Столична община обявява предстояща процедура по принудително отчуждаване на основание Глава III от ЗОС, във връзка с реализацията на обект: „УПИ II-за ОДЗ и подземни гаражи, кв. 27, м. „Дружба-2 – II част“, район „Искър“, гр. София

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост

УВЕДОМЯВАМ

 

собствениците на поземлени имоти (ПИ), отредени за социална инфраструктура – публична общинска собственост, съгласно влязъл в сила подробен устройствен план на м. ж.к. „Дружба 2 – част 2“, одобрен с Решение № 544 по Протокол № 58/26.07.2018 г. на СОС, за предстояща процедура по принудително отчуждаване на основание Глава III от ЗОС, във връзка с реализацията на обект: „УПИ II – за ОДЗ и подземни гаражи, кв. 27, м. „Дружба 2 – II част“, район „Искър“, гр. София, както следва:

ПИ с идентификатор 68134.1505.1398 (незастроен), с площ 972 кв. м по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-27/03.04.2012 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 40 921,20 лв. (четиридесет хиляди деветстотин двадесет и един лева и двадесет стотинки), собственост на Георги Иванов и Мариета Иванова – в режим на съпружеска имуществена общност (СИО);

ПИ с идентификатор 68134.1505.1161 (незастроен), с площ 883 кв. м по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-27/03.04.2012 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 30 111,20 лв. (тридесет хиляди сто и единадесет лева и двадесет стотинки), собственост на Ивона Петрова и Румен Николов – в режим на съпружеска имуществена общност (СИО);

ПИ с идентификатор 68134.1505.1240 (незастроен), с площ 2 310 кв. м по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-27/03.04.2012 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 78 807,40 лв. (седемдесет и осем хиляди осемстотин и седем лева и четиридесет стотинки), собственост на Ивона Петрова и Румен Николов – в режим на СИО.

ПИ с идентификатор 68134.1505.1617 (незастроен), с площ 2 295 кв. м по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-27/03.04.2012 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 78 330 лв. (седемдесет и осем хиляди триста и тридесет лева), собственост на Ивона Петрова и Румен Николов – в режима на СИО.

ПИ с идентификатор 68134.1505.1207 (незастроен), с площ 419 кв. м по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-27/03.04.2012 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 15 699,49 лв. (петнадесет хиляди шестстотин деветдесет и девет лева и четиридесет и девет стотинки), разпределена на собствениците, както следва:
1. Цветанка  Николова                – 1/9 ид. ч. – 1 744,39 лв.
2. Елена  Петрова                          – 1/9 ид. ч. – 1 744,39 лв.
3. Антоанета  Симова                 – 1/9 ид. ч. – 1 744,39 лв.
4. Стефанка  Тодорова                – 1/3 ид. ч. – 5 233,16 лв.
5. Иван  Кръстанов                       – 1/6 ид. ч. – 2 616,58 лв.
6. Емил  Пешев                                 – 1/6 ид. ч. – 2 616,58 лв.

ПИ с идентификатор 68134.1505.1168 (незастроен), с площ 507 кв. м по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-27/03.04.2012 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 19 071,70 лв. (деветнадесет хиляди седемдесет и един лева и седемдесет стотинки), разпределена на собствениците, както следва:
1. Златка Трайкова-Тодорова – 1/3 ид. ч. – 6 357,22 лв.
2. Тодор  Симов                              – 1/6 ид. ч. – 3 178,62 лв.
3. Илианка  Вуковска                    – 1/12 ид. ч. – 1 589,31 лв.
4. Албена  Михайлова                   – 1/12 ид. ч. – 1 589,31 лв.
5. Снежанка  Кръстева               – 1/9 ид. ч. – 2 119,08 лв.
6. Георги  Димитров                    – 1/6 ид. ч. – 3 178,62 лв.
7. Кирил  Айдаров                           – 1/18 ид. ч. – 1 059,54 лв.

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до Кмета на район „Искър“, за поставяне на определеното за целта място в сградата на района.

 

 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:
/ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/

 

08.12.2021