Столична община обявява предстояща процедура по принудително отчуждаване на поземлени имоти и части от поземлени имоти, на основание Глава III от ЗОС, във връзка с реализацията на обект: "Изграждане на бул. "Тодор Каблешков" в участъка от ул. "Луи Айер" до ул. "Емилиян Станев" – поетапно", район "Триадица"

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост

 

УВЕДОМЯВАМ

 

собствениците на поземлени имоти, отредени за улица – публична общинска собственост, съгласно действащ улично-регулационен план на м. "Кръстова вада" и м. "Южен парк" – IV ч., утвърден с Решение № 45 по Протокол № 24/30.03.2001 г. на СОС и Решение № 147 по Протокол № 40/18.07.2002 г. за поправка на ЯФГ на и м. "Южен парк", одобрен със Заповед № 209/30.06.1970 г. на председателя на ИК на СГНС, предвиждащ изграждане на обект – публична общинска собственост (чл. 21, ал. 1 от ЗОС), за предстояща процедура по принудително отчуждаване на основание Глава III от ЗОС, във връзка с реализацията на обект: "Изграждане на бул. "Тодор Каблешков" в участъка от ул. "Луи Айер" до ул. "Емилиян Станев" – поетапно", район "Триадица", както следва:

1. Поземлен имот (ПИ) с проектен идентификатор 68134.1007.2658 (застроен), с площ 160 кв. м, и сграда с проектен идентификатор 68134.1007.456.1, с площ 83 кв. м, представляващи реална част от ПИ идентификатор 68134.1007.456, сума за обезщетение 7 684,80 лв. (седем хиляди шестстотин осемдесет и четири лева и 80 ст.). Собственик на имота: Дилян  Иванов.

2. Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 68134.1007.399 (застроен), с площ от 1 336 кв. м, сграда с идентификатор 68134.1007.399.1, с площ 33 кв. м, сграда с идентификатор 68134.1007.399.2, с площ 86 кв. м, и сграда с идентификатор 68134.1007.399.3, с площ 22 кв. м. Сумата за обезщетение е 70 520,70 лв. (седемдесет хиляди петстотин и двадесет лева и 70 ст.), разпределена на следните съсобственици:
- Йордан  Трайков – 1/2 ид. ч. – 35 260,35 лв.
- Васил  Цветанов – 1/4 ид. ч. – 17 630,17 лв.
- Андрей Цветанов – 1/4 ид. ч. – 17 630,18 лв.

3. Поземлен имот (ПИ) с проектен идентификатор 68134.1007.2671 (незастроен), с площ от 864 кв. м, представляващ реална част от имот с идентификатор 68134.1007.266. Сумата за обезщетение е 132 986,88 лв. (сто тридесет и две хиляди деветстотин осемдесет и шест лева и 88 ст.), разпределена на следните съсобственици:
- Недка  Иванова  – 2/3 ид. ч. – 88 657,92 лв.
- Розалин Станчев – 1/6 ид.ч. – 22 164,48 лв.
"АУТОСТЕЙТ" ЕООД – 1/6 ид. ч. – 22 164,48 лв.

4. Поземлен имот (ПИ) с проектен идентификатор 68134.1007.2674 (незастроен), с площ от 82 кв. м, представляващ реална част от имот с идентификатор 68134.1007.1925. Сумата за обезщетение е 12 621,44 лв. (дванадесет хиляди шестотин двадесет и един лева и 44 ст.). Собственик на имота: Любов Василева.

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район "Триадица", за поставяне на определеното за целта място в сградата на района.

 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:
/ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/

21.12.2021