Столична община обявява предстояща процедура по принудително отчуждаване на поземлени имоти, отредени за улица – публична общинска собственост, във връзка с обект: „Трасе на Главен канализационен колектор – клон II по ул. „Емилиян Станев” – III етап, район "Триадица”

 

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост


УВЕДОМЯВАМ


собствениците на поземлени имоти, отредени за улица – публична общинска собственост (съгласно действащ ПУП на м. „Кръстова вада“ и м. „Южен парк“ – IV част, одобрен с Решение № 45 по Протокол № 24/30.03.2001 г. на СОС и с Решение № 147 по Протокол 40/18.07.2002 г. за поправка на ЯФГ на СОС), за предстояща процедура по принудително отчуждаване на основание глава III от ЗОС, във връзка с обект: „Трасе на Главен канализационен колектор – клон II по ул. „Емилиян Станев“ – III етап, район „Триадица” – публична общинска собственост, по реда на чл. 21, ал. 1 от ЗОС, както следва:
1. ПИ с проектен идентификатор 68134.1007.1802 – незастроен, с площ 49 кв. м, подлежащ на отчуждаване, представляващ реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.1007.637, съгласно скица – проект за изменение на КККР, одобрени със Заповед № РД-18-108/13.12.2016 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение – 7 761,25 лева, собственик: Иван Димитров Байков.
2. ПИ с проектен идентификатор 68134.1007.1774 – застроен, с площ 66 кв. м, и сграда с проектен идентификатор 68134.1007.1773.4, с площ 28 кв. м, подлежащи на отчуждаване, представляващи реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.1007.966, съгласно скица – проект за изменение на КККР, одобрени със Заповед № РД-18-108/13.12.2016 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение – 10 453,93 лева, собственик: Георги Иванов Монов.
3. ПИ с проектен идентификатор 68134.1007.1772 – застроен, с площ 72 кв. м, и сграда с проектен идентификатор 68134.1007.1771.3, с площ 52 кв. м, подлежащи на отчуждаване, представляващи реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.1007.961, съгласно скица – проект за изменение на КККР, одобрени със Заповед № РД-18-108/13.12.2016 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение – 11 404,29 лева, собственик: Райчо Александров Колев.
4. ПИ с проектен идентификатор 68134.1007.1776 – незастроен, с площ 56 кв. м, подлежащ на отчуждаване, представляващ реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.1007.978, съгласно скица – проект за изменение на КККР, одобрени със Заповед № РД-18-108/13.12.2016 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение – 8 870,01 лева, разпределена, както следва:
- Анжелина Емилова Господинова – 2/3 ид. ч. – 5 913,34 лв.
- Милчо Божидаров Кирков – 1/3 ид. ч. – 2 956,67 лв.
5. ПИ с проектен идентификатор 68134.1007.1778 – незастроен, с площ 32 кв. м, подлежащ на отчуждаване, представляващ реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.1007.979, съгласно скица – проект за изменение на КККР, одобрени със Заповед № РД-18-108/13.12.2016 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение – 5 068,57 лева, собственик: неустановен.
6. ПИ с проектен идентификатор 68134.1007.1780 – незастроен, с площ 37 кв. м, подлежащ на отчуждаване, представляващ реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.1007.980, съгласно скица – проект за изменение на КККР, одобрени със Заповед № РД-18-108/13.12.2016 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение – 5 860,54 лева, разпределена, както следва:
- Маргарита Гигова Итова – 5/18 ид. ч. – 1 627,93 лв.
- Красимир Стоянов Захариев – 1/18 ид. ч. – 325,59 лв.
- Цанко Гигов Димитров и Петя Сейкова Димитрова – 1/3 ид. ч. в режим на СИО – 1 953,51 лв.
- Цанко Гигов Димитров – 1/3 ид. ч. – 1 953,51 лв.
7. ПИ с проектен идентификатор 68134.1007.1782 – незастроен, с площ 46 кв. м, подлежащ на отчуждаване, представляващ реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.1007.981, съгласно скица – проект за изменение на КККР, одобрени със Заповед № РД-18-108/13.12.2016 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение – 7 286,08 лева, собственик: „КЕЯ БИЛД“ ООД.
8. ПИ с проектен идентификатор 68134.1007.1784 – незастроен, с площ 16 кв. м, подлежащ на отчуждаване, представляващ реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.1007.982, съгласно скица – проект за изменение на КККР, одобрени със Заповед № РД-18-108/13.12.2016 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение – 2 534,29 лева, собственик: Валентин Емилов Близнаков.
9. ПИ с проектен идентификатор 68134.1007.1786 – незастроен, с площ 25 кв. м, подлежащ на отчуждаване, представляващ реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.1007.983, съгласно скица – проект за изменение на КККР, одобрени със Заповед № РД-18-108/13.12.2016 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение – 3 959,82 лева, собственик: Атанас Емилов Близнаков.
10. ПИ с проектен идентификатор 68134.1007.1788 – незастроен, с площ 57 кв. м, подлежащ на отчуждаване, представляващ реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.1007.984, съгласно скица – проект за изменение на КККР, одобрени със заповед № РД-18-108/13.12.2016 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение – 9 028,40 лева, собственик: Христо Петракиев Савов.
11. ПИ с проектен идентификатор 68134.1007.1790 – незастроен, с площ 65 кв. м, подлежащ на отчуждаване, представляващ реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.1007.1104, съгласно скица – проект за изменение на КККР, одобрени със Заповед № РД-18-108/13.12.2016 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение – 10 295,54 лева, разпределена, както следва:
- Радка Георгиева Масленкова – 1/3 ид. ч. – 3 431,85 лв.
- Димитър Тодоров Масленков – 1/3 ид. ч. – 3 431,85 лв.
- Георги Тодоров Масленков – 1/3 ид. ч. – 3 431,85 лв.
12. ПИ с проектен идентификатор 68134.1007.1792 – незастроен, с площ 40 кв. м, подлежащ на отчуждаване, представляващ реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.1007.1105, съгласно скица – проект за изменение на КККР, одобрени със Заповед № РД-18-108/13.12.2016 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение – 6 335,72 лева, собственик: неустановен.
13. ПИ с проектен идентификатор 68134.1007.1794 – незастроен, с площ 37 кв. м, подлежащ на отчуждаване, представляващ реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.1007.1106, съгласно скица – проект за изменение на КККР, одобрени със Заповед № РД-18-108/13.12.2016 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение – 5 860,54 лева, собственик: Румен Антонов Христов.
14. ПИ с проектен идентификатор 68134.1007.1796 – незастроен, с площ 34 кв. м, подлежащ на отчуждаване, представляващ реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.1007.1107, съгласно скица – проект за изменение на КККР, одобрени със Заповед № РД-18-108/13.12.2016 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение – 5 385,36 лева, собственик: Румен Антонов Христов.
15. ПИ с проектен идентификатор 68134.1007.1798 – незастроен, с площ 72 кв. м, подлежащ на отчуждаване, представляващ реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.1007.1108, съгласно скица – проект за изменение на КККР, одобрени със Заповед № РД-18-108/13.12.2016 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение – 11 404,29 лева, собственик: Валентин Антонов Христов.
16. ПИ с проектен идентификатор 68134.1007.1800 – незастроен, с площ 60 кв. м, подлежащ на отчуждаване, представляващ реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.1007.1138, съгласно скица – проект за изменение на КККР, одобрени със заповед № РД-18-108/13.12.2016 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение – 9 503,58 лева, разпределена, както следва:
- Катя Петрова Георгиева – 1/2 ид. ч. – 4 751,79 лв.
- Ренета Петрова Кумчева – 1/2 ид. ч. – 4 751,79 лв.
Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Триадица” за поставяне на определено за целта място в сградата на района.

 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:
                                                             /ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/

16.11.2018