Столична община обявява предстояща процедура по принудително отчуждаване, на основание Глава III от ЗОС, във връзка с реализацията на обект: „Ул. "Самоковско шосе" от бул. "Копенхаген" до СОП – поетапно – поземлени имоти, попадащи в западен тротоар и ул. "Павел Красов", район "Младост"

 


О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост

УВЕДОМЯВАМ

 

собствениците на поземлени имоти (ПИ), отредени за улица – публична общинска собственост, съгласно влязъл в сила ПУП на м. „кв. Горубляне“, одобрен със Заповед № РД-09-50-481/23.09.1994 г. на главния архитект на София, ИПР, одобрено със Заповед № РД-06-230/12.06.2007 г. на кмета на район „Младост“, ИПРЗ, одобрено с Решение № 606 по Протокол № 58/26.07.2018 г. на СОС, действащ ЧЗРКП на м. „кв. Горубляне“, одобрен с Решение № 23 по Протокол № 23/19.03.2001 г. на СОС, ИПР, одобрено с Решение № 819 по Протокол № 66/06.12.2018 г. на СОС и действащ ПУП на м.  НПЗ „Изток – подзона „Горубляне“, одобрен със Заповед № РД-50-09-156а/20.04.1983 г. на главния архитект на София, ИПР и ПЗ, одобрени със Заповед № РД-09-50-324/10.07.2003 г. на главния архитект на София, ИПР, одобрено със Заповед № РД-06-401/09.12.2004 г. на кмета на район „Младост“, за предстояща процедура по принудително отчуждаване на основание Глава III от ЗОС, във връзка с реализацията на обект: „Ул. "Самоковско шосе" от бул. "Копенхаген" до СОП – поетапно – ПИ, попадащи в западен тротоар и ул. "Павел Красов", гр. София, както следва:

   ПИ с проектен идентификатор 68134.4085.333 (незастроен), с площ 14 кв. м съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.4085.1439 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-35/09.06.2011 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 2 061,64 лв. (две хиляди шестдесет и един лева и шестдесет и четири стотинки), разпределени на собствениците, както следва:
   1. Кирил  Петров   –  1/2 ид. ч. – 1 030,82 лв.
   2. Георги  Петров –  1/2 ид. ч. – 1 030,82 лв.

   ПИ с проектен идентификатор 68134.4085.230 (незастроен), с площ 22 кв. м съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.4085.2964 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-35/09.06.2011 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 3 239,72 лв. (три хиляди двеста тридесет и девет лева и седемдесет и две стотинки), собственост на ТД “СМАРТ СЪРВИСИС“ ООД.

   ПИ с проектен идентификатор 68134.4085.232 (незастроен), с площ 57 кв. м съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.4085.9479 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-35/09.06.2011 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 8 393, 82 лв. (осем хиляди триста деветдесет и три лева и осемдесет и две стотинки), собственост на ТД “ДИНАМИК ТРЕЙДИНГ“ ООД.  

   ПИ с проектен идентификатор 68134.4085.234 (незастроен), с площ 86 кв. м съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.4085.1449 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-35/09.06.2011 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 12 664,36 лв. (дванадесет хиляди шестстотин шестдесет и четири лева и тридесет и шест стотинки), собственост на ТД „ДИНАМИК ТРЕЙДИНГ“ ООД.

   ПИ с проектен идентификатор 68134.4085.236 (незастроен), с площ 112 кв. м съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.4085.5920 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-35/09.06.2011 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 16 493,12 лв. (шестнадесет хиляди четиристотин деветдесет и три лева и дванадесет стотинки), разпределена на собствениците, както следва:
    1. Йорданка  Божилова         – 1/10 ид. ч. – 1 649,31 лв.
    2. Виктор  Тодоров            – 1/20 ид. ч. –   824,67 лв.
    3. Александър  Тодоров        – 1/20 ид. ч. –   824,66 лв.
    4. Василка  Иванчова         – 1/10 ид. ч. – 1 649,31 лв.
    5. Трайчо  Гелев             – 1/10 ид. ч. – 1 649,31 лв.
    6. Юлия  Веселинова          – 1/10 ид. ч. – 1 649,31 лв.
    7. Виолета  Занова-Петрова – 1/10 ид. ч. – 1 649,31 лв.
    8. Станка  Тодорова         – 1/10 ид. ч. – 1 649,31 лв.
    9. Виолета  Иванова         – 1/10 ид. ч. – 1 649,31 лв.
  10. Еленка  Драганова      – 1/10 ид. ч. – 1 649,31 лв.
  11. Иванка  Русинова       – 1/10 ид. ч. – 1 649,31 лв.

   ПИ с проектен идентификатор 68134.4087.5439 (незастроен), с площ 178 кв. м съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.4087.544 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-35/09.06.2011 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 26 212,28 лв. (двадесет и шест хиляди двеста и дванадесет лева и осемдесет и осем стотинки), собственост на Иван Владимиров.

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Младост“, за поставяне на определеното за целта място в сградата на района.

 

 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:
/ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/

 

12.01.2022