Столична община обявява предстояща процедура по принудително отчуждаване на поземлени имоти на основание Глава III от ЗОС, отредени за обект – публична общинска собственост: „Изграждане на разширение на ул. „Димитър Пешев“, в участъка между ул. „Обиколна“ и бул. „Цариградско шосе“, с прилежаща инфраструктура, велотрасе и пешеходни тротоари“, район „Искър“

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София, 1000, ул. “Московска” № 33,  www.sofia.bg  

 

О Б Я В Л Е Н И Е

на основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост

 

УВЕДОМЯВАМ

 

собствениците на поземлени имоти (ПИ), отредени за улица – публична общинска собственост, съгласно влязъл в сила ПУП на м. "Дружба 2", одобрен със Заповед № РД-50-09-718/30.12.1986 г. на главния архитект на София, ИПРЗ на м. „Дружба 2“, одобрено със Заповед № РД-09-50-439/10.10.2001 г. на главния архитект на София, Заповед № РД-09-50-636/29.12.2001 г. за поправка на ОФГ на главния архитект на София, ИПРЗ на ж.к. "Дружба 2", одобрено със Заповед № РД-09-50-573/14.05.2007 г. на главния архитект на София, ИПРЗ на м. ж.к. "Дружба 2", одобрено със Заповед № РА50-298/16.04.2020 г. на главния архитект  на Столична община, ЧЗРКП на ж.к. "Дружба – 2 част", одобрено Заповед № РД-09-50-112/13.03.1998 г. на главния архитект на София, потвърдена с Решение № 85 по Пр. № 56/06.08.2003 г. на СОС, ИПРЗ на м. "Дружба 2", Заповед № РД-09-50-439/10.10.2001 г. на главния архитект на София и Заповед № РД-09-50-636/29.12.2001 г. за поправка на ОФГ на главния архитект на София, ИПРЗ за м. „Дружба 2-II част“, одобрено със Заповед № РД-09-50-1477/29.09.2010 г. на главния архитект на София, ПРЗ на м. ж.к. „Дружба 2 – част 2“, одобрено с Решение № 544 по Протокол № 58/26.07.2018 г., ИПРЗ на м. ж.к. "Дружба 2", одобрено със Заповед № РА50-298/16.04.2020 г. на главния архитект на Столична община, за предстояща процедура по принудително отчуждаване на основание Глава III от ЗОС, във връзка с реализацията на обект: „Изграждане на разширение на  ул. „Димитър Пешев“, в участъка между ул. „Обиколна“ и бул. „Цариградско шосе“, с прилежаща инфраструктура, велотрасе и пешеходни тротоари“, район „Искър“, гр. София, както следва:

            ПИ с проектен идентификатор 68134.1504.2711 (незастроен), с площ 13 кв. м съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.1504.1572 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-27/03.04.2012 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 4 804,93 лв. (четири хиляди осемстотин и четири лева и деветдесет и три стотинки), разпределени на собствениците, както следва:
1.    Радослав Пешев                     – 69/1708 ид. ч. – 194,11 лв.
2.    Василка  Николова               – 69/1708 ид. ч. – 194,11 лв.
3.    Георги Пешев                       – 69/854 ид. ч.   – 388,22 лв.
4.    Иванка Младенова – 11/854 ид. ч.    –     61,89 лв.
5.    Николина Пешева                   – 11/2562 ид. ч.  –    20,63 лв. 
6.    Александър Пешев                – 11/2562 ид. ч.  –    20,63 лв.
7.    Надя Бар                                – 11/2562 ид. ч.  –    20,63 лв.
8.    Веселина Янева                   – 11/854 ид. ч.    –     61,89 лв.
9.    Снежана Янева                    – 11/854 ид. ч.    –      61,89 лв.
10.  Тошко Филибинов                     – 11/1281 ид. ч.  –       41,26 лв.
11.  Стефанка Филибинова – 11/1281 ид. ч. –     41,26 лв.
12.  Диана Атанасова                      – 11/1281 ид. ч.  –       41,26 лв.
13.  Янка Пепелджийска            – 11/854 ид. ч.    –       61,89 лв.
14.  Марияна Живкова               – 11/854 ид. ч.    –       61,89 лв.
15.  Цветанка Цветанова   – 11/854 ид. ч.    –       61,89 лв.
16.  Спас  Господинов                      – 11/854 ид. ч.    –       61,89 лв.
17.  Стания Кръстева     – 137/1281 ид. ч. –   513,88 лв.
18.  Йордан Кръстев                    – 137/1281 ид. ч. –   513,88 лв.
19.  Веселка  Иванова                  – 137/3843 ид. ч.  –  171,29 лв.
20.  Стефани  Кръстева –  137/3843 ид. ч. –  171,29 лв.
21.  Изабела  Кръстева  –  137/3843 ид. ч.  – 171,29 лв.
22.  Райна  Вълчева                      – 83/1708 ид. ч. –    233,49 лв.
23.  Иван  Кръстанов                     – 83/3416 ид. ч. –      116,75 лв.
24.  Емил Пешев                           – 83/3416 ид. ч. –      116,75 лв.
25.  Радка Пешева               – 83/5124 ид. ч. –        77,83 лв.
26.  Красимир Пешев                       – 83/5124 ид. ч. –        77,83 лв.
27.  Ели  Пешева                              – 83/5124 ид. ч. –        77,83 лв.
28.  Кънчо  Пешев                        – 83/1708 ид. ч. –     233,49 лв.
29.  Йорданка  Трайкова   – 83/1708 ид. ч. –     233,49 лв.
30.  Пенка Пешева                         – 83/3416 ид. ч. –      116,75 лв.
31.  Ивайло  Пешев                       – 83/3416 ид. ч. –      116,75 лв.
32.  Мариянка  Сарафска            – 83/3416 ид. ч. –     233,49 лв.
33.  Димитър  Кръстев      – 83/3416 ид. ч. –     233,49 лв.

            ПИ с проектен идентификатор 68134.1504.2713 (незастроен), с площ 18 кв. м съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.1504.1540 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-27/03.04.2012 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 6 652,98 лв. (шест хиляди шестстотин петдесет и две хиляди деветдесет и осем стотинки), собственост на ТД „СПЕЦИАЛНИ ПОЛИМЕРИ“ ООД.

            ПИ с проектен идентификатор 68134.1504.2714 (незастроен), с площ 7 кв. м съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.1504.1232 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-27/03.04.2012 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 2 587,27 лв. (две хиляди петстотин осемдесет и седем лева и двадесет и седем стотинки), собственост на ТД „СПЕЦИАЛНИ ПОЛИМЕРИ“ ООД.

            ПИ с проектен идентификатор 68134.1504.2712 (незастроен), с площ 38 кв. м съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.1504.2060 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-27/03.04.2012 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 14 045,18 лв. (четиринадесет хиляди четиридесет и пет лева и осемнадесет стотинки), собственост ТД „ФАСТ ФОРУАРД“ ЕООД.

            ПИ с проектен идентификатор 68134.1504.2710 (незастроен), с площ 1 кв. м съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.1504.1422 по КККР, сума за обезщетение 369,61 лв. (триста шестдесет и девет лева и шестдесет и една стотинки), с неустановен собственик.

            ПИ с идентификатор 68134.1504.2722 (незастроен), с площ 45 кв. м по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-27/03.04.2012 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 16 632,45 лв. (шестнадесет хиляди шестстотин тридесет и два лева и четиридесет и пет стотинки), собственост на ТД „ЕМ ДЖИ“ АД.

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Искър“, за поставяне на определеното за целта място в сградата на района.

 

 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:                
/ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/

21.01.2022