Столична община съобщава за издадена заповед за отчуждаване на поземлен имот във връзка с обект „Изграждане на ул. „Народен герой“ от ул. „Любляна“ до бул. „Цар Борис III“, район „Овча купел“, гр. София


О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за общинската собственост, СЪОБЩАВАМ, че по реда на чл. 25, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от ЗОС е издадена заповед за отчуждаване № СОА20-РД40-48/01.08.2020 г. на кмета на Столична община на поземлен имот (ПИ) с проектен идентификатор 68134.4339.9943 (застроен), с площ 34 кв. м, заедно с находяща се в имота сграда с проектен идентификатор 68134.4339.9942.2, с площ 55 кв. м съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.4339.9866 по КККР, одобрени със Заповед № 18-51/15.07.2010 г. на ИД на АГКК и заповед за изменение на КККР № 18-319-13.01.2016 г. на началника на СГКК-София, попадащ в улична регулация и в обхвата на обект: Изграждане на ул. „Народен герой“ от ул. „Любляна“ до бул. „Цар Борис III“, район „Овча купел“, гр. София. Липсват данни за 22 кв. м от собствеността на поземления имот.

Обявлението да се обнародва в „Държавен вестник”, да се публикува на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Овча купел” за поставяне на определено за целта място в сградата на съответния район.

 


КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:

/ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/

10.09.2020