиляди осемстотин шестдесет и пет лева и тридесет стотинки), разпределена на собствениците, както следва:

Веселина  Ангелова – 1/2 ид. ч. – 34 432,65 лв.
Михаил Янков           – 1/2 ид. ч. – 34 432,65 лв.

ПИ с идентификатор 68134.903.5 (незастроен), с площ 1 187 кв. м по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-739/21.11.2017 г. на ИД на АГКК и последно изменение със Заповед № 18-2671/12.03.2020 г. на началника на СГКК – гр. София,  сума за обезщетение 228 972,30 лв. (двеста двадесет и осем хиляди деветстотин седемдесет и два лева и тридесет стотинки), разпределена на собствениците, както следва:

Веселина Ангелова – 1/2 ид. ч. – 114 486,15 лв.
Михаил Янков           – 1/2 ид. ч. – 114 486,15 лв.

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до Кмета на район „Лозенец“, за поставяне на определеното за целта място в сградата на района.

 

 

 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:                      

/ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/

03.11.2020