Столична община обявява предстояща процедура по принудително отчуждаване на ПИ във връзка с обект: „Продължение на бул. „Илиянци" в участъка от пътен възел „Северна скоростна тангента – бул. „Илиянци" до съществуващ път между с. Кубратово, район „Нови Искър", и кв. "Бенковски", район „Сердика"

 

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост

УВЕДОМЯВАМ

 

Собствениците на поземлен имот, отреден за обект – публична общинска собственост, съгласно действащия подробен устройствен план за имота – парцеларен план на „Продължение на бул. „Илиянци" в участъка от пътен възел „Северна скоростна тангента – бул. „Илиянци" до съществуващ път между с. Кубратово и кв. "Бенковски", район „Нови Искър" и район „Сердика", одобрен с Решение № 73 по Протокол № 70/14.02.2019 г. на СОС, за предстояща процедура по принудително отчуждаване на основание глава III от ЗОС, във връзка с обект: „Продължение на бул. „Илиянци" в участъка от пътен възел „Северна скоростна тангента – бул. „Илиянци" до съществуващ път между с. Кубратово, район „Нови Искър", и кв. "Бенковски", район „Сердика" – публична общинска собственост, както следва:

Част от поземлен имот с идентификатор 68134.516.525 по КККР на район „Сердика", съставляващ поземлен имот с проектен идентификатор 68134.516.623 (незастроен) по КККР на район „Сердика", с площ от 219 кв. м, съгласно скица – проект № 15-484610/10.05.2021 г., издадена от СГКК – град София, а по документ за собственост представляващ нива от 0,997 дка, имот № 021004, м. „Форта" по плана за земеразделяне. Собственици на имота са наследниците на Павел Танчев. Сумата за обезщетение е 3 285 лева.

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район "Сердика" за поставяне на определеното за целта място в сградата на района.

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:
/ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/

03.06.2021