Столична община обявява предстояща процедура по принудително отчуждаване на поземлени имоти на основание Глава III от ЗОС във връзка с реализацията на обект: "Изграждане на южното платно на бул. "Тодор Каблешков" от бул. "България" до ул. Ген. Стефан Тошев", район Витоша - поетапно
 
ОБЯВЛЕНИЕ
 
На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост уведомявам собствениците на поземлени имоти, които се засягат от реализацията на обект: "Изграждане на южното платно на бул. "Тодор Каблешков" от бул. "България" до ул. Ген. Стефан Тошев", район "Витоша" - поетапно, за предстояща процедура по принудително отчуждаване на основание Глава III от ЗОС, съгласно влязъл в сила регулационен план на м. “Манастирски ливади - запад", одобрен със Заповед № РД-09-50-66/10.02.1999 г. на Главния архитект на София, потвърдена с Решение № 85 по Протокол № 56/06.08.2003 г. на Столичен общински съвет, предвиждащ изграждане на обект - публична общинска собственост (чл. 21, ал. 1 от ЗОС), както следва:
 
1. Поземлен имот с идентификатор 68134.1932.2411 (незастроен), с площ 1532 кв. м. Сума за обезщетение: 109 538 лв. (сто и девет хиляди петстотин тридесет и осем лева, разпределена между собствениците, както следва:
За 1400 кв. м от отчуждавания имот:
- "Синкевица" ЕООД -100 095,82 лв.
 
За 132 кв. м от отчуждавания имот:
- Неустановен собственик - 9 442,18 лв.
 
2. Поземлен имот с идентификатор 68134.1932.2412 (незастроен), с площ 827 кв. м. Сума за обезщетение: 59 130,50 лв. (петдесет и девет хиляди сто и тридесет лева и петдесет стотинки).
Собственик на имота: неустановен.
 
Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет - страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район "Витоша" за поставяне на определеното за целта място, в сградата на района.
 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:     

                                /ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/

 
10.08.2021