Столична община обявява предстояща процедура по принудително отчуждаване на поземлени имоти във връзка с обект: „Изграждане на ул. „Обзор“ в участъка от о.т. 606 до о.т. 52, кв. "Горна баня", район „Овча купел“

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост

 

УВЕДОМЯВАМ

 

Собствениците на поземлени имоти, отредени за улица – публична общинска собственост, съгласно действащ ЗРКП на м. в.з. "Горна баня“ (разширение на кв. „Горна баня“), одобрен с Решение № 112 по Протокол №32/10.12.2001 г. на СОС и Решение № 25 по Протокол № 36/15.04.2002 г. на СОС за ЯФГ, за предстояща процедура по принудително отчуждаване на основание глава III от ЗОС, във връзка с обект: „Изграждане на ул. „Обзор“ в участъка от о.т. 606 до о.т. 52, кв. "Горна баня", район „Овча купел“ – публична общинска собственост, както следва:

1. ПИ с идентификатор 68134.4329.1624, с площ 1 093 кв. м, съгласно скица № 15-234749/18.03.2019 г. по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-74/20.10.2009 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение – 25 515,40 лева. Собственик на имота: „Първа инвестиционна банка“ АД.
2. ПИ с идентификатор 68134.4329.1625, с площ 711 кв. м, съгласно скица № 15-234779/18.03.2019 г. по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-74/20.10.2009 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение – 33 748,80 лева. Собственик на имота: „Инвестбанк“ АД.

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Овча купел”, за поставяне на определено за целта място в сградата на района.

 

 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:

/ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/

13.08.2020