Столичната община обявява предстояща процедура по принудително отчуждаване на основание Глава III от ЗОС, във връзка с обект: „Изграждане на кръгово кръстовище на ул. „Проф. Петър Мутафчиев“ и новопроектирана улица от о.т.21 а през о.т.34 до о.т.52, обслужваща кв. 4, 5, 11 и 12а, НПЗ „Изток“ м. „Къро“, район „Младост“

 

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост

УВЕДОМЯВАМ

Собственика на поземлен имот, отреден за обект – публична общинска собственост, съгласно действащия подробен устройствен план на НПЗ „Изток“, м. „Къро“, одобрен със Заповед № РД-50-09-373/08.12.1988 г. на главния архитект на София, и ИПР, одобрено с Решение № 214 по Протокол № 32/27.04.2017 г. на СОС, за предстояща процедура по принудително отчуждаване на основание Глава III от ЗОС, във връзка с обект: Изграждане на кръгово кръстовище на ул. „Проф. Петър Мутафчиев“ и новопроектирана улица от о.т.21 а през о.т.34 до о.т.52, обслужваща кв. 4, 5, 11 и 12а, НПЗ „Изток“, м. „Къро“, район „Младост“, гр. София, както следва:

Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.4081.1278 (незастроен), с площ от 109 кв. м, съгласно скица – проект, представляващ реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.4081.1277 по КККР на район „Младост“, одобрени със Заповед № РД-18-35 от 09.06.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК. Собственик на имота е „Камер селект“ ЕООД. Сумата за обезщетение е 4 084,23 лева.

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Младост“, за поставяне на определеното за целта място в сградата на района.

 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:

/ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/


​​​​​​​

 

04.07.2022