Столична община обявява предстояща процедура по принудително отчуждаване на поземлен имот на основание Глава III от ЗОС, отреден за обект – публична общинска собственост – „Улица от о.т. 125а – о.т. 125б, м. НПЗ „Хладилника – Витоша", кв. 5, гр. София

 

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост

УВЕДОМЯВАМ

Собственика на поземлен имот, отреден за обект – публична общинска собственост – „Улица от о.т. 125а – от. 125б, м. НПЗ „Хладилника – Витоша", кв. 5, гр. София, съгласно влязъл в сила действащ план за регулация на м. НПЗ „Хладилника – Витоша", части север и юг, одобрен с Решение № 254 по Протокол № 17/31.05.2012 г. на СОС и Решение № 703 по Протокол № 42/26.10.2017 г. за поправка на ОФГ на кмета на CO, за предстояща процедура по принудително отчуждаване на основание Глава III от ЗОС, а именно:

ПИ с проектен идентификатор № 68134.903.121 (незастроен), с площ 108 кв. м, съгласно Скица – проект № 15-910456-17.08.2021 г. за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.903.271 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-739/21.11.2017 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение – 42 769 (четиридесет и две хиляди седемстотин шестдесет и девет) лева, собственик Трайко Трайков.

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Витоша" за поставяне на определено за целта място в сградата на района.

 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:
/ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/

11.01.2022