Столична община обявява предстояща процедура по принудително отчуждаване на ПИ във връзка с реализацията на обект: "Връзка на ул. "Обелски път" с бул. "Ломско шосе", в участъка от о. т. 167 – о. т. 166 до о. т. 165 (от ул. "Илия Георгoв" до бул. "Ломско шосе"), район "Връбница"

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост

 

У В Е Д О М Я В А М

 

собствениците на поземлени имоти, отредени за улица – публична общинска собственост, съгласно влязъл в сила ПУП на м. ж.к. "Обеля 2", одобрен с Решение № 491 по Протокол № 25/27.09.2012 г. на СОС, действащ ИПР за м. ж.к. "Обеля 2", одобрен със Заповед № РВР18-РА50-34/06.08.2018 г. и Заповед № РВР19-РА50-3/31.01.2019 г. за поправка на ОФГ на главния архитект на район "Връбница", предвиждащ изграждане на обект – публична общинска собственост (чл. 21, ал. 1 от ЗОС), за предстояща процедура по принудително отчуждаване на основание Глава III от ЗОС, във връзка с реализацията на обект: "Връзка на ул. "Обелски път" с бул. "Ломско шосе", в участъка от о. т. 167 – о. т. 166 до о. т. 165 (от ул. "Илия Георгoв" до бул. "Ломско шосе"), район "Връбница", а именно:

ПИ с проектен идентификатор 68134.2816.2551 (застроен), с площ от 1 100 кв. м, и сграда с проектен идентификатор 68134.2816.2551.1, с площ 16 кв. м, представляващ реална част от имот с идентификатор 68134.2816.2443 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на ИД на АГКК. Сумата за обезщетение е 104 805 лв., определена на следния собственик:

"КРИСТЪЛ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" ЕООД.

ПИ с идентификатор 68134.2816.2539 (застроен), с площ от 513 кв. м, и сграда с проектен идентификатор 68134.2816.2539.2, с площ 8 кв. м, съгласно скица по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на ИД на АГКК. Сумата за обезщетение е 64 644,84 лв., определена на следния собственик:

Евтим Славков и Галина Славкова – в режим на СИО.

 

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до Кмета на район "Връбница" за поставяне на определеното за целта място, в сградата на района.

 

 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:
/ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/

11.11.2020