Столична община обявява предстояща процедура по принудително отчуждаване във връзка с реализацията на обект: „Довършване на втори надлез по бул. „Адам Мицкевич“ (Източна естакада при Бакърена фабрика)", район „Връбница“, гр. София

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост

 

УВЕДОМЯВАМ

 

собствениците на поземлени имоти, отредени за улица – публична общинска собственост, съгласно действащ регулационен план на м. НПЗ „Орион и съседни жилищни територии", м. НПЗ "Орион и съседни жилищни територии – част север“ и ПУП на м. "Северен парк“ – „Гробищен парк Бакърена фабрика", за предстояща процедура по принудително отчуждаване на основание Глава III от ЗОС, във връзка с реализацията на обект: „Довършване на втори надлез по бул. „Адам Мицкевич“ (Източна естакада при Бакърена фабрика)“, район „Връбница“, гр. София, както следва:

Поземлен имот (ПИ) с проектен идентификатор 68134.2820.2104 (незастроен), с площ 204 кв. м съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.2820.1645 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 15 642,72 лв. (петнадесет хиляди шестстотин четиридесет и два лева и седемдесет и две стотинки), собственост на „АВТО ЛАКИР ЦЕНТЪР" ООД.


ПИ с проектен идентификатор 68134.2820.2102 (незастроен), с площ 525 кв. м съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.2820.2045 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 40 257 лв. (четиридесет хиляди двеста петдесет и седем лева), разпределена на собствениците, както следва:

1. Здравка  Косанова – 1/2 ид. ч. – 20 128,50 лв.
2. Петко    Иванов – 1/6 ид. ч. – 6 709,50 лв.
3. Стоян  Иванов – 1/6 ид. ч. – 6 709,50 лв.
4. Николай Иванов – 1/6 ид. ч. – 6 709,50 лв.

ПИ с идентификатор 68134.2820.1725 (незастроен), с площ за отчуждаване 86 кв. м по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 6 594,48 лв. (шест хиляди петстотин деветдесет и четири лева и четиридесет и осем стотинки), разпределена на собствениците, както следва:

1. Цветанка Шаркова – 1/2 ид. ч. – 3 297,24 лв.
2. Живка Методиева – 1/2 ид. ч. – 3 297,24 лв.


Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до Кмета на район "Връбница” за поставяне на определеното за целта място в сградата на района.

 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:
/ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/

13.11.2020