Столична община обявява предстояща процедура по отчуждаване на поземлен имот, част от ПИ, във връзка с реализацията на обект: „Участък от улица от о.т. 240 – о.т. 241А между кв. 63В и кв. 9, м. „Хаджи Димитър – част“, район "Подуяне"

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София, 1000, ул. “Московска” № 33, www.sofia.bg

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за общинската собственост, СЪОБЩАВАМ, че по реда на чл. 25, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от ЗОС е издадена заповед за отчуждаване на недвижим имот, във връзка с реализацията на обект: „Участък от улица от о.т. 240 – о.т. 241А между кв. 63В и кв. 9, м. „Хаджи Димитър – част“ – за отчуждаване на част от ПИ № 68134.600.569“, а именно:

Заповед № СОА21-РД40-140/30.09.2021 г. на кмета на Столична община за отчуждаване на Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.600.2218 (незастроен), с площ от 163 кв. м, съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.600.569 по КККР на район „Подуяне“, одобрени със Заповед № РД-18-4/20.04.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК. Имотът е собственост на „Булагрохим“ ЕООД, ЕИК 130531221 – 14176/18176 идеални части, и „Кей ес пропърти 18“ ООД, ЕИК 205195150 – 4000/18176 идеални части.

Определена е сума на парично обезщетение в размер на 21 527 (двадесет и една хиляди петстотин двадесет и седем) лева, която се разпределя, както следва: „Булагрохим“ ЕООД, ЕИК 130531221 – 16 789 (шестнадесет хиляди седемстотин осемдесет и девет) лева и „Кей ес пропърти 18“ ООД, ЕИК 205195150 – 4 737 (четири хиляди седемстотин тридесет и седем) лева.

Дружествата „Булагрохим“ ЕООД и „Кей ес пропърти 18“ ООД не са открити на посочените в Търговския регистър адреси за съобщаване на административния акт.

Обявлението да се обнародва в „Държавен вестник”, да се публикува на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Подуяне” за поставяне на определено за целта място в сградата на района.

 

 

 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:

(ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА)


 
25.11.2021