Столична община обявява предстояща процедура по принудително отчуждаване във връзка с обект: „Продължение на бул. „Илиянци“ в участъка от пътен възел „Северна скоростна тангента – бул. „Илиянци“ до съществуващ път между с. Кубратово, район „Нови Искър“ и кв. "Бенковски", район „Сердика“


ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост

 

УВЕДОМЯВАМ

 

Собствениците на поземлен имот, отреден за обект – публична общинска собственост, съгласно действащия подробен устройствен план за имота – парцеларен план на „Продължение на бул. „Илиянци“ в участъка от пътен възел „Северна скоростна тангента – бул. „Илиянци“ до съществуващ път между с. Кубратово и кв. "Бенковски", район „Нови Искър“ и район „Сердика“, одобрен с Решение № 73 по Протокол № 70/14.02.2019 г. на СОС, за предстояща процедура по принудително отчуждаване на основание Глава III от ЗОС, във връзка с обект: „Продължение на бул. „Илиянци“ в участъка от пътен възел „Северна скоростна тангента – бул. „Илиянци“ до съществуващ път между с. Кубратово, район „Нови Искър“ и кв. "Бенковски", район „Сердика“, гр. София – публична общинска собственост, както следва:

 

Поземлен имот с проектен идентификатор 40436.5420.124, съгласно скица – проект, с площ от 495 кв. м, съставляващ реална част от поземлен имот с идентификатор 40436.5420.79, по КККР на село Кубратово, одобрени със Заповед № РД-18-17/25.01.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК. Собственици на имота са: Димитър Димитров, ЕТ „Ирон – Снежана Кузманова“, „Раф“ ЕООД. Сумата за обезщетение е 9 112,95 (девет хиляди сто и дванадесет лева и 95 стотинки) лева, разпределена, както следва:

  • Димитър Димитров – 2501/3751 идеални части – 6 076,11 лева;
  • ЕТ „Ирон – Снежана Кузманова“ – 625/3751 идеални части – 1 518,42 лева;
  • „Раф“ ЕООД – 625/3751 идеални части – 1 518,42 лева.

 

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Нови Искър“, за поставяне на определеното за целта място в сградата на района.

 

 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:

                                               (ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА)

18.03.2022