Столична община обявява предстояща процедура по принудително отчуждаване на ПИ на основание Глава III от ЗОС, във връзка с реализацията на обект: „Изграждане на техническа инфраструктура по ул. "Филип Кутев", в участъка от бул. „Черни връх“ до ул. „Сребърна” и проектно трасе на бул. „Т. Каблешков" до бул. „Симеоновско шосе" – поетапно, участък от ул. „Чавдар Мутафов" до „Симеоновско шосе", р-н...

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост

УВЕДОМЯВАМ

 

собствениците на поземлени имоти, отредени за улица – публична общинска собственост, съгласно влязъл в сила ПУП на м. „НПЗ „Хладилника – Витоша" – части Север и Юг", ПУП на м. „Витоша – ВЕЦ Симеоново" и Заповед № РД-09-1944/16.10.2002 г. за поправка на ЯФГ на кмета на Столична община, ИПУР от о.т. 704 до о.т. 705 и от о.т. 705 до о.т. 290а, кв. 40, м. „Витоша – ВЕЦ Симеоново", ЧЗРКП на м. „Кръстова вада", кв. 138 и ПУП – ЗРКП на м. „Кръстова вада" и м. „Южен пapk" IV ч., за предстояща процедура по принудително отчуждаване на основание Глава III от ЗОС, във връзка с реализацията на обект: „Изграждане на техническа инфраструктура по ул. "Филип Кутев", в участъка от бул. „Черни връх“ до ул. „Сребърна” и проектно трасе на бул. „Т. Каблешков" бул. „Симеоновско шосе" – поетапно, участък от ул. „Чавдар Мутафов" до „Симеоновско шосе", р-н „Лозенец", гр. София, както следва:

Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 68134.903.107 (незастроен), с площ 1827 кв. м по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-739/21.11.2017 г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед № 18-12683/29.11.2020 г. на началника на СГКК – София, сума за обезщетение 357 653,52 лв. (триста петдесет и седем хиляди шестстотин петдесет и три лева и петдесет и две стотинки), собственост на ТД „ВИТА ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД.

ПИ с идентификатор 68134.905.1057 (незастроен) с площ 482 кв. м по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-739/21.11.2017 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 124 862,10 лв. (сто двадесет и четири хиляди осемстотин шестдесет и два лева и десет стотинки), собственост на Татяна Станчева. 

ПИ с проектен идентификатор 68134.903.117 (незастроен), с площ 9 кв. м съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.903.3362 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-739/21.11.2017 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 1 761,84 лв. (хиляда седемстотин шестдесет и един лева и осемдесет и четири стотинки), на неустановен собственик.

ПИ с проектен идентификатор 68134.905.321 (незастроен), с площ 954 кв. м съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.905.1211 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-739/21.11.2017 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 247 133,70 лв. (двеста четиридесет и седем хиляди сто тридесет и три лева и седемдесет стотинки), разпределена на собствениците, както следва:
1. Василка Иванова – 1/6 ид. ч. – 41188,95 лв.
2. Даниела Илкова – 1/6 ид. ч. – 41188,95 лв.
3. Зорка Кирилова – 1/6 ид. ч. – 41188,95 лв.
4. Кирил Кирилов – 1/6 ид. ч. – 41188,95 лв.
5. Бистра Гергинова – 1/6 ид. ч. – 41188,95 лв.
6. Снежанка Яшова – 1/6 ид. ч. – 41188,95 лв.

ПИ с проектен идентификатор 68134.905.317 (незастроен), с площ 1657 кв. м съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.905.1212 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-739/21.11.2017 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 429 245,85 лв. (четиристотин двадесет и девет хиляди двеста четиридесет и пет лева и осемдесет и пет стотинки), разпределена на собствениците, както следва:
1. Здравко  Младенов – 1/4 ид. ч. – 107 311,47 лв.
2. Красимир Младенов – 1/8 ид.ч. – 53 655,73 лв.
3. Антоанета Илиева – 1/8 ид. ч. – 53 655,73 лв.
4. Теменужка Мишева – 1/8 ид.ч. – 53 655,73 лв.
5. Христо  Христов – 1/8 ид. ч. – 53,655,73 лв.
6. Петър Петров  – 1/8 ид.ч. – 53 655,73лв.
7. Татяна – Стефчева – 1/8 ид. ч. – 53 655,73 лв.

ПИ с проектен идентификатор 68134.905.318 (незастроен), с площ 30 кв. м съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.905.1212 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-739/21.11.2017 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 5 058,30 лв. (пет хиляди петдесет и осем лева и тридесет стотинки), разпределена на собствениците, както следва:
1. Здравко Младенов – 1/4 ид. ч. – 1264,56 лв.
2. Красимир Младенов – 1/8 ид.ч. – 632,29лв.
3. Антоанета Илиева – 1/8 ид. ч. – 632,29 лв.
4. Теменужка  Мишева – 1/8 ид. ч. – 632,29 лв.
5. Христо  Христов  – 1/8 ид.ч. – 632,29 лв.
6. Петър Петров – 1/8 ид. ч. – 632,29 лв.
7. Татяна Стефчева – 1/8 ид. ч. – 632,29 лв.

ПИ с идентификатор 68134.905.8910 (незастроен), с площ 57 кв. м по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-739/21.11.2017 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетяване 11 158,32 лв. (единадесет хиляди сто петдесет и осем лева и тридесет и две стотинки), разпределена, както следва:
1. ТД „ЛЕИС-МИКО"ООД – 9/66 ид. ч. – 1521,59 лв.
2. ТД „КАТИНВЕРТ" ООД – 9/66 ид. ч. – 1521,59 лв.
3. ТД „ТОМАС РИБОТ" ООД  – 8/66 ид. ч. – 1 352,52 лв.
4. ТД „ГРАЦИЯ" ООД – 16/66 ид.ч. – 2 705,05 лв.
5. ТД „КОЕТЕ" ЕООД – 8/66 ид. ч. – 1 352,52 лв.
6. ТД „БЛАУМАКС БЪЛГАРИЯ" ЕООД – 16/66 ид. ч. – 2 705,05 лв.

Обявлението да се публикува в двa централни и един местен ежедневник, на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до Кмета на район „Лозенец", за поставяне на определеното за целта място в сградата на района.


КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:
/ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/
28.06.2021