Столичната община обявява предстояща процедура по принудително отчуждаване на поземлен имот във връзка с обект: „Прилагане на улична регулация чрез отчуждаване на част от ПИ на ул. "Асен Йорданов", попадащ в улица между кв. 50 и кв. 56, м. „Кръстова вада“ и м. „Южен парк – IV част“, до канализационна мрежа и реализация на инвестиционни намерения, район „Триадица”

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост

 

УВЕДОМЯВАМ

 

Собственикът на поземлен имот, отреден за обект – публична общинска собственост, съгласно действащия подробен устройствен план на м. „Кръстова вада“ и м. „Южен парк“ – IV част, одобрен с Решение № 45 по Протокол № 24/30.03.2001 г. на СОС, Решение № 147 по Протокол № 40/18.07.2002 г. на СОС за ЯФГ и Решение № 294 по Протокол № 53/17.05.2018 г. на СОС за ЯФГ, за предстояща процедура по принудително отчуждаване на основание Глава III от ЗОС, във връзка с обект: „Прилагане на улична регулация чрез отчуждаване на част от ПИ 68134.1007.1082, ул. "Асен Йорданов", попадащ в улица между кв. 50 и кв. 56, м. „Кръстова вада“ и м. „Южен парк – IV част“, до канализационна мрежа и реализация на инвестиционни намерения, район „Триадица”, гр. София, а именно: поземлен имот с проектен идентификатор 68134.1007.2919 (незастроен), с площ 319 кв. м, съгласно скица – проект, реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.1007.1082 по КККР на район „Триадица“, одобрени със Заповед № РД-18-108/13.12.2016 г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър. Собственик на имота е Жорж Ойков. Сумата за обезщетение е 55 706,97 (петдесет и пет хиляди седемстотин и шест лева и 97 стотинки) лева.

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Триадица“, за поставяне на определеното за целта място в сградата на района.

 

 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:
        (ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА)

 

 

29.09.2022