Столична община обявява предстояща процедура по принудително отчуждаване на ПИ, попадащи в улица - публична общинска собственост, във връзка с обект: „Транспортен тунел под бул. „Цар Борис III“ с прилежащи рампи по бул. „Гоце Делчев“ и ул. „Житница“

 

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
София 1000, ул. „Московска" № 33. тел. 9041462. www.sofia.bg

 

ОБЯВЛЕНИЕ
На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост

 

УВЕДОМЯВАМ


собствениците на поземлени имоти, попадащи в улица – публична общинска собственост (съгласно действащ план за регулация и застрояване на кв. 1, м. „Хиподрума“, одобрен с Решение № 64 по Протокол № 32 от 10.12.2001 г. на СОС, гр. София, и действащ план за регулация на м. „Лагера“, одобрен с Решение № 108 по Протокол № 32 от 10.12.2001 г. на СОС, за предстояща процедура по принудително отчуждаване на основание глава III от ЗОС, във връзка с обект: „Транспортен тунел под бул. „Цар Борис III“ с прилежащи рампи по бул. „Гоце Делчев“ и ул. „Житница“ – публична общинска собственост, за задоволяване на общинска нужда, която не може да бъде задоволена по друг начин (чл. 21, ал. 1 от ЗОС), намиращи се на територията на район „Красно село“ – Столична община, както следва:

1. Поземлен имот (ПИ) с проектен идентификатор 68134.204.1289 (застроен), с площ за отчуждаване 115 кв. м, съгласно скица-проект за изменение на КККРпредставляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.204.1131 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-50/20.06.2016 г. на ИД на АГКК, находящ се в гр. София, район „Красно село“, бул. „Гоце Делчев“ № 3, попадащ в улица, сума за обезщетение – 581,90 лв., разпределена на собствениците, както следва: 
- Пламен Трифонов Найденов – 290,95 лв.;
- Кирил Нанчев Сотиров – 290,95 лв.

2. Поземлен имот (ПИ) с проектен идентификатор 68134.201.419 (незастроен), с площ за отчуждаване 181 кв. м, съгласно скица-проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.201.324 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-50/20.06.2016 г. на ИД на АГКК, находящ се в гр. София, район „Красно село“, ул. „Житница“ № 16, попадащ в улица, сума за обезщетение на собственика Динора Петрова Кандиларова – 9 151,36 лв.
3. Поземлен имот (ПИ) е идентификатор 68134.201.327 (застроен), с площ за отчуждаване 217 кв. м, заедно с находящата се в имота сграда с идентификатор 68134.201.327.1 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-50/20.06.2016 г. на ИД на АГКК, находящ се в гр. София, район „Красно село“, ул. „Гебедже“ № 1, попадащ в улица, сума за обезщетение за ПИ и сграда – 36 267,28 лв., разпределена на собствениците, както следва:
- Кирил Несторов Танов – 2 266,73 лв.;
- Вера Христова Несторова – 755,57 лв.;
- Кирил Мартинов Несторов – 755,57 лв.;
- Кристина Мартинова Несторова - 755,57 лв,;
- Лилия Иванова Василева – 4533,40 лв.;
- Александър Георгиев Алексиев – 4533,40 лв.;
- Христо Георгиев Алексиев – 4533,40 лв.;
- Мария Ванева Петрова, Ваньо Петров Иванов, Орлин Ванев Петров и Бойка Христова Щерева.

Сумата на обезщетението в размер на 18 133,64 лв. не е разпределена, поради невъзможност да бъдат установени квотите на съсобственост и наличие на спор за собственост между съсобствениците за 24/48 ид. части от имотите. 
4. Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 68134.201.322 (застроен), с площ за отчуждаване 224 кв. м, заедно с находящата се в имота сграда с идентификатор 68134.201.322.1 с площ 42,30 кв. м по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-50/20.06.2016 г. на ИД на АГКК, находящ се в гр. София, район „Красно село“, ул. „Житница“ № 18, попадащ в улица, сума за обезщетение за ПИ и сграда – 28 872,14 лв., разпределена на собствениците, както следва:
- Стефан Колев Иванов – 19 248,09 лв.;
- Донка Колева Иванова – 9 624,05 лв.
5. Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 68134.201.320 (застроен), с площ за отчуждаване 280 кв. м по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-50/20.06.2016 г. на ИД на АГКК, находящ се в гр. София, район „Красно село“, ул. „Житница“ № 20, попадащ в улица, сума за обезщетение за ПИ и подобрения – 21 836,00 лв., разпределена на собствениците, както следва:
- Ангел Колев Великов – 8 491,78 лв.;
- Милослав Димитров Маджаров – 8 491,78 лв.;
- Кристиан Александров Петков – 4 852,44 лв.
6. Поземлен имот (ПИ) с проектен идентификатор 68134.201.421 (застроен), с площ за отчуждаване 35 кв. м, заедно с находящата се в имота сграда с проектен идентификатор 68134.201.422.2 с площ 26 кв. м, съгласно скица-проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.201.336 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-50/20.06.2016 г. на ИД на АГКК, находящ се в гр. София, район „Красно село“, ул. „Кюстенджа“ № 1, попадащ в улица, сума за обезщетение за ПИ и сграда на собственика Любомир Борисов Стаменов – 9 197,80 лв.
7. Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 68134.201.337 (застроен), с площ за отчуждаване 443 кв. м, заедно с находящите се в имота сгради с идентификатори: 68134.201.337.1 с площ 85 кв. м, 68134.201.337.2 с площ 63 кв. м, 68134.201.337.3, 68134.201.337.4, 68134.201.337.5 и 68134.201.337.6 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-50/20.06.2016 г. на ИД на АГКК, находящ се в гр. София, район „Красно село“, ул. „Житница“ № 8, попадащ в улица, сума за обезщетение за ПИ и сгради – 101 575,38 лв., разпределена на собствениците, както следва:
- Иван Димитров Пенчев – за ½ ид. част от 430 кв. м от ПИ и сграда – 41 691,10 лв.;
- Петя Божидарова Пенчева – за  ½ ид. част от 430 кв. м от ПИ и сграда – 41 691,10 лв.;
- Неустановен собственик – за 13 кв. м от ПИ – 657,28 лв.;
- Мария Иванова Димитрова и Димитър Пенчев Димитров в режим на СИО – за сграда – 17 535,90 лв.
8. Поземлен имот (ПИ) е идентификатор 68134.201.335 (застроен), с площ за отчуждаване 307 кв. м, заедно с находящата се в имота сграда с идентификатор 68134.201.335.1 с площ 72 кв. м по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-50/20.06.2016 г. на ИД на АГКК, находящ се в гр. София, район „Красно село“, ул. „Житница“ № 10, попадащ в улица, сума за обезщетение на собствениците за ПИ, сграда, подобрения и трайни насаждения – 54 589,12 лв., както следва:
- Мария Златанова Палашева;
- Кръстьо Димитров Палашев;
- Златко Димитров Палашев;
- Стоян Кръстев Палашев;
- Костадинка Кръстева Андреева.
Сумата на обезщетението не е разпределена, поради невъзможност да бъдат установени квотите на съсобственост и наличие на спор за собственост между съсобствениците.
9. Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 68134.201.332 (застроен), с площ за отчуждаване 306 кв. м, заедно с находищата се в имота сграда с идентификатор 68134.201.332.1 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-50/20.06.2016 г. на ИД на АГКК, находящ се в тр. София, район „Красно село“, ул. „Житница“ № 12, попадащ в улица, сума за обезщетение за ПИ, сграда, подобрения и трайни насаждения в имота – 61 689,01 лв., разпределена на собствениците, както следва:
- Василка Костадинова Митова – за 284,70 кв. м от ПИ, сграда, подобрения и трайни насаждения в имота – 60 612,08 лв.;
- Неустановен собственик – за 21,30 кв. м от ПИ – 1076,93 лв.
10. Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 68134.201.331 (застроен), с площ за отчуждаване 284 кв. м, заедно с находящите се в имота сграда с идентификатор 68134.201.331.1 и сграда с идентификатор 68134.201.331.3 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-50/20.06.2016 г. на ИД на АГКК, находящ се в гр. София, район „Красно село“, ул. „Житница“ № 14, попадащ в улица, сума за обезщетение за ПИ, сграда, подобрения и трайни насаждения в имота – 42 538,15 лв., разпределена на собствениците, както следва: 
- Росица Иванова Велинова – за 4/6 ид. части от 248,90 кв. м от ПИ, сграда, подобрения и трайни насаждения в имота – 27 205,67 лв.;
- Жасмина Велчева Миткова – за 1/6 ид. части от 248,90 кв. м от ПИ, сграда, подобрения и трайни насаждения в имота – 6 801,41 лв.;
- Добромир Велчев Добрев – за 1/6 ид. части от 248,90 кв. м от ПИ, сграда,' подобрения и трайни насаждения в имота – 6 801,41 лв.;
- Неустановен собственик – за 35,10 кв. м. от ПИ – 1 774,66 лв.
11. Поземлен имот (ПИ) с проектен идентификатор 68134.201.427 (застроен), с площ за отчуждаване 64 кв. м, заедно с находящата се в имота сграда с проектен идентификатор 68134.201.428.1 с площ 76,20 кв. м (състояща се от жилище с площ от 42,50 кв. м и жилище с площ 33,70 кв. м), съгласно скица-проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.201.352 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-50/20.06.2016 г. на ИД на АГКК, находящ се в гр. София, район „Красно село“, ул. „Хризантема“ № 3, попадащ в улица, сума за обезщетение за ПИ и сграда – 13 872,74 лв., разпределена на собствениците, както следва:
- Надежда Кирилова Пулийска – за 2/5 ид. части от 46 кв. м от ПИ и 1/3 ид. част от сграда – 4 475,93 лв.;
- Николай Димитров Николов – за 2/5 ид. части от 46 кв. м от ПИ и 1/3 ид. част от сграда – 4 475,93 лв.;
- Райна Петрова Дойчинова – за 1/5 ид. части от 46 кв. м от ПИ и 1/3 ид. част от сграда – 4 010,78 лв.;
- Неустановен собственик – за 18 кв. м от ПИ – 910,10 лв.
12. Поземлен имот (ПИ) с проектен идентификатор 68134.201.425 (застроен), с площ за отчуждаване 12 кв. м, заедно с находищата се в имота сграда с проектен идентификатор 68134.201.426.2 с площ 10 кв. м, съгласно скица-проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.201.351 по КККР, одобрени със Заповед Хе РД-18-50/20.06.2016 г. на ИД на АГКК, находящ се в гр. София, район „Красно село“, ул. „Хризантема“ № 5, попадащ в улица, сума за обезщетение – 606,72 лв., разпределена на собствениците, както следва:
- Мария Николова Стефанова – 202,24 лв.;
- Боян Милчев Миланов – 202,24 лв.;
- Николай Милчев Миланов – 202,24 лв.
13. Поземлен имот (ПИ) с проектен идентификатор 68134.201.423 (незастроен), с площ за отчуждаване 90 кв. м, съгласно скица-проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.201.349 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-50/20.06.2016 г. на ИД на АГКК, находящ се в гр. София, район „Красно село“, ул. „Кюстенджа“ № 2, попадащ в улица, сума за обезщетение – 5 517,00 лв., разпределена на собствениците, както следва:
- Мариета Михайлова Кръстева – за 3/6 ид. части от 66,50 кв. м – 2038,23 лв.;
- Юлиан Валериев Христов – за 2/6 ид. части от 66,50 кв. м – 1358,82 лв.;
- Дочка Михайлова Икономова – за 1/6 ид. част от 66,50 кв. м – 679,41 лв.;
- Неустановен собственик – за 23,50 кв. м – 1440,54 лв.
В срока на обявлението собствениците на посочените имоти следва да представят документи за собственост и банкови сметки в дирекция “Инвестиционно отчуждаване”, Столична община, бул. “Ломско шосе” № 2а, ет. 2. В противен случай сумата за паричното обезщетение ще бъде преведена по сметка на Столична община, съгласно чл. 29, ал. 2 от ЗОС.
Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Красно село“ за поставяне на определено за целта място в сградата на района.

 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:

/ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/

 

 

08.02.2019