Столична община обявява предстояща процедура по принудително отчуждаване на поземлени имоти, попадащи в обхвата на обект: „Изграждане на Източна тангента – I етап, в участъка от бул. „Владимир Вазов“ до „Северна скоростна тангента“, съгласно действащ регулационен план на местност „Левски – зона Г“

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост

 

УВЕДОМЯВАМ

 

собствениците на поземлени имоти, попадащи в обхвата на обект: „Изграждане на Източна тангента – I етап, в участъка от бул. „Владимир Вазов“ до „Северна скоростна тангента“, съгласно действащ регулационен план на местност „Левски  зона Г“, одобрени с Решение № 4 по Протокол № 23/19.03.2001 г. на СОС и ИПР на м. „Източна тангента и прилежащи територии“ от „Северна скоростна тангента“ до бул. „Ботевградско шосе“, части от м. „Левски – зона Г“, м. „Левски – зона В“, м. „Триъгълника – Ботевградско шосе“, м. „Ботевградско шосе – рамка“, м. „Летищен комплекс – София“, одобрено с Решение № 45 по Протокол № 4/03.12.2015 г. на СОС, предвиждащ изграждане на обект – публична общинска собственост, за предстояща процедура по принудително отчуждаване на основание глава III от ЗОС, а именно:

За поземлен имот с проектен идентификатор 68134.632.159 (незастроен), с площ за отчуждаване 212 м2, съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.632.14 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-4/09.03.2016 г. на ИД на АГКК, р-н „Подуяне“, гр. София, обща сума за равностойно парично обезщетение на собствениците в размер на 36,90 лв., разпределена, както следва:

- Петър Иванов Симеонов – 1/4 ид. ч. – 9,23 лв.
- Надка Симеонова Симеонова – 1/8 ид. ч. – 4,61 лв.
- Кирил Симеонов Симеонов – 1/8 ид. ч. – 4,61 лв.
- Никола Иванов Симеонов – 1/4 ид. ч. – 9,23 лв.
- Кирил Иванов Василев – 1/8 ид. ч. – 4,61 лв.
- Димитър Иванов Василев – 1/8 ид. ч. – 4,61 лв.

За поземлен имот с проектен идентификатор 68134.632.165 (незастроен), с площ за отчуждаване 617 м2, съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.632.76 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-4/09.03.2016 г. на ИД на АГКК, р-н „Подуяне“, гр. София, обща сума за равностойно парично обезщетение на собственика – „ВЕС-СТРОЙ КОМЕРС“ ООД – е в размер на 107,40 лв.

За поземлен имот с проектен идентификатор 68134.632.172 (незастроен), с площ за отчуждаване 72 м2, съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.632.56 по КККР,
одобрени със Заповед № РД-18-4/09.03.2016 г. на ИД на АГКК, р-н „Подуяне“, гр. София, обща сума за равностойно парично обезщетение на собственика – Недялко Георгиев Костов е в размер на 14,40 лв.

В срока на обявлението собствениците на посочените имоти следва да представят банкови сметки в дирекция “Инвестиционно отчуждаване”, Столична община, бул. “Ломско шосе” № 2а, ет. 2. В противен случай сумата за паричното обезщетение ще бъде преведена по сметка на Столична община съгласно чл. 29, ал. 2 от ЗОС.

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Подуяне” за поставяне на определено за целта място в сградата на района.
 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:

                                                            /ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/
 

19.11.2018